Президентският главен секретар отвърна на огъня на Караянчева

Добре беше г-жата да прочете Конституцията на Р България, каза Димитър Стоянов за председателката на НС

Обратно в новината

Коментари - Президентският главен секретар отвърна на огъня на Караянчева | Днес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Коментари

викат и простуиращата курва на президента ПКП, или за кратко радева

Курва е майка ти, герберстко говедо.

За да може да бъде уважаван, по време на сбирка на социалисти , всеки се хавлил кой какво е откраднал. Корнела казала ограбих техно импекс, но това не е нищо обрах дарените имоти на БСП и изключих от партията дарителите им като врагове на партията. Симов пък се похвалил писах Ода във Възхвала на САЩ в която усмях Русия ,а сега откраднах русофилстовото на русофилите и ги наричам ГЕРБЕРИ. Иво Христов аз крадох както всики остнали по врмето на Костов, и октрданах поговорката "крадеца вика дръжте крадеца", само че в моя случай "крадеца нарече ограбените дебили". дошъл Ред на Радев: Чудел се той с коя от всики кражби да се похвали, но да е законно ...Чудил се, чудел се и най накрая казал с флегматичен но горд глас: откраднах жената на Свиленски!!! веднага се чули още няколко гласа и аз, и аз(от ъгълчетата на Слави, и на Крабовски). Радев не паднал по гръб....Всички и се присмиваха, че мъжът и е флегма, само тя си знаеше какво е флагматичен да я ... до сутринта.

които ръсят опасните пътни участъци със захар вместо да решат проблема не бива да се спори.

Като караш с износени гуми ще си носиш последствията.

