Върховния административен съд (ВАС) потвърди постановени от КПКОНПИ решения, с които са установени конфликти на интереси за трима общински съветници от Хисаря, Каварна и Сандански, съобщиха от антикорупционната комисия.

Върховните съдии приемат, че общинският съветник от Хисаря Бойко Гавраилов е гласувал на заседание на Общинския съвет в полза на свързано с него лице - също общински съветник, и по този начин е упражнил правомощия в частен интерес на свързаното лице. Потвърдени са изводите на КПКОНПИ, че вместо да си направи самоотвод в качеството си на овластено лице, Гавраилов чрез гласуването си е осъществил конфликт на интереси, защото между него и общинският съветник, в чиято полза е гласувал, са налице "икономически зависимости, изразяващи се в няколко общи търговски дружества и закупуването и притежаването в собственост чрез търговските дружества на недвижими имоти с цел инвестиционни намерения, както и реализирането на такива намерения в продължителен период от време".

По този начин под съмнение са поставени безпристрастността и обективността на общинския съветник при вземането на решение на Общинския съвет - Хисаря. Потвърдена е и глобата от 5000 лв., наложена на Гавраилов. Решението на ВАС е окончателно и потвърждава решението на Административен съд - Пловдив.

Изцяло потвърдени са и две нарушения, съставляващи конфликт на интереси, за Красимир Кръстев - общински съветник от Каварна. Установено е, че в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е внесъл в Общинския съвет предложение за закупуване на частен имот със средства на Община Каварна, а също така е участвал в последващите дискусии по това предложение и в гласуването на решението за приемането му. Закупуването на имота е от полза и на частно дружество, чийто едноличен собственик на капитала и управител е самият Кръстев.

ВАС приема доводите на КПКОНПИ, че упражняването на правомощията му по служба представляват конфликт на интереси, защото е налице частен интерес за него самия и за свързаното с него лице. С решението си върховните съдии потвърждават изцяло и наложената от Комисията глоба в размер на 10 000 лв. Окончателният съдебен акт потвърждава и решението на Административен съд - Добрич.

По отношение на бившия общински съветник от Сандански Румен Пачов частично е потвърдено решението на КПКОНПИ за установяване конфликт на интереси. ВАС е приел доводите на Комисията, че в качеството си на общински съветник и лице, заемащо висша публична длъжност, Пачов, който едновременно с това е имал фирма за обществен транспорт, е участвал в подготовката на акт за изработването на нова транспортна схема в Община Сандански, в свой частен интерес. Окончателно е потвърдена и наложената глоба в размер на 5000 лв.