Това реши Министерският съвет, който одобри проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Осигурителната вноска се запазва на нивото от 2014 г.
- 17,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. при запазено съотношение 9,9 за сметка на работодателя и 7,9 за сметка на работника
- 12,8 на сто за лицата родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1/5,7

Държавното участие във финансирането на фонд "Пенсии" се запазва, като държавата ще осигури трансфер в размер на 12 на сто от осигурителния доход за всяко осигурено във фонда лице.

Не се предвижда промяна на съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто.

Вноските за осигурителни рискове:

- фонд "Общо заболяване и майчинство" 3,5 на сто
- фонд "Безработица" 1,0 на сто
- фонд "Трудова злополука и професионална болест" - диференцирано от 0,4 до 1,1 на сто за сметка на работодателя

Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 4,4 на сто за 2015 г. в сравнение с 2014 г. с ефект върху приходите от около 35,4 млн. лв. увеличение.

За останалите икономически дейности, където не бяха постигнати споразумения, се прилага средният процент на нарастване на минималните осигурителни прагове в договорените икономически дейности.

Най-ниският минимален осигурителен доход е равен на 360 лв., очакваният размер на минималната работна заплата от началото на 2015 г.

Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2013 г. (съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв.), се запазва на нивото на 2014 г.

Увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители от 240 лв. на 420 лв. от 1 януари 2015 г.

Увеличава се от 1 януари 2015 г. максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 2400 лв. на 2600 лв.

За 2014 г. не се правят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". Максималният размер на гарантираните вземания е 1200 лв.

В законопроекта за заложени следните политики по разходите:

- Увеличават се възрастта и осигурителният стаж за пенсиониране за 3-та категория труд с по 4 месеца от 1 януари 2015 г.;

- Осъвременяването на пенсиите се извършва от 1 юли с процент, равен на 50 на сто от индекса на потребителските цени и 50 на сто от нарастването на средния осигурителен доход през 2014 г. (т.нар. швейцарско правило);

- Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се променя по правилото на осъвременяване на пенсиите;

- Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход и се променя от 1 юли 2015 г. на 910 лв.;

- Удължава се срокът, който предвиждаше повишение на стаж и възраст при ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд до края на 2015 г.;

- Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв. и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа;

Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност - 18 календарни месеца, при безработица - 24 месеца, а при бременност и раждане периодът се увеличава от 18 на 24 календарни месеца;

- Запазва се режимът на изплащане на болничните - за първите три работни дни се изплаща от осигурителя среднодневно брутно възнаграждение в размер 70 на сто, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО;

- Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни;

- Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст на 340 лв.;

- Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице на 540 лв.

"Нашите разчети показват, че ако вместо с 4 месеца, нарастването на възрастта и стажът от началото на 2015-а бъде с по 2 месеца (както предложи вицепремиерът Ивайло Калфин - б.р.), това ще доведе до около 6500 повече нови пенсионери, а като финансово изражение това ще бъдат около 15 милиона лева повече разходи за пенсии повече в бюджета за 2015 година", коментира по БНР Бисер Петков, управител нма НОИ.

АНКЕТА: Одобрявате ли повишаването на пенсионната възраст?