Муунчо клекна. Ама или още не го е разбрал, или се прави ,че не го разбира

Конституция на Демократична Република България Конституция – ОБЩАТА от 14 Януари 2021 г. ВЪВЕДЕНИЕ НИЕ Поданиците на България, водими от жизнено важните и хуманни идеи и цели да създадем по-съвършен световен ред, да утвърдим справедливостта, да насърчим Глобалния Мир по Земното Кълбо, да повишим всеобщия жизнен стандарт и благоразположението на българския ни непреклонен дух, да осигурим права върху благата от свободата за нашия народ и за идните ни поколения, като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност, поставяме си за задача да усъвършенстваме и преустроим обществените отношения за което чрез референдум Учредяваме Демократична Република България въз основа на тази Конституция която провъзгласяваме както следва: Глава първа ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ВЪТРЕШНА И ЗА ВЪНШНА ПОЛИТИКА Член 1 (1) България е името на територията, върху която живее и се труди постоянно целокупният народ обединен в една общност на интереси и въжделения (2) Нейните граници са надлежно заявени в Секретариата на Организацията на Обединените Нации (ООН) (3) Територия България е неприкосновена и неприкосновима общонародна суверенна собственост и ценност разделена в административно отношение на региони и муниципии (4) Републиката като юрисдикция е организация на реда и дисциплината върху тази територия с регионално и муниципално управление (5) Република България е демократична териториална общност на всички населяващи я български поданици, съставляващи един народ (6) Не се допуска двойно гражданство, а първоначалното се счита за прекратено или касирано, което може да бъде възстановено съобразно с реда на закон, при зачитане на задължителното условие лицето да не е отчуждавало своя собственост в полза на друга република или монархия или в полза на чуждестранни поданици и юридически лица. (7) Цялата републиканска власт произтича от народа като се осъществява от него самият, който е единственият суверен и източник на правомощията (8) Суверенитетът се разпростира върху цялата ни територия (9) Референдумите и свободните избори са колективните проявления на суверенитет. Решения, приети чрез референдум имат най-висшата юридическа сила и не могат да бъдат отменяни със закон или друг акт, освен чрез нов референдум (10) Демократична Република България и България са равнозначните наименования (11) В качеството си на страна по международен договор, България се изявява като представителна демокрация Член 2 (1) В Демократична Република България не се допуска учредяване на автономни териториални общности на каквато и да било идеологическа религиозна или политическа основа. (2) Местното самоуправление се признава и стимулира за осъществяване на хуманен просперитет (3) Териториалната цялост на България е неприкосновена Член 3 (1) Славянобългарският писмен и устен език е официален. (2) Официалният език е същевременно и майчин език (3) Всички актове на нашата Република и на нейните органи, институции, форуми и агенции се публикуват на официалния език Член 4 (1) България е правова Република. (2) Всяка власт, управление или самоуправление се осъществява съобразно с Конституцията и със законите (3) Демократична Република България е гарант за живота, за свободата, за достойнството на човека и неговите правата, създаваща условия за свободно развитие на всеки сега и гарант за едно бъдещо проспериращо гражданско общество (4) България може да участва в изграждането и просперитета на Европейския Съюз съобразно с волята на народа след задължителен референдум Член 5 (1) Конституцията е Основен Закон и никой друг закон е недопустимо да и противоречи или противопоставя (2) Конституцията е основна юридическа ценност на целокупния български народ (3) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила са част от вътрешното право. Те имат предимство пред всякакви норми от вътрешното законодателство, които им противоречат или които им се противопоставят (5) Международна Конвенция, Харта или Пакт въведени в сила чрез решение на Народното Събрание, са част от вътрешното ни право с приоритетно прилагане пред ония норми от завареното законодателство, които му противоречат или им се противопоставят (6) Всички актове подлежат на публикуване и влизат в юридическа сила два дни след обнародването им, освен когато в тях е визиран друг срок (7) Публикуваните актовете загубват юридическа сила след изтичане на срока, за който са предвидени (8) Със закон се въвеждат допълнителни изисквания за срок на валидност по отношение на някои видове договори, който не може да надвишава девет години Член 6 (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права (2) Всички поданици са равни пред законите и пред форумите. (3) Не се допускат никакви ограничения или привилегии на права и свободи, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение, имуществено състояние или неправомерни константни практики (4) Никой не може да бъде подведен под отговорност за действие или бездействие, което не е било обявено от действащото законодателство за престъпление към момента на извършването им (5) Никой не може да бъде подлаган на физически или психически мъчения при каквито и да било обстоятелства Член 7 Републиканската или местната администрация отговарят за вреди, причинени от накърняване на човешкото достойнство, от нарушение или потъпкване на права, свободи и интереси, от незаконни актове или действия и бездействия на нейни органи и длъжностни лица Член 8 (1) Единната републиканската власт се осъществява чрез функционирането на законодателна, правораздавателна и изпълнително-медиаторна дейност (2) Местната власт се осъществява чрез функционирането на Муниципален Конгрес, Кметове и от регионални Претори чиито седалища се намиран в респективните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново Член 9 (1) Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на общността за защита на нашата териториална собственост в целостта си (2) Въвежда се основен и задължителен данък «Отбрана» в специален фонд при размер 2% за всички дължими от човек или фирми данъци Член 10 (1) Общонародните или местните референдуми, както и изборите, се провеждат въз основа на зачитане на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. (2) Валиден и легитимен е резултатът от референдум, когато е даден положителен вот на 52% от избирателите по списъци (3) Валидни и легитимни са резултатите от избори, когато е даден положителен вот на 52% от избирателите по списъци (4) В случаите, при които не е достигнат валидиращия праг от 52%, се насрочва нов избор след седмица и получените резултати са валидни и окончателни Член 11 (1) Експертният политическият плурализъм е основният гарант за обществено достойнство и устойчивост на властта (2) Нито една политическа организация или идеология не може да бъде обявявана или утвърждава за републиканска (3) Политическите организации съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на поданиците (4) Въвежда се специален ред за учредяването, функционирането и прекратяването на обществени организации както и условия за тяхната представителност (5) Въвежда се абсолютна забрана за учредяване на политически организации на етническа, расова или верска основа, включително и ония, които си поставят за задачи и цели насилствена промяна на установените в Републиката ред, законност и дисциплина (6) Всички организации се ползват с равни пред законите и пред форумите права и задължения Член 12 (1) Дружествата на поданиците служат за задоволяване и защита на свои интереси, права и свободи и в това си качество са неправителствени организации (2) Дружествата на поданиците, включително синдикалните, могат да си поставят политически цели за да участват в местното самоуправление по определен ред и условия в закон (3) Уставите на тези дружества не трябва да противоречат или противопоставят на Конституцията или на действащите закони Член 13 (1) Вероизповеданията са ненакърними (2) Религиозните институции са отделени от всякаква републиканска власт и училищата от тях (3) Източноправославното вероизповедание е традиционна религия на българския народ (4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да