Преносът на пясък от пустинята Сахара повиши нивата на фините прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) в градовете Русе и Силистра през август. В рамките на шест денонощия са регистрирани превишения на средноденонощната норма на този показател. Това показват данните от месечната справка, която е публикувана на интернет страницата на РИОСВ - Русе.

Не се наблюдава обаче повишение на нивата на фини прахови частици 2.5 микрона. Това доказва, че превишенията през третата деседневка на август се дължат на пренос на пясъчни маси. Анализът на данните за същия период от другите станции за мониторинг на територията на България и Румъния, показват също превишения на този замърсител.

Повишените нива на фините прахови частици оказаха влияние и върху средномесечната концентрация на ФПЧ10. За град Русе през август тя е 37,77 μg/m³ в сравнение с юли, когато е била 32,79 μg/m³.

Графика: РИОСВ - Русе

Броят на регистрираните дни с превишения от началото на годината до момента за град Русе е 39, което надхвърли разрешените 35 в годишен план от националното екологично законодателство.

Нивата на останалите следени атмосферни замърсители остават трайно ниски.

От регионалната инспекция по околна среда и водите посочват още, че в град Разград приключиха измерванията на качеството на атмосферния въздух с Мобилната автоматична станция на ИАОС. Резултатите ще бъдат обявени след предоставянето на протоколите от измерванията от Регионална лаборатория-Русе.

Справката за измерените концентрации на ФПЧ10 се изготвя до 20-то число на текущия за предходния месец, поради спецификата на метода на измерване на показателя в гр. Силистра. Публикува се ежемесечно на интернет страницата на инспекцията тук.