83 641 деца от уязвими групи са получили обща и допълнителна подкрепа в детската градина за успешното им приобщаване в образователната система. Осигурено е допълнително обучение по български език за деца със затруднения, както и работа с психолози логопеди, образователни медиатори, ресурсни учители, помощник-възпитатели и други специалисти. Покрити са таксите за посещение на детска градина на близо 40 000 деца от уязвими групи, преди то да стане безплатно за всички.

Дейностите са осъществени през последните 4 години в рамките на проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", който се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Приоритетна ос 3: "Образователна среда за активно социално приобщаване". Стойността им е 82,5 млн. лв. Обхванати са общо 1 960 детски градини и училища с групи за задължително предучилищно образование.

Допълнителното обучение по български език са преминали 47 463 деца. В рамките на проекта е разработена специална методика за обучение на деца в предучилищна възраст, които имат езикови затруднения. Тя включва оценка на степента на владеене на езика, както и инструментариум за проследяване на напредъка им. Резултатите показват еднозначно, че най-голям е прогресът при владеенето на български при най-малките деца - на възраст от 3 и 4 години, които са преминали допълнителното обучение.

В периода от февруари 2020 до април 2022 г. по проекта са изплащани такси за посещение на 39 864 деца от уязвими групи в 1404 детски градини. От април 2022 година детските градини станаха безплатни за всички деца в страната като таксите се покриват от държавния бюджет. "На практика дейностите по този проект изпревариха държавната политика в това отношение, коментира Евгения Костадинова", директор на дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН при представяне на резултатите от проекта.

По проекта са назначени и 207 психолози, 154 логопеди, 66 ресурсни учители, 169 образователни медиатори, 748 помощник-възпитатели, 632 помощници на учителя и 8 социални работници в образованието.

Проведена е и кампания сред родители на деца от уязвими групи, за да ги мотивира да запишат децата си в детска градина. В 60 населени места са проведени разяснителни кампании. Изработен е видеоклип за мотивиране на родители, както и интерактивен образователен филм