бъдат използвани за политически цели (5) Образование по теология при всички нива се извършва в чужбина по ред и условия в закон Член 14 (1) Семейството, майчинството и децата са под закрила на републиканската общност, длъжна да осигури възпроизводството на народа (2) Имената на новородените се оформят и вписват по името на майката и по името на нейната майка (3) Всеки може да поиска промяна на досегашното си име по бащина линия, което не може да му бъде отказано Член 15 Демократична Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа при разумното използване на природните богатства и всички земни и водни ресурси Член 16 (1)Трудът се гарантира и защитава чрез специален гаранционен фонд осигуряващ навременно изплащане на заработени заплати по ред и условия в закон (2) Само Учредителното Събрание има правомощията да определя данъците и таксите (3) При навършване на 35 години трудов и осигурителен стаж, всеки има право на пенсионен обезпечителен екзистенц (4) Въвежда се пенсионен обезпечителен екзистенц- при еднакъв за всички размер Член 17 (1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава като родителите наричаме „низходящи”, а децата им-„възходящи” (2) Собствеността е лична, частна и републиканска. (3) Личната собственост служи за задоволяване на лични битови или семейни нужди и не може да надвишава един декар за битови нужди, един декар за земеделска земя и един декар за гора (4) Частната собственост е част от републиканската собственост, предоставена чрез закупуване с оглед временно стопанисване и управление със задължение за заплащане на наемен труд и придобиване на печалба съобразно с изискванията на закон. (5) Фирмите могат да притежават до 200 декара земеделска земя и до 300 декара гора, като това ограничение не се отнася до кооперациите (6) Въвежда се режим за управление и стопанисване на собствеността на обектите от републиканско и от муниципално естество (7) Принудително отчуждаване на собственост за републикански или муниципални нужди се разрешава само въз основа на законодателен акт, при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин след предварително и равностойно обезщетение (8) Всяка собственост, придобита по непрозрачен начин, чрез незачитане на правни разпоредби или престъпен начин подлежи на конфискация по ред и условия, определени в закон (9) Личната, частната и републиканската собственост (res publica) са неприкосновими Член 18 (1) Изключителна общонародна собственост са: 1.- територията и принадлежащите и подземните богатства, 2.- крайбрежната плажна ивица, 3.- републиканската пътна мрежа с всичките си съоръжения, 4.- изворите, реките и езерата с принадлежащите им съоръжения, 5.- горите и парковете с общонародно значение 6.- природните и археологическите резервати 7.- морските ни пространства (2) Републиката осъществява суверенни права върху континенталния шелф и в изключителната икономическа зона за проучване, разработване, използване, опазване и стопанисване на биологичните, минералните и енергийните ресурси на речните и морските ни пространства (3) Републиката осъществява суверенни права върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита, определени за България в международни споразумения (4) Допуска се въвеждането на републикански монопол върху профилактиката и лечението на поданиците, върху изключителната общонародна собственост, върху железопътния, речен, морски и въздушен транспорт, националните пощенски и далекосъобщителни мрежи, производството, използването и разпространението на всякаква енергия, производството на радиоактивни продукти (5) Монополът се гарантира и защитава (6) Въвежда се републикански монопол върху огнестрелните оръжия и боеприпасите, взривните и биологично действащите вещества (7) Въвежда се републикански монопол на застраховането, на радио и телевизионните предавания, на Спортния тотализатор и другите лотарии по ред и условия в закон (8) Условията и реда за концесии на обектите по този член и разрешения за дейности на чуждестранни поданици не могат да накърняват интересите от местно значение (9) Общонародната собственост се стопанисва и управлява в интерес на поданиците (10) В интерес на поданиците е възприемането и въвеждането в обращение на нова парична единица – евролев - всеобхватно териториално обезпечена по ред и условия от закон Член 19 (1) Производството, земеделието и животновъдството в България се базират на свободна стопанска инициатива (2) Гарантира се на всички поданици и юридически лица възможността за реализирането на еднакви правни условия за стопанска дейност и се гарантира предотвратяване на всякакви злоупотреби с монополизма, нелоялната конкуренция и лобизма с оглед защита на потребителите (3) Допускат се в разумен размер и вид парични вложения за стопанската дейност на български или чуждестранни поданици и юридически лица (4) Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на поданиците и юридическите лица за постигане на стопански и социален напредък (5) Печалбата на български и чуждестранни лица не може да бъде изнасяна извън България, освен в случаите на закупуване на нова технология и средства за производство Член 20 Републиката създава условия за балансирано развитие на отделните райони, подпомага териториалните органи и дейности чрез финансово-кредитна и инвестиционна политика Член 21 (1) Територията е основно народно богатство, което се ползва от особената закрила на Републиката и на общността (2) Обработваемата земя се използва само за земеделски цели, а промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана необходимост (3) Договори - имащи за предмет на сделката земя или гора - сключени между български поданици или стопански правосубекти с подобни и такива от чужбина са по своята същност международен договор подлежащ на ново уреждане по реда на Член 5(4) Член 22 (1) Гарантира се придобиване на собственост на земя или на гори за определен срок с право на обратно изкупуване по отношение на чуждестранни поданици или чуждестранни юридически лица при условията, произтичащи от евентуалното участие на страната ни в Европейския Съюз или по силата на международен договор надлежно ратифициран, обнародван и влязъл в сила за България, както и чрез наследяване. (2) В тези случаи сделките се сключват за период не повече от девет години. (3) За ратифициране на международен договор по Член 22(1) се изисква гласуване с мнозинството на две трети от всички народни представители (4) Който и да било международен договор, сключен при заобикаляне на Член 21(3) и Член 22(2) е недействителен, нищожен акт от момента на подписването му, а действието му подлежи на незабавно прекратяване (6) Всякакви сделки със земя и гори, извършени в интерес на чуждестранни лица след 1985 г. в несъответствие с правния ред по Член 5 и Член 22(2) са недействителни, нищожни от деня на сключването им (7) Гарантира се обратното изкупуване по Член 22(3) след обстоен преглед за допустимост на извършените сделки Член 23 Републиката създава условия за свободно развитие на световните наука, образование и изкуства чрез обосновано адекватно подпомагане. Тя се грижи за опазване на световното и националното историческо и културно наследство Член 24 (1) Външната политика на Демократична Република България не може да се осъществява в противоречие с принципите и нормите на международното право (2) Основните принципни задачи на външната политика на България са защитата на обществената сигурност и независимостта на страната, на благоденствието, на човешкото достойнство, на основните права и свободи на българските поданици, както и съдействието за установяване на справедлив международен мир, ред и сигурност (3) Политиката на неутралитет съставлява неотклонно придържане към мирна политическа обстановка и ненамеса с военна сила при разрешаване на международните проблеми или конфликти (4) Демократична Република България се придържа стриктно към Програмата „Партньорство за Мир” и към забрана за влизане в каквито и да било военно-политически блокове независимо от обстоятелството на прекратяване на военно-политическия блок „Нато“ Член 25 Първи Януари на всяка Нова година се чества като официален празник - Световен Ден на Мира Глава втора ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ

