Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект за допълнение на Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. 

С него се предлага удължен гратисен период за издаването на електронни рецепти от работещите в центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП). В срок до 1 март 2024 г., единствено за служителите от ЦСМП, се допуска предписване на лекарствени продукти за лечение на диабет и антибактериални лекарствени продукти за системна употреба и на хартиен носител.

При изпълнение на предписанията, магистър-фармацевтът трябва да извършва проверка в списъка на лицата, работещи в центровете за спешна медицинска помощ, публикуван на интернет страницата на Националната здравноинформационна система. В случай, че съответното лице не е вписано в списъка, предписанието не се изпълнява, уточняват от Министерството на здравеопазването.

Решението е взето в резултат на затруднения с предписването на тези лекарствени продукти в спешни случаи от екипи на ЦСМП, когато те извършват прегледи на пациенти в спешни състояния в отдалечени и труднодостъпни райони на страната без връзка с интернет.

Установи се, че много от тези екипи не разполагат с техническата възможност да предписват лекарствени продукти електронно, отбелязват от здравното министерство. Целта на допълнението е да се осигури преходен период, през който за медицинските специалисти, работещи в ