Висшият адвокатски съвет промени наредбата за минималните размери на хонорарите за защита. Проектонаредбата предвижда драстични увеличения - от 30 до 100%. Какъв е окончателният вариант гражданете ще можат да видят едва в "Държавен вестник", защото Висшият адвокатски съвет не го качи на сайта си.

Пред "Сега" говорителят на съвета Красимир Недев обясни, че предстои приетата наредба да бъде качена и на сайта на ВАдвС, но първо трябва да бъде оформен протокола от заседанието, на което са обсъдени и взети предвид постъпили становища по проекта за промени в уредбата за хонорарите.

Увеличенията в проекта процентно са най-големи за най-ниските ставки в наредбата. Най-ниският хонорар за писмена консултация например в момента е 60 лв., а се предлага да стане 200 лв., но в останалите случаи ръстът на възнаграждението е от 30% до 100%

Основният мотив на адвокатурата да иска по-високи такси е рязкото и трайно повишаване на цените на стоки и услуги, които са необходими за упражняване на адвокатската професия.

Ето какви са предложените минимални хонорари и за гражданските, и за административните дела:

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са:

- при интерес до 1000 лв. - 400 лв.;

- при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 400 лв. + 10 % за горницата над 1000 лв.;

- при интерес от 10 000 до 25 000 лв. - 1300 лв. + 9 % за горницата над 10000 лв.;

- при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. - 2650 лв. + 8% за горницата над 25 000 лв.;

- при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. - 8 650 лв. + 4% за горницата над 100 000 лв.;

- при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. - 24 650 лв. + 3% за горницата над 500 000 лв.;

- при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. - 39 650 лв. + 1,5% за горницата над 1 000 000 лв.;

- при интерес над 10 000 000 лв. - 174 650 лв. + 0,6% за горницата над 10 000 000 лв.

Предлага се адвокатите да могат да работят и под минимума в тарифата си на хора, които са материално затруднени. В момента адвокатите могат да защитават про боно имащите право на издръжка, свои близки и роднини, както и други юристи.

Голям ръст се предвижда на хонорарите за изготвяне на договори и съставяне на актове и за вписване в Търговския регистър. 

Вдига се и минималното заплащане за дело за делба - от 600 лв. за всяка фаза, на 1500 лв., а когато е само на земеделски земи от 300 лв. за всяка фаза, на 750 лв. За представителство и защита по вещни искове минимумът, под който да не може да се пада, вече да е 800 лв. (сега 400 лв.) за движими вещи и 1500 лв. (сега 600 лв.) за недвижимите имоти. Изрично се предвижда, че възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако нямат такава - на база данъчната оценка.

6000 лв. пък ще стане минималният хонорар за най-тежките наказателни дела. За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението се променя така:

- по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - от 400 - 600 лв.;

- до 5 години лишаване от свобода - от 600 - 1000 лв.;

- до 10 години лишаване от свобода - от 1000 - 1500 лв.;

- до 15 години лишаване от свобода - от 1500 - 2250 лв.;

- над 15 години лишаване от свобода - от 2000 - 3000 лв.;

- доживотен затвор - от 4000 - 6000 лв.

От 100 лв. на 250 лв. скача минималното възнаграждение за всеки ден заседание след първото, както и за извършване на процесуални действия в досъдебната фаза, пише още "Сега".

Подробности ВИЖТЕ ТУК>>