Направих си труда да прочета тази конституция. Според мен има добра насоченост, но има и параграфи който, трябва да се преработят. Според мен член 10 (5) „Демократична Република България полага усилия за обединение на разделените старозаветни и новозаветни, православна и католическа църкви с оглед постигането на Глобален Мир по Земното Кълбо.“ Предлагаш само православната и католическата църква. Ако искаме да сме честни дори за християнството, Вие с лекота сте пренебрегнали Арменската църква, а тя е най-старата християнска църква. Дори първите български светци са признати от тази църква. Ако искаме да постигнем Глобален Мир, трябва да създадем условия при който на територията на България Религиите представени от техните водачи да могат свободно да представят своите виждания. По време на второто българско царство е имало такива религиозни събори. Помисли върху тези възгледи.

Този Митко СМС-а в окоп ли е правен, та отвсякъде очаква въоръжено нападение? Наесен това Президентство трябва да го дезинфекцират, пребоядисат и прикадят с тамян за да изгонят миризмата на партенки.

Споделям и одобрявам.

ПКП е толкова гореща и такива пламъци изхвърля, че кат нищо ша подпали президентство! да приготвят пожарните!

затова и викат простуиращата курва на президента ПКП

Глава втора ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ Упражняването на веднъж провъзгласените права поражда отговорности и задължения, както спрямо другите, а така също и спрямо човешката общност и бъдещите поколения. Основните права и свободи на човека са неговите главни морални ценности и като такива са неотчуждаеми и принадлежат на всеки по рождение. Основните права са неотменими освен в случаите на бедствено, военно или друго извънредно положение според нова временна редакция на нормата. Човекът е природно същество индивидуално надарено с интелект и воля, обект на права и задължения. Въз основа на тази общозадължителна декларация се прогласяват посочените по-долу права, свободи и принципи, за да не може който и да е да ги използва във вреда на друг. Раздел I Естествените Права Член 1 Човекът има право необезпокояван от никого да диша свободно въздуха на земното кълбо, свободно да се придвижва по територията на своята политическа общност, да гледа и се наслаждава на природата, да обича и да бъде обичан, а така също и да се храни диетично. Раздел II Социалните права Дял I ДОСТОЙНСТВО Член 1 Човешко достойнство Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава. Член 2 Право на живот (1) Всеки има право на живот. (2) Никой не може да бъде наказван със смърт, нито екзекутиран. Член 3 Право на неприкосновеност на личността (1) Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност. (2) В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално следните принципи: 1.- на свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред; 2.- на забраната на евгеничните практики, по-специално на тези, които имат за цел селекцията на хора; 3.- на забраната за превръщане на човешкото тяло и неговите части в източник на търговия или печалба; 4.- на забрана за репродуктивното клониране на човешки същества; Член 4 Забрана на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или наказание (1) Никой не може да бъде подлаган на изтезания, на нечовешко, унизително отношение, дискриминация или наказание. (2) Всякакво насилие, било то домашно или публично срещу дете се наказва според законовата наказателна процедура. (3) Същата наказателна процедура се прилага и срещу всяко домашно или публично насилие върху съпруг/съпруга или срещу техните сродници. Член 5 Забрана на робството и на принудителния труд (1) Никой не може да бъде държан в робство или в принудително подчинение. (2) Никой не може да бъде заставен да извършва принудителен или задължителен труд. (3) Трафикът на хора е забранен. Дял II СВОБОДИ Член 6 Право на свобода и сигурност Всеки има право на свобода и сигурност. Член 7 Зачитане на личния и семейния живот Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговите съобщения и кореспонденция. Член 8 Защита на личните данни (1) Всеки има право на защита на неговите лични данни. (2) Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно определени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по силата на друго предвидено от закон легитимно основание. Всеки има право на достъп до събраните данни, отнасящи се до него, както и правото да изиска поправянето им. (3) Спазването на тези правила подлежи на контрол от независима институция. Член 9 Право на встъпване в брак и право на създаване на семейство (1) Правото на встъпване в брак и правото на създаване на семейство се гарантират в съответствие със закон, който урежда упражняването на тези права (2) Забранени са еднополовите бракове. (3) Родените извън брак не наследяват своите низходящи дори да е настъпил брак по-късно (4) Забранено е диреното на бащата Член 10 Свобода на мисълта, съвестта и религиозните убеждения (1) Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религиозните убеждения. Това право включва свободата да убеждава и свободата да изповядва разбирания или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали. (2) Правото на отказ от военна служба се признава съгласно с условията в закон, който урежда упражняването на това право. (3) Традиционната Църква, а така също и другите религиозни организации са отделени от участие в политическия живот на Републиката и училищата са отделени от тях. (4) Образованието по видове богословие не е задължително, а изучаването и дипломирането се извършва в чуждестранни духовни училища и академии. (5) Демократична Република България полага усилия за обединение на разделените старозаветни и новозаветни, православна и католическа църкви с оглед постигането на Глобален Мир по Земното Кълбо. Член 11 Свобода на изразяване на мнение и право на достъп до информация (1) Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата човек да отстоява аргументирано личното си мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без каквито и да било ограничения от страна на публичните власти и независимо от границите. (2) Свободата и плурализмът на медиите се зачитат. Правото на достъп до информация може да бъде частично ограничавано с оглед защитата на лични или важни национални факти и обстоятелства за сигурност. Член 12 Свобода на събранията и сдруженията (1) Всеки има право на свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване на всяко равнище, по-специално в областите на политическото, профсъюзното или гражданското сдружаване, включително правото да образува и членува в синдикални или професионални съюзи за защита на своите интереси. (2) Политическите организации се учредяват за да допринасят за изразяването на политическата воля на населението. Никой не може да бъде задължен да членува в каквато и да било обществена неправителствена или политическа организация. Член 13 Свобода на изкуствата и науките Изкуствата и научните изследвания са свободни. Академичната свобода се зачита, но тя може да бъде ограничавана по ред и условия в закон. Член 14 Право на образование (1) Всеки има право на светско образование. Достъпът до професионално и продължаващо обучение е без никакви ограничения. (2) Това право включва възможността да се получи безплатно задължително средно образование. (3) Функционирането на учебни заведения има за цел зачитане на демократичните принципи на мирно съвместно съществуване. (4) Задължение на родителите е да осигуряват образованието и обучението на децата си в съответствие със своите философски и педагогически убеждения, зачетени съгласно с условията на закон, който урежда това им задължение. (5) Оценката на придобитите знания се изчислява по двадесет балната система-от нула до 20 включително. Член 15 Свобода при избор на професия и право на труд (1) Всеки има право да работи и да упражнява свободно избрана или приета професия. Адвокат може да бъде всеки, завършил специалност ”Право” и назначен по трудов или свободен договор в юридическа кантора. (2) Всеки поданик има свободата да търси работа, да работи, да се установява или да предоставя услуги във всички страни по света. (3) Поданиците на трети страни, които имат разрешение да работят на територията на Републиката ни имат право на нормални условия за труд, еднакви с условията, на които имат право българските поданици. (4) Не се допуска приравняване към специалност „Право” при никакви обстоятелства. Член 16 Свобода на стопанската инициатива Свободата на стопанската инициатива се признава в съответствие с необходимостта за развитие на необходимите за народното стопанство отрасли. Член 17 Право на собственост (1) Всеки има право да се ползва от собствеността на имуществото, което е придобил законно, да го владее, да го ползва и да се разпорежда с него, както и да го завещава. (2) Никой не може да бъде лишен от своята собственост, освен в обществена полза, в предвидените със закон случаи или при условия срещу справедливо и своевременно обезщетение за понесената загуба. (3) Ползването на имуществото може да бъде уредено със закон до степен, необходима за общия интерес (4) Интелектуалната собственост е защитена Член 18 Право на убежище Правото на убежище се гарантира при спазване на правилата на Женевската Конвенция от 28 юли 1951 г. и на Протокола от 31 януари 1967 г. за статута на бежанците и в съответствие с Договора за Европейския Съюз и Договора за функционирането на Европейския Съюз (наричани за по-кратко „Договорите“). Член 19 Защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране и екстрадиране (1) Колективното експулсиране е забранено. (2) Никой не може да бъде принудително отведен, експулсиран или екстрадиран към страна, в която съществува сериозен риск да бъде наказан със смърт, да бъде подложен на изтезание или на друго нечовешко или унизително отношение или наказание. Дял III РАВЕНСТВО Член 20 Равенство пред закона (1) Всички постоянни или временни български поданици са равни пред законите и пред форумите. (2) Всички поданици и републикански служители се легитимират или идентифицират със своите три имена, а в определени от закон случаи-със свой псевдоним. Член 21 Забрана за дискриминация (1) Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или допусната от какъвто и да било признак, непризнат от закон. (2) В областта на прилагане на международното право и без да се засягат техните особени разпоредби, се забранява всяка форма на дискриминация, основана на поданство. Член 22 Културно, религиозно и езиково многообразие (1) Демократична Република България зачита културното, религиозното и езиковото многообразие. (2) Въвежда се задължително изучаване на официалните езици на ООН: китайски, английски, испански, руски, френски и арабски в специализирани средни училища и във висшите учебни заведения. Член 23 Равенство между жените и мъжете (1) Равенството между жените и мъжете трябва да бъде гарантирано във всички области, включително при заетостта, труда и при възнаграждението. (2) Принципът на равенството не пречи на запазването в действие или приемането на мерки, предвиждащи специфични предимства в полза на по-слабо представения пол. Член 24 Права на детето (1) Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за тяхното благоденствие. Те могат да изразяват свободно своето мнение. То се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, в зависимост от възрастта и зрелостта им. (2) При всички действия, които се предприемат от публичните власти или институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение. (3) Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и преки контакти с двамата си родители, освен когато това е против неговия интерес. Член 25 Права на възрастните хора Демократична Република България признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в неговите социални и културни дейности. Член 26 Интеграция и права на хората с увреждания Демократична Република България признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от ефективни правни и икономически мерки способни да осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната интеграция и участието им в живота на общността. Дял IV СОЛИДАРНОСТ Член 27 Право на информиране и консултиране на работниците в предприятието На работниците или на техните представители трябва да се гарантират, на съответните им равнища, своевременно информиране и консултиране в предвидените от международното право, от националното законодателство и практики случаи или условия. Член 28 Право на колективни преговори и действия В съответствие с правото на България и установени практики, работниците и работодателите, или съответните им организации, имат правото да преговарят и да сключват колективни договори на съответните равнища, както и да предприемат колективни действия за защита на техните интереси, включително стачка, в случай на конфликт на интереси. Член 29 Право на достъп до услугите за намиране на работа (1) Всеки има право на достъп до безплатна услуга за намиране на работа. (2) Забранява се предоставянето на информация за свободни работни места у нас или в чужбина срещу заплащане. Член 30 Защита при неоснователно уволнение Всеки работник има право на реална защита срещу всяка форма на неоснователно уволнение, в съответствие с международното или вътрешно право или с установените практики. Член 31 Справедливи и равни условия на труд (1) Всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото здраве и сигурност и зачитат достойнството му. (2) Всеки работник има право на ограничаване на максималната продължителност на труда, на периоди от дневна и от седмична почивка, както и на платен триседмичен годишен отпуск. (3) Обезщетенията за незаконно или неправилно прекратяване на трудовия договор се изплащат от работодателя за целия срок, през който работникът е останал без работата си или не и бил допуснат до работното си място. (4) Правото на платен годишен отпуск се защитава винаги, независимо от това дали е полаган реално труд по време на проточили се трудови дела. Това правото се погасява с изтичане на срок от три години от датата на която уволненият е следвало да излезе в платен годишен отпуск. Член 32 Забрана на детския труд и защита на работещите младежи (1) Детският труд е забранен в опасни за здравето отрасли. (2) Минималната възраст за допускане до работа не може да бъде по-ниска от възрастта, на която завършва периодът на задължително образование, без да се засяга действието на по-благоприятни за младежите правила и с изключение на ограничени дерогации. (3) Приетите на работа младежи трябва да се ползват от пригодени за тяхната възраст условия на труд и да бъдат защитени срещу икономическа експлоатация или срещу всеки труд, който би могъл да навреди на тяхната сигурност, на тяхното здраве, на физическото, психическото, моралното или социалното им развитие, или да възпрепятства образованието им. Член 33 Семеен и професионален живот (1) Закрилата на семейството е гарантирана в юридически, в икономически и в социален аспект. (2) За да може да съчетава семейния и професионалния живот, всеки има право на защита срещу уволнение, което има за мотив майчинство, както и право на платен отпуск по майчинство и на родителски отпуск за раждане или осиновяване на дете. Член 34 Социална сигурност и социална помощ (1) Демократична Република България признава и зачита правото на достъп до обезщетенията за социална сигурност и до социалните служби, които осигуряват задължителна закрила в случаи като майчинство, заболяване, трудова злополука, зависимо положение или старост, както и в случай на загуба на работа, в съответствие с правилата, установени от международното право, от закон и от установените практики. (2) Всеки, който пребивава и се придвижва законно на територията на България, има право на обезщетения за социална сигурност и на социални придобивки в съответствие с правото на ЕС и с националния закон и установени практики. (3) С цел да пребори социалното изключване и бедността, в България се признава и зачита правото на социална помощ и на помощи за жилище, предназначени да осигурят достойно съществуване на всички лица, които не разполагат с достатъчно средства според правилата, установени от международното право или от националния закон и установените практики. (4) Всеки пълнолетен поданик има правото на специална социална закрила при встъпване в брак изплащана от фонд «Бъдещи Поколения». Член 35 Закрила на здравето (1) Всеки има право на достъп до безплатна здравна профилактика и лечение, както и да ползва медицински грижи без никакви ограничения в законите. (2) При определянето и осъществяването на всяка политика и действия, Републиката се задължава да осигурява постоянно висока степен на закрила на човешкото здраве и дълголетие. Член 36 Достъп до услугите от общ икономически интерес С цел да насърчава социалното и териториално единство на българския народ, в България се признава и зачита достъпа до услугите от общ икономически интерес, предвиден от националните законодателства и установени световни практики в съответствие с международните договори. Член 37 Опазване на околната среда Високото равнище на опазване на околната среда и подобряването на нейното качество трябва да бъдат включени в програмните намерения на политическите организации, съответстващи на политиката провеждана от ООН и гарантирани в съответствие с принципа на устойчивото развитие. Член 38 Защита на потребителите Демократична Република България осигурява високо равнище на защита на потребителите, като муниципалните форуми се задължават да защитават преди всичко здравните права на отделния човек като основна грижа, смисъл и съдържание на вътрешната републиканска политика. Дял V ГРАЖДАНСТВО Член 39 Право на поданиците да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейския Парламент (1) Всеки поданик на България има право да избира и да бъде избиран в изборите за Европейския Парламент в страна - членка, в която пребивава, при същите условия, както за поданиците на тази страна. (2) Членовете на Европейския Парламент се избират чрез всеобщо, пряко, свободно и тайно гласуване. Член 40 Право на поданиците да избират и да бъдат избирани в общинските избори Всеки поданик на България има право да избира и да бъде избиран в общински избори в страна- членка, в която пребивава, при същите условия, както и поданиците на тази страна. Член 41 Право на добра администрация (1) Всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите безпристрастно, справедливо и в разумен срок. (2) Това право включва по-специално: 1.-правото на всяко лице да бъде изслушвано преди срещу него да бъде предприета индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за него; 2.- правото на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят до него, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебна тайна; 3.- задължението на администрацията да мотивира своите решения. (3) Всяко лице има право на обезщетение за вредите, нанесени му от институциите или от техните служители при изпълнение на служебните им задължения, в съответствие с основните принципи, които са общи за законодателствата на държавите-членки от ЕС. (4) Всяко лице може да се обърне към институциите на ЕС на един от официалните езици на страните-членки съгласно с международните договорености с право да получи отговор на същия език. Член 42 Право на достъп до документи Всеки поданик, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава в страна-членка или има там седалище според устройствения му акт, има право на достъп до документите на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, независимо от вида на техния носител. Член 43 Европейски Омбудсман Всеки поданик, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в страна-членка, има право да сезира Европейския Омбудсман за случаи на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Европейския Съюз, с изключение на Съда на Европейския Съюз при изпълнението на неговите съдебни функции. Член 44 Право на петиции , сигнали и предложения (1) Всеки български поданик, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в страна-членка, има право да отправя жалби до Европейския Парламент. (2) Поданиците на България имат право още на жалби, предложения и сигнали до всички нива на републиканската администрация, до всички нива на управление в дружества и до всички нива на политическите организации. Член 45 Свободно движение и пребиваване (1) Всеки поданик на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава на територията на България и на територията на държавите-членки. (2) В съответствие с международните договори правото на свободно движение и пребиваване може да се предоставя на поданиците на трети страни, които пребивават законно на територията на България. (3) Свободното движение и преминаването на границата на хора и превозни средства в двете посоки при обявено извънредно положение или война се ограничава веднага с обявяването на това положение като задължително се въвежда вечерен час. (4) Поданиците на Демократична Република България може да имат формално право на двойно гражданство; те са едновременно и поданици на Европейския Съюз. Член 46 Дипломатическа и консулска закрила Всеки чужденец се ползва от закрилата на дипломатическите и консулските власти на всяка друга страна-членка на територията на трети страни, в които страната-членка, чиито поданик е, няма представителство, при същите условия, както поданиците на тази страна. Дял VI ПРАВОСЪДИЕ Член 47 Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив процес (1) Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от законодателството, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред форум в съответствие с предвидените в настоящия член условия. (2) Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен форум, предварително създаден със закон. (3) Признава се на всеки възможността да бъде съветван, защитаван и представляван при подобен процес. (3) На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правоприлагащ форум или до правораздаване. Член 48 Презумпция за невиновност и право на защита (1) Всеки обвиняем се счита за невинен до установяване на вината му в съответствие с процедурен закон. (2) На всеки обвиняем се гарантира зачитане на правото на защита. Член 49 Принципи на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието (1) Никой не може да бъде подвеждан под наказателна отговорност за действие или бездействие, което в момента на извършването му не е представлявало престъпление съгласно с националното или международното право. (2) По същия начин, не може да бъде налагано по-тежко наказание от това, което е било приложимо към момента на извършване на престъплението. Ако в по-късен момент след престъплението законът предвижда по-леко наказание, трябва да се приложи по-лекото наказание. (3) Настоящият член не засяга осъждането или наказанието на лице, виновно за действие или бездействие, което в момента на извършването му е било престъпление по смисъла на общите принципи, признати от всички народи. (4) Тежестта на наказанията не трябва да бъде несъразмерна спрямо престъплението. (5) Няма давност за престъпления извършени от който и да било по фашистки, расови, комунистически или нацистки убеждения Член 50 Право на всеки да не бъде преследван или подвеждан като виновен или наказван два пъти за едно и също престъпление Никой не може да бъде подложен на наказателно преследване или наказван за престъпление, за което вече е бил оправдан или наказан с окончателно решение в съответствие със закон.

