От 1 януари 2024 г. София ще бъде пълноправен член на Обществото за култура и креативност към Европейския институт за иновации и технологии (EIT CCSI e.V.). Организацията е създадена през 2021 г. с цел да заздрави и преобрази културните и творческите сектори и индустрии като свърже творците и организациите в най-голямата иновационна мрежа в Европа.

През 2023 г., по инициатива на Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община в периода 2009-2023 г., дейността на Обществото беше представена пред творци, културни оператори, бизнеса и местните власти, като дейността и възможностите, които предоставя структурата предизвикаха сериозен интерес сред различните участници в културния процес и утвърдиха лидерската позиция на София в него. Йорданка Фандъкова беше поканена и София стана един от учредителите на Клуба за политики към Обществото.

С Решение 925 от 14 септември тази година Столичният общински съвет възложи на кмета на Столична община организацията по кандидатстването за пълноправно членство.

Обществото Култура и Креативност разполага с бюджет от 300 млн. евро по програма "Хоризонт Европа" за настоящия програмен период 2021-2027 г.

Това финансиране, заедно с допълнително привлечените публични и частни средства, ще бъде инвестирано за постигане на заложените амбициозни цели и подпомагане на културните и творчески сектори и индустрии. Ще бъдат организирани и подпомагани инициативи в областта на образованието, иновациите, бизнес и културното развитие с цел подобряване на конкурентоспособността на европейските културни и творчески сектори и индустрии, и техните способности за зелен, цифров и социален преход.

Ще бъдат подкрепяни новаторски образователни програми за магистри, докторанти и продължаващо обучение, иновационни проекти, които ще доведат до създаването на нови продукти и услуги с по-голям пазарен потенциал; бизнеси и предприятия във фазата на стартиране или по време на разрастването им; инициативи, които засилват културните идентичности и ценности, както и социалното сближаване и др.

За да се постигне балансираното и целесъобразно разходване на средствата са създадени шест регионални центъра (Co-location centers), които да гарантират по-доброто взаимодействие с местните представители на секторите и индустриите.

В момента Югоизточна Европа е поверена на регионалния център във Виена, но представителите на Обществото са наясно, че развитието на културата и креативните индустрии на Балканите имат своите специфики. Това предоставя възможност на Столична община, като пълноправен член на Обществото, да работи за разкриване на нов регионален център в София.

Пълноправното членство в Общество за култура и креативност към Европейския институт за иновации и технологии може да се превърне в ключов инструмент за изпълнение на целите на новата стратегия за развитие на културата в Столична община.

Стратегия "Културата и изкуствата - новата енергия за устойчиво развитие на София" 2023-2033 очертава споделена визия и цели за развитие на културата и изкуства в София за периода 2023-2033 г. като надгражда постигнатото в областта през предходните 10 години и отчита новата роля на културата и изкуствата като двигател на устойчивото развитие за следващите 10 години до 2033 г.

Стратегията интегрира елементи от Новата европейска програма за култура, като паралелно с това този документ стъпва на силните страни и възможности на София, като се стреми да използва пълния потенциал на културата в помощ на изграждането на по-приобщаващ и по-справедлив град.