ВАС отмени Становище за екологична оценка на министъра на околната среда и водите за изменение на общия устройствен план /ОУП/ на Община Приморско, съобщиха от пресцентъра на съда. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок.

Върховният съд отменя становище, с което е съгласуван Проект на Изменение на Общия устройствен план (ИОУП) на община Приморско. Административно дело е образувано по жалби на Фондация "Българска Фондация Биоразнообразие" и на "Перла Г" АД.

Съдиите връщат преписката на министъра на околната среда и водите за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.

Според тричленния състав са допуснати пропуски и непълноти в Становището, Доклада за екологична оценка и Доклада за оценка на съвместимостта при изследване на характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати от измененията в Общия устройствен план.

Съдиите посочват още, че не са взети предвид всички съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към проекта, включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие. За някои местообитания не са преценени вероятните значителни въздействия върху биологичното разнообразие, фауната и флората, се казва още в определението на съда.