Правителството реши да удължи редица административни срокове с цел да се избегне струпването на много хора на едно място във връзка с въведеното извънредно положение заради разпространението на коронавируса. Удължава се с шест месеца срока за издаване на нови лични документи. До края на месец май се удължава срокът за смяна на газовите уредби, както и решенията по ТЕЛК. А срокът за издаване на протоколите за скъпите лекарства се удължава с 12 месеца.

Какво трябва да знаем за процедурата по вписване на газовата уредба в талона


При монтиране на допълнителна уредба, позволяваща работа на двигателя на автомобила с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG), се изисква изменението в конструкцията да бъде заявено в Пътна полиция. Това е в сила от 2014 г. Темата обаче се повдигна скоро, след като МВР стартира специализирана операция в цялата страна за автомобили, чиито собственици не са информирали МВР за промяната в горивната система на колите си. Ако промяната не е отразена в талона, глобата е 150 лева. Това накара много хора да тръгнат към офисите на КАТ, за да впишат промените.

Промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство. На база на това се извършва промяна в данните в свидетелството на МПС. За да бъде издаден нов талон с отразен съответния вид гориво, собственикът на превозното средство трябва да представи в КАТ удостоверение за първоначална проверка на газовата уредба. Този документ се издава от лицензирани сервизи. Към момента има 156 контролно-технически пунктове, получили разрешение за извършване на такава дейност. Те могат да се видят на страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА).

Лицата, извършили първоначалната проверка на монтираните на допълнителни горивни уредби, издават протокол по образец в два екземпляра - единият за лицето, представило ППС за проверка, а другият - за лицето, извършило проверката. Пунктовете би следвало да създават и поддържат база с данни с информация за издадените протоколи.

И след като се вземе такъв протокол, собственикът отива в КАТ и подава молба за вписване на промяната. Освен този документ трябва да се носят старите талони, задължителната "Гражданска отговорност" и др., които винаги се изискват при вадене на ново свидетелство.

Ако при извършване на периодичен технически преглед се установи, че моторното превозно средство е оборудвано с автомобилна газова уредба, следва да се извърши проверка за изправността на уредбата, независимо дали в свидетелството за регистрация е отразено оборудването на моторното превозно средство с автомобилна газова уредба.

В наредбите не е предвиден максимален експлоатационен срок на резервоарите (бутилките) за пропан бутан, поради което е прието за експлоатационен срок на резервоарите за пропан бутан да се взема предвид срока, заложен от производителя, който обикновено е 10 години, а този за метан е 20 години.

Когато собственик на превозно средство установи, че експлоатационния срок на монтирания резервоар за пропан бутан или метан е изтекъл, той трябва да подмени резервоара с друг, чиито експлоатационен срок не е изтекъл. След смяната на резервоара за пропан бутан или метан следва да се извърши първоначална проверка на автомобилната газова уредба.

Ако при ГТП се установи, че експлоатационният срок на монтирания резервоар за пропан бутан или метан е изтекъл, се счита, че превозното средство е технически неизправно.