Европейската комисия представи днес доклад, в който очертава опасностите, свързани с предоставянето на гражданство и право на пребиваване в ЕС срещу инвестиции, предаде БТА.

Изразени са опасения по отношение на сигурността, прането на пари, данъчните измами и корупцията. В доклада се посочва, че липсата на прозрачност в начина, по който действат схемите, както и липсата на сътрудничество между държавите в ЕС, допълнително увеличават опасността, се посочва в съобщението.

В три страни от ЕС - България, Кипър и Малта - се прилагат схеми за предоставяне на гражданство на инвеститори при условия, които не са толкова строги, колкото обикновените режими за натурализация. В тези три държави няма нито задължение за физическо пребиваване на гражданина, нито изискване за други действителни връзки с държавата, преди да бъде получено гражданство, отбелязва комисията.

Тези схеми представляват общ интерес за ЕС, тъй като всеки, който придобие гражданство на държава в ЕС, придобива и европейско гражданство. Решението на една държава да предостави гражданство в замяна на инвестиции дава автоматично права по отношение на другите държави в Общността, особено правата на свободно движение и достъп до вътрешния пазар на ЕС, за да се упражнява икономическа дейност, както и правото на участие в избори.

В доклада е изразена загриженост, че проверките на кандидатите за гражданство не са достатъчно надеждни и централизираните информационни системи на ЕС, като например Шенгенската информационна система (ШИС), не се използват постоянно, както би следвало. Необходими са засилени проверки, за да може правилата за борба с изпирането на пари да не се заобикалят, допълва ЕК.

Необходими са надзор и докладване, за да може физическите лица да не се възползват от тези схеми заради съпътстващите предимства. В доклада се отчита липса на ясна информация за начина, по който схемите се управляват, включително за броя на получените, одобрените или отхвърлените заявления, както и произхода на кандидатите. Държавите в ЕС не обменят данни за кандидатите за такива схеми, нито се съобщават за отхвърлените кандидати.

Схемите за предоставяне на право на пребиваване срещу инвестиции, макар и различни от схемите за предоставяне на гражданство от гледна точка на правата, които предоставят, създават също заплахи за сигурността на държавите в ЕС. Разрешение за престой в ЕС дава право на пребиваване на гражданин на чужда държава в съответната държава от ЕС, както и право да пътува свободно в Шенгенското пространство. Въпреки че законодателството на ЕС урежда условията за влизане на определени групи граждани на чужди държави, издаването на разрешения за пребиваване на инвеститори не е уредено на европейско равнище и остава решение на националните власти.

 

Общо 20 държави в ЕС прилагат такива схеми - България, Чехия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Великобритания.

Комисията посочва, че според европейското законодателство съществуват определени задължения по отношение на сигурността, които трябва да бъдат взети предвид преди издаването на виза или разрешение за пребиваване на чуждестранни инвеститори. Отчита се липса на достъпна информация за практическото прилагане и свободата на действие в начина, по който държавите в ЕС подхождат към съображенията за сигурност.

Разрешенията за пребиваване, получени срещу инвестиция, с изискване на ограничено физическо присъствие на инвеститора във въпросната държава или дори без то да е необходимо, могат да повлияят на прилагането на статута за дългосрочно пребиваване в ЕС и върху правата, свързани с този статут, и могат да осигурят по-бърз достъп до национално гражданство и съответно гражданство на ЕС, допълва ЕК. В доклада се отбелязва липсата на прозрачност и надзор на схемите, особено по отношение на наблюдението и липсата на статистически данни за броя на тези, които получават разрешение за пребиваване по такава схема.

ЕК призовава държавите от ЕС постоянно да извършват всички задължителни гранични проверки и проверки за сигурност; стриктно да спазват изискванията за дългосрочно пребиваване и за събиране на семейството. Сумите, изплатени от кандидатите за гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции, следва да се подлагат на проверка по правилата на ЕС за борба с изпирането на пари.

Предвижда се до края на годината да бъдат въведени общи проверки за сигурност при схемите за гражданство срещу инвестиции. ЕК ще наблюдава схемите за предоставяне на гражданство срещу инвестиции в страните, които очакват да се присъединят към ЕС.