Стоянов, що се занимаваш с рептили?

Уф този недорасляк 'Митко', както гальовно го нарича Фигуранта и той да не остане по-назад и той да се включи с тъпотиите си . Както и да се подмазват на Корнелия тя е желязна лейди, лесно не прощава и БСП няма да издигне човек на Черепухата отново за президент. И този Гаврошчо ще трябва да си отиде на село, както и ПКП с 200 на юг.. Време е хората на Мутрите и руските агенти да се пръждосат.

някой да е мяркал готвача ми - фекалният COLLECTIONER?

Тази кърджалийска.. дама Баце толкова лесно ще я захвърли на боклука след изборите. Както направи с баба Цецка Цачева. И двете си го заслужават

За да може да бъде уважаван, по време на сбирка на социалисти , всеки се хавлил кой какво е откраднал. Корнела казала ограбих техно импекс, но това не е нищо обрах дарените имоти на БСП и изключих от партията дарителите им като врагове на партията. Симов пък се похвалил писах Ода във Възхвала на САЩ в която усмях Русия ,а сега откраднах русофилстовото на русофилите и ги наричам ГЕРБЕРИ. Иво Христов аз крадох както всики остнали по врмето на Костов, и октрданах поговорката "крадеца вика дръжте крадеца", само че в моя случай "крадеца нарече ограбените дебили". дошъл Ред на Радев: Чудел се той с коя от всики кражби да се похвали, но да е законно ...Чудил се, чудел се и най накрая казал с флегматичен но горд глас: откраднах жената на Свиленски!!! веднага се чули още няколко гласа и аз, и аз(от ъгълчетата на Слави, и на Крабовски). Радев не паднал по гръб....Всички и се присмиваха, че мъжът и е флегма, само тя си знаеше какво е флагматичен да я ... до сутринта.

