Тричленен състав на Софийския апелативен съд с председател Николай Джурковски и членове Александър Желязков и Емилия Колева отмени определението на градските магистрати и постанови условно предсрочно освобождаване на Ивайло Евтимов-Йожи от групата на "Наглите", който излежава 18-годишна присъда за 12 отвличания. 

Той бе арестуван от полицията през декември 2009 г. През 2017 година Йожи поиска да излезе на свобода, но след вдигналия се медиен шум, Софийски апелативен съд го остави зад решетките.

Сега магистратите определиха изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието с остатък към датата 17.09.2020 г. - 2 години 5 месеца и 22 дни. През това време Йожи ще трябва да се среща с пробационен служител.

Апелативните съдии са приели, че към 17 септември т.г. Ефтимов е изтърпял общо 15 години, 6 месеца и 8 дни (тъй като осъденият е полагал труд в затвора - бел.ред), като така е налице формалната предпоставка, изискваща в случая периодът на фактическото изтърпяване на наказанието лишаване от свобода да не е по-малък от 2/3 от размера на наложеното наказание.

На следващо място, САС е счел, че данните по делото безпротиворечиво и еднозначно сочат, че към настоящия момент с примерното си и позитивно поведение, както и с отговорното си и честно отношение към труда Ивайло Ефтимов е дал достатъчно по обем и съдържание доказателства за своето поправяне.

От администрацията в затворническото общежитие в Казичене също са дали положително становище относно молбата на Йожи за предсрочно освобождаване. Според затворническите власти, Ефтимов е изградил достатъчно добри задръжки и самоконтрол през изминалите години; активно се е включил в изпълнението на плана на присъдата; чрез своето отношение към провежданите социално-възпитателни дейности и трудова реализация е изпълнил поставените цели и задачи, като е постигнал мотивация за промяна на криминалното си поведение, изградил е и е утвърдил трудови навици, проявил е позитивно отношение към труда, подобрил е социалните си умения и е затвърдил уменията за самоконтрол; както и че сътрудничи на администрацията при необходимост и инициира общополезни прояви.

Апелативния съд се позовава и на положителното становище относно молбата на Ивайло Ефтимов за условно предсрочно освобождаване, изразено от инсп. Замфир Драганов – началник на затворническо общежитие „Казичене“, в което изрично е отбелязано, че процесът на поправяне и превъзпитание при Йожи е завършил и че корекционната работа с него е приключила.

Разпитани са и четирима надзиратели, които са заявили, че имат много добри впечатления от поведението на затворника.

Апелативният съд е преценил, че от особено съществено значение за обосноваването на извода за поправянето на осъдения член на "Наглите" се явяват обстоятелствата относно положителната му трудова характеристика по време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, липсата на нарушения и многократното му награждаване – 32 пъти, включително и с домашен отпуск.