Европейската комисия представи днес най-новия си доклад за предприетите в Румъния действия за изпълнение на ангажиментите на страната по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията в рамките на механизма за сътрудничество и проверка (МСП), съобщи Комисията в съобщение до медиите, цитирано от БТА.

В оповестения днес доклад се прави преглед на ситуацията от ноември 2017 г. досега. В него се посочва, че Румъния е предприела известни действия за изпълнение на окончателните 12 препоръки, които Комисията даде през януари 2017 г., за да изпълни показателите по МСП, но неотдавнашни развития са довели до обрат в напредъка и са поставили под въпрос дадената през януари 2017 г. положителна оценка. Това се отнася по-специално за независимостта на съдебната власт, съдебната реформа и борбата с корупцията на високо равнище. Поради това днешният доклад съдържа и редица допълнителни препоръки за незабавното предприемане на последващи действия.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви:

"Съжалявам, че Румъния не само демонстрира застой в процеса на реформи, но и се връща към въпроси, считани за приключени, и прави крачки назад по теми, по които през последните десет години отбелязваше напредък. От основно значение е страната незабавно да възобнови действията си за борба с корупцията и да гарантира независимостта на съдебната власт. Това е единственият начин, по който Румъния може да поеме отново по пътя към приключване на процеса по МСП, което е в интерес на нейните граждани, на самата страна и на ЕС като цяло."

През последните дванайсет месеца - от доклада от ноември 2017 г. - Румъния предприе известни действия за изпълнение на препоръките, съдържащи се в доклада от януари 2017 г. Оценката в доклада от януари 2017 г. винаги е била обусловена от избягването на отрицателни стъпки, които могат да поставят под въпрос постигнатия през изминалите десет години напредък. Влизането в сила на изменените закони в областта на правосъдието, упражняването на натиск върху независимостта на съдебната власт като цяло и върху Националната дирекция за борба с корупцията (НДБК) в частност и други действия, излагащи на риск борбата с корупцията, доведоха до обрат в напредъка или поставиха под въпрос неговата необратимост. Комисията отбеляза и по-мащабни фактори, които са отвъд обхвата на МСП, но имат безспорно въздействие върху напредъка на съдебната реформа и борбата с корупцията. В тази връзка в доклада се посочва, че свободните и плуралистични медии играят важна роля за възпирането на имащите власт лица, например чрез оповестяването на потенциални случаи на корупция.

В резултат на това 12-те препоръки, посочени в доклада от януари 2017 г., вече не са достатъчни за постигане на ориентацията, определена от председателя Жан-Клод Юнкер при поемането на поста му, а именно приключване на МСП по време на мандата на сегашната Комисия. Поради това настоящият доклад съдържа осем допълнителни препоръки за справяне с настоящата ситуация. За тази цел ще бъде необходимо ключовите институции в Румъния да демонстрират силен ангажимент за независимост на съдебната власт и борба с корупцията като задължителни основни елементи и да възстановят капацитета за национални проверки и взаимоограничаване, когато е налице риск от отстъпване назад. За справяне със ситуацията се препоръчват следните действия:

1. Закони в областта на правосъдието:

  • Незабавно да се суспендира прилагането на законите в областта на правосъдието и на последвалите извънредни постановления.
  • Да се преразгледат законите в областта на правосъдието, като изцяло се вземат под внимание препоръките по линия на МСП, препоръките на Венецианската комисия и препоръките на Групата държави срещу корупцията (GRECO).

2. Назначавания/освобождавания в съдебната система:

  • Незабавно да се суспендират всички текущи назначения и освобождавания на висши прокурори.
  • Да се започне нова процедура за назначаване на главен прокурор на НДБК с доказан опит в наказателното преследване на престъпления за корупция и с ясен мандат за НДБК за продължаване на професионалното, независимо и безпристрастно разследване на корупцията.
  • Висшият магистратски съвет незабавно да назначи временен екип, който да управлява Съдебния инспекторат, и в срок от три месеца да назначи нов ръководен екип в Инспектората след провеждането на конкурс.
  • Да се вземат под внимание отрицателните становища на Висшия съвет относно назначаването или освобождаването на прокурори на ръководни постове, докато бъде приета нова законодателна уредба в съответствие с препоръка 1 от януари 2017 г.

3. Наказателни кодекси

  • Да се замрази влизането в сила на промените в Наказателния кодекс и в Наказателно-процесуалния кодекс.
  • Да се възобнови преразглеждането на Наказателния кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс, като изцяло се вземат под внимание необходимостта от съгласуваност със законодателството на ЕС и международните инструменти за борба с корупцията, препоръките по линия на МСП и становището на Венецианската комисия.

Комисията ще продължи да следи отблизо ситуацията и ще направи оценка на ситуацията пред края на мандата на настоящата Комисия. От основно значение е незабавно да бъдат предприети допълнителни мерки, за да се възобнови процесът на реформи и за да може страната отново да се ориентира в посока приключване на МСП, както беше посочено в доклада от януари 2017 г.

Как започна наблюдението и докъде стигна то

На 1 януари 2007 г. Комисията създаде механизъм за сътрудничество и проверка, за да оценява напредъка по ангажиментите, поети от Румъния в областите на съдебната реформа и борбата с корупцията. От 2007 г. насам Комисията редовно изпраща до Европейския парламент и Съвета писмени доклади за отбелязания напредък. За изготвянето на докладите допринасят контактите с държавите членки, гражданското общество, международни организации, независими експерти и редица други източници. Заключенията на Комисията и методиката на МСП неизменно получават силна подкрепа от Съвета на министрите в заключенията на Съвета, оповестявани след всеки доклад.

В доклада по МСП от януари 2017 г. беше направен преглед на 10-те години от прилагането на МСП, на постиженията и на оставащите предизвикателства и бяха определени основните оставащи стъпки, необходими за постигането на целите по МСП. Комисията отправи 12 препоръки, които, ако бъдат изпълнени от Румъния, биха могли да бъдат считани за достатъчни за приключване на МСП, освен ако определени промени не доведат до ясен обрат в хода на напредъка. В доклада от януари беше подчертано също така, че темпото на процеса ще зависи от това колко бързо Румъния ще съумее да изпълни препоръките по необратим начин. В оценка от ноември миналата година беше отбелязано, че въпреки добрия напредък при изпълнението на някои препоръки темпото на реформите като цяло е отслабнало през 2017 г., което е забавило изпълнението на останалите препоръки и е увеличило риска от връщането на дневен ред на въпроси, за които в доклада от януари 2017 г. бе счетено, че са приключени. Поставянето под въпрос на независимостта на съдебната система и предизвикателствата, пред които тя е изправена, също са повод за трайно безпокойство.

Настоящият доклад се допълва от работен документ на службите на Комисията, където се прави подробен анализ, основан на непрекъснатия диалог между румънските органи и службите на Комисията.