Глава седма ПРЕЗИДЕНТ Член 1 (1) Президентът е официалният представител на Демократична Република България в международните й отношения. (2) Той е изразител на единството на народа или на неговата представителност, овластен чрез отредените му пълномощия. (3) Вицепрезидентът подпомага чрез своята дейност Президента, който може да му възложи някои от своите пълномощия. (4) Президентът и Вицепрезидентът провеждат политика на Глобален Мир по Земното Кълбо, за съвместно мирно съществуване с други страни и народи без права да сключват военни договори. (5) Президентът и Вицепрезидентът в рамките на шестгодишен мандат полагат усилия за обединяването на старозаветната и новозаветната, католическата и православните църкви. Члeн 2 (1) Избор на Президент или Вицепрезидент се извършва поотделно за всеки в два последователни тура за гласуване по ред, определен със закон. (2) Президент или Вицепрезидент може да бъде всеки български поданик по рождение, навършил 35 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял през последните пет години в България. (3) Избран е кандидата, получил повече от половината гласове на всички избиратели. (4) Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидата, получил повечето гласове. (5) Избор за нов президент или нов вицепрезидент се провежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент или вицепрезидент. (6) Споровете относно законността на избраните президент или вицепрезидент се решават от Конституционния Форум в едномесечен срок от датата на обявения изборен резултат. Член 3 (1) Избраните за Президент или Вицепрезидент разполагат с правото да бъдат преизбрани само за още един мандат от шест години. (2) Въвеждат се ограничения за Президента или за Вицепрезидента: - не могат да изпълняват едновременно функциите на народен представител, - нямат права да участват в ръководството на политически организации или в други обществени организации - да извършват стопански дейности. Член 4 Президентът и Вицепрезидентът се задължават устно и непосредствено пред Учредителното Народно Събрание да спазват винаги и навсякъде клетвата, присъща за народния представител и се задължават чрез писмена декларация. Член 5 (1) Пълномощията на Президента или на Вицепрезидента се прекратяват предсрочно при: 1. - подаване на оставка пред Конституционния Форум; 2. - трайна невъзможност да изпълняват пълномощията си поради тежко заболяване; 3.- при невъзможност да изпълнява задълженията си за срок повече от година; 4. - смърт. (2) В случаите на Член 5(1):-1. и -2. пълномощията на Президента или Вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционният Форум на посочените обстоятелства. (3) В случаите по Член 5(1):-4. Вицепрезидентът поема длъжността на Президента до края на мандата. (4) При невъзможност Вицепрезидентът да встъпи в изпълнение на пълномощията на Президента, пълномощията се изпълняват от член на Инициативния Съвет при Учредителното Народно Събрание до избирането на нов Президент. (5) В случай на невъзможност в двумесечен срок се произвеждат избори за нов Президент или за нов Вицепрезидент. Член 6 Президентът на Републиката разполага с делегирани пълномощия да: 1.- насрочва избори за Учредително Народно Събрание, за органи на местното самоуправление и да определя датата за провеждане на национален референдум, когато за него има решение на Учредителното Народно Събрание ; 2. -отправя обръщения към народа или към Учредителното Народно Събрание ; 3. - сключва международни мирни договори в случаите, определени със закон; 4.- обнародва проектите за международни договори в Републикански Вестник; 5. - назначава или освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства, на постоянните представители на Република България при международни организации съгласно с предложение на Републиканския Съвет; 6.- приема акредитивните или отзователните писма на чуждестранните дипломатически представители у нас; 7. - назначава или освобождава от длъжност някои републикански служители, определени в закон; 8.- награждава с ордени и с медали; 9. - дава или възстановява българско гражданство или освобождава или лишава от него; 10.- предоставя възможността за реализиране на правото на убежище; 11.- упражнява право на помилване; 12.- опрощава републикански вземания при условията на закон; 13.- наименува или преименува обекти с национално или с местно значение ; 14.- информира периодически по тримесечие Учредителното Народно Събрание по всички основни въпроси от обема на делегираните му пълномощия. Член 7 (1) Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на България. (2) Президентът назначава или освобождава висшия команден състав на въоръжените сили и удостоява с висши военни звания по предложение на Републиканския Съвет. (3) Президентът възглавява Консултативния Съвет за Общонародна Сигурност, чиито права се определят със закон. (4) Президентът може да обяви обща или частична мобилизация по предложение на Републиканския Съвет в съответствие с неотложната необходимост за защита на потенциално застрашени републикански интереси. (5) Президентът може да обяви извънредно положение или положение на война в случаите на въоръжено нападение върху територията ни, но той няма права да сключва военни договори с която и да било страна. (6) Президентът има пълномощията по член (7):-4.и -5. в случаите на бедствено положение без предварителното предложение на Републиканския Съвет. В тези случаи той може да издава заповеди и разпореждания със задължителна за изпълнение сила по отношение на всички длъжностни лица и ръководители на фирми. (7) Ограничаването на някои от оповестените човешки права по тази Конституция се извършва по предложение на Републиканския Съвет или по предложение на Международна Организация-членка на ООН. Член 8 (1) В срок до две седмици от приемането на закон, президентът може да го върне за контрол посредством мотивирано Искане за допълнително или ново обсъждане, което не следва да му бъде отказано. (2) Състав на Учредителното Народно Събрание има правомощие да приеме повторно същия закон с мнозинство повече от половината му народни представители. (3) Повторно приетия закон се обнародва от Президента в двудневен срок от приемането му. Член 9 (1) В изпълнение на своите пълномощия Президентът издава декрети и едикти, отправя обръщения, декларации или послания. (2) Декретите се приподписват от Председателят на Републиканския Съвет или от неговият заместник. (3) Не подлежат на приподписване едиктите, с които президентът сам решава да: 1. – върне закон, гласуван от експертен състав на Учредителното Народно Събрание за повторно обсъждане; 2. – определи организацията и реда на дейност на отделите към него и към Вицепрезидента; 3. - насрочи дата за избори или за референдум; 4. - обнародва законите. (4) Град София е седалището на Президента, наричано Президентство. Член 10 (1) Президентът или Вицепрезидентът не носят отговорност за своите действия или бездействия, проявени при реализиране на пълномощия им с изключение на републиканска измяна или в случаите на незачитане на клетвата. (2) Обвинение срещу Президента или Вицепрезидента може да се повдигне по предложение на 1/4 от всички народни представители, от отделен състав на Учредителното Народно Събрание , а обвинението може да се поддържа от състав на Учредителното Народно Събрание , ако за него са гласували две трети от присъстващите народните представители. (3) Конституционният Форум разглежда поддържаното обвинение срещу Президента или Вицепрезидента в едномесечен срок от гласуването му. Ако бъде установено, че Президентът или Вицепрезидентът са извършили републиканска измяна или са нарушили клетвата, Конституционният Форум е длъжен да прекрати предсрочно пълномощията на обвинения. (4) Президентът или Вицепрезидентът не могат да бъдат задържани. (5) Срещу тях не може да бъде прилагана наказателна процедура, освен за заварени тежки престъпления против личността или срещу Републиката. Член 11 Президентът може да възлага на Вицепрезидента някои от пълномощията си по Член 6:- 6. - 11. Член 12 Президентът е пазител на републиканския печат. Глава осма РЕПУБЛИКАНСКИ СЪВЕТ

ПКП ли ще е кандидатурата на ГЕРБ за председател на НС след изборите? Нека си кажат от сега

И кат последен пост,:Сори комунета,пак няма да ви се получи.Ай ДГД до след изборите.

Ай ДГС до след изборите.

Колко пшъти променяха закона в последния момент? Май всеки път преди избори с изклщчение на този. Управление на наглите.

Малиии тая верни е много тъпа, ама нема значение. Важното е У дупарата с 200 и заплащането да е добро.

Цецо успя да набута на висши държавни позиции толкова прости и посредствени кадри, че с години не можем да се оправим. ПКП е само върхът на пирамидата

поръча най-скъпата магистрала на километър в света? А май нашето правителство. А къде е най опасната магистрала в Европа? А пак при нас беше построена от съсщите управляващи.

Разбираемо казано много са прости А в миналото какви герберки имаше ехеее Искра Фидосова Лиляна Павлова охххх :)

Като за последно гербаджиите пробват да заблудят хората, че са безалтернативни. Пеевските медии са основният им инструмент

Жена която няма нищо против човекът който я нарича проста кърджалийска п-ка да я прегвъща и целува е импотирана от морал и самоуваение. За жъжаление така се опитват и нас да импотират. Но няма да име лесно да направя България страна на хора без морал и достойнство.

Дай на български!

Какъвто премиерът, такъв и председателят на НС. Нивото на ГЕРБ

не стига, че е простак ами и сам се оборва с доводите си. абсолютни глупости е написал.

Стилът на правителството до кога ще копира този на османската империя? Нищо не става без подкуп. Печелившите бизнеси се крадат. Населението е поробено(днес предимно с дългове).

Ако тази жена имаше някакво достойнство, щеше да се обяви за независим депутат в момента, в който беше наречена ПКП. Но не би. Това показва що за хора управляват - шайка простаци обградени от хора слугинаж. А и на всичкото отгоре вместо канализират енергията си да градят и мислят за просперитета на родината, те се натискат да се заяждат. Циркаджии(апропо, смятам, че цирка е велико изкуство, за което, за съжаление настанаха много трудни времена, но тези шутове, клоуни и дресирани камили правят някаква пародия на забавление)! Мен лично би ме било гнус дори и да отговоря на подобно нещо. А на ПКП ще и кажа едно - жено, когато една робовладелска система рухне, робите се освободят от стопаните, знаеш ли кои са най-ощетените? Не са робите, не са и стопаните, защото рано или късно стопаните ще бъдат принудени да преговарят с бившите роби. Но знаеш ли, кои са най-ощетените? ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ РОБИ! Да, тези на които стопанина им е дал камшика да бият непослушковците. Те са тези, които висват на дърветата и изяждат робския гняв! Така, че ПКП и БМБ - помислете си по този въпрос!

на зелените чорапи от президентството.Щото Митьо Есемеса ляга и става с Конституцията.

Герберските тролове се раздават като за последно

не бе, повечето нормални люди им прави кеф да набият канчето на някви с по 15 000 заплата олеква ни

ВСЕКИ БЪЛГАРИН ТРЯБВА ДА ГЛАСУВА ЗА "ГЕРБ", "ПАТРИОТИ" ИЛИ "СДС" МОЖЕ Е ЗА "ВОЛЯ" ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СА " ОФ" - ЧЕРВЕНИ ОТРЕПКИ

Смърт за всички Герберасти

Простиураща курва на президента (ПКП) бърза да се изложи

Какво стана с чекмеджето? За какво ги харчи пачките и златото?

Че пачките в онова чекмедже се продават по панаирите :)

Циркаджия ли го наричаш или панаирджия?

Добре го е написал.

Ако спечели на Баце шайката ПКП ли пак щее председател на НС? Да си кажат кандидатурата от сега, да знаят хората за какво гласуват

Поздрави.Блъскайте по поцинкованата кофа а.к.а. ПрКърджПу-а!

Доводите са убедителни, но все пак, трябва да се отбележи, че и двете страни има трески за делене. Ако парламента и мнозинството в него се бяха концентрирали в това което са приели преди години и знаейки за тази пандемия можеха да бъдат по гъвкави (Съседна Северна Македония три дни избори). Винаги можем да намерим трески за дялкане и от двете страни. Печелившите няма да бъдат хората, защото това говорене още повече ги отвращава от тази политическа реалност в България. Аз искам да призова само едно, на 04 Април 2020 всеки, да излезе и да гласува така като той смята (дори и не избирам никого). Всеки глас прави следващият парламент по добре представен според разбирането на народа.

А има слухове ,че синовете и дъщерите на тия от ДС се опитват и техните синове и дъщери да ги вкарват на държавна служба.Това дали е вярно?

Питай Боко как го прави това.

Да вярно е дъщерята и зетя на Манолова работят в държавна администрация в две министерства, зетя разпределя фондове в земеделието, само не казвайте, че Бойко ги е назначил, дали комунягите щяха да търпят дъщеря на Бойко, отдавна щеше да е уволнена

Браво Юнак е Димитър Стоянов ! ПКП е Тъпа селянка с малко акъл в Чутората ! Още малко и Тикви , ПКП , Помакинята и Лъчо Мозака ще забравим , като един лош сън ! Идва Време на СЦЗ и конфискация на Имуществото отмъкнато от нас и Държавата ! Всичко има край !

Чакам ги.

Скоро ще се разочароваш като видиш 4тия мандат на ГЕРБ , после загубата на мунчо и как го окошарят без никой да протестира за него:)

Ама разбира се че ще отвърне. Не може да не е меродия на всеко гърне. Главен секретар на олигофрен!

Не е на тиква.

Изкефиме г-н Стоянов. Бой по пyтkaтa с чирпака.

Една дата за избори не могат да насрочат сами Пак ще я сменят щото служат на различни господари и всеки ги натиска Мдаа

Ви кецат както си искат.

Кучето на фигуранта се прави на умно.

Тоя аматьор се чуди как да замаже гафа с датата на изборите. Апаратчико, звучиш неубедително за пореден път! Пак се издънихте! Даже тъпия учиндолския чалгар излезе по-хитър като си трае и без да казва и прави нищо ще вземе повече проценти от вашата партия-майка "столетница" която раздирана от борба между мафиотските кланове в нея, бавно но сигурно затихва и изчезва на хоризонта. Бий Гешев, олигарсите и предателите в президенството! Народа е с теб!

Гешев да бие между краката на майка ти.

Айдееее, Геронтофила се изцепи яко! Браво уначе. Браво!

Кой гаф деди? С шкафчето или със записите? И от двата смърди,та се не трае!

Дедо Петре, айде бегай на 4-ти километър.

Деде тури очилата и тогава разгледай шкафчето.

Поздравления, добре казано! Ще видим Минчо окошарен!

Не обръщайте внимание на една Тъпа ПКП ! Не трябва и да се споменава още 2,5 месеца и ще я забравим като ланския Сняг !

Здрасти братчед,нещо се опита да избереш във външния кенеф ли?

Ясно кой му слага думите в устата на Мунчо, и този говори за непрочитането на новата конституция както каза Мунчо на Марешки. Затова скочи като ужилен бившия шофьор на самолет когато му подгониха руските шпиони и ченгета от обкръжението. Без тях явно няма да може да обели и дума ако не му го напишат.

Диктуват му със слушалка в ухото. Всички го знаят отдавна. Затова ушатия се прави на умен. Но вече никой не му вярва.

Друго си е оратора Бойко: ПКП, с 200, да се върти...

Какво е ПКП?

Прост Комунист Педераст

Прост Като Президента

Прост Комунистическо Педал.Като Вигенин например.

Браво,деди! Много готин въпрос! Нека питат мютрята!

Прост Като Петър Дедото във форума Наздраве ;)

Проста Кърджалийска п-тка.

А какво е ДС?

Какъвто президента такива и съветниците му - селски глупаци :))) Вместо да ѝ се извини заради глупостта на шефа си, той я напада. Келеш.

Вие герберите май всички сте ПКП. Боко да не би да се е извинил на тая стара ПКП?

Яжте ми топлите лайна с чесън и масло!!!!!!

някой да е мяркал готвача ми фекалният COLLECTIONER?

А каква етика има Бойко да я нарича така, а тя да се появява и в парламента след това ново име. В дън земя трябваше да потъне след това ласкателно име...

А не Бойко Ленчето даде записа на експертиза в САЩ и от Так казаха че вероятността да е ББ е малка А дае Имитатор много вероятно

всики разбраха какви са му минусите на Бойко, обаче не разбрахеме какви са плюсовете на хората около Радев , както и за самия Радев

Мютренска етика,деди!

Деси гледай си пенсията и не с грижи за младите.Решили са повече комундета да не ги управляват.

Яжте пресни фъшкии всички комунисти!!!!!!!!

ела те хапнем

съветниците на Радев се съветват с черепа и после съветват Радев.....

Те и затова са толкова умни!

това да споеменеш ПКП макар и в скоби и с не, а да си главен секретар на президент... това е липса не елементарна етика

И това са приказки на мъже, повечето в старчески възраст. Очакваш от такива хора да говорят мъдро и да се държат подобаващо. Съжалявам, но 16 годишни тинейджъри говорят по-културно. До тук с мантрата за това колко са учили едно време, а днешната младеж колко била неука. Показа се, че всичко изучил се през комунизма е просто и злобно. България няма нужда от такива хора, или да ги евтанизира или да ги остави ние да се разберем с тях.