Правителството одобри 79 131 905 лв. за осигуряване на безплатни учебници и учебни комплекти по общообразователните учебни предмети за всички ученици от осми до 12-и клас. Те ще получават безвъзмездно и достъп до електронно четимите учебници.

Ще бъдат осигурени и средства за учебници, учебни комплекти и за достъп до електронно четими учебници по учебните предмети: майчин език, религия и хореография за всички ученици от първи до 12-и клас, които изучават тези предмети, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Това ще се случи от учебната 2024/2025 година. Досега се осигуряваха безплатно познавателни книжки за децата от първа до четвърта възрастова група и учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници по общообразователните учебни предмети за учениците от първи до седми клас.

Целта е по този начин да се даде равен достъп до образование на всички ученици и да се гарантира достъпът им до качествено училищно образование.

С друго решение на правителството от днес се отпускат допълнителни 2 212 542 лв. за подобряване на материално-техническата база на професионални гимназии в различни области на страната. Средствата ще помогнат за обновяването и модернизирането на регионалната образователна инфраструктура в България, което започна по Оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Средствата в размер на 110 967 966 лв. безвъзмездно финансиране по оперативната програма предоставиха възможност на Министерството на образованието и науката да започне модернизацията на 103 училища в Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен райони, както и в София-град.

В процеса на изпълнение на дейностите по тяхното обновяване се установи недостиг на средства за изпълнението на ремонтите.

Одобреното от правителството допълнително финансиране ще позволи сградите и на тези гимназии да придобият нов облик, който ще допринесе за повишаване привлекателността и качеството на професионалното образование и обучение в страната.