Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ е предоставило на Русе две станции - една мобилна и една стационарна. По проект LIFE ще получат още две. Русе ще е единствения град извън София с четири станции. МОСВ прави всичко възможно което трябва и по програмите, по които трябва. Това каза министърът на околната среда и водите Емил Димитров в рамките на изслушване относно проблемите с чистотата на атмосферния въздух в Русе в Парламентарната комисия по околната среда и водите.

Министърът отбеляза, че мониторингът на качеството на атмосферния въздух в Русе се осъществява чрез автоматична измервателна станция "Възраждане", която е разположена в центъра на града и функционира от 2005 г. Станцията предава в реално време към Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух.

Същевременно от 2015 г. функционира и втора мобилна автоматична станция. За периода от 2015 г. до 2020 г. не са регистрирани превишения на нормите на измерваните показатели. Той отбеляза, че за последните 10 години резултатите от извършвания постоянен мониторинг на качеството на атмосферния въздух не показват превишение на нормите с изключение на показателя фини прахови частици.

По думите му основният проблем, визиран от гражданите, е наличието на неприятна миризма в различни раойни на града. В тази връзка по пилотен проект е монтирана мобилна пробовземна апаратура за миризми през 2018 г. и през летния период на 2019 г. експерементално е извършвано пробонабиране.

Резултатите са анализирани в специализирана лаборатория в Италия и са констатирани миризми в по-висок интензитет - 34 единици, на 22 юли 2019 г. в квартал "Възраждане", и на 16 октомври 2019 г. - 95 единици в Западна промишлена зона при контролното пробонабиране.

Резултатите от останалите проби са под границата на откриване съгласно европейския стандарт. В рамките на проекта през 2018 г. са възложени изпитвания на проби атмосферен въздух за извършване на химически анализ на акредитирана лаборатория в Холандия.

От общо 81 анализирани летливи органични съедининения са регистрирани само три - толуен, дихлорметан и бромхлорметан.

"Измерените концентарции на толуен не превишават нормата в наредбата за норми на пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места; за другите две вещества няма установена норма в законодателството", каза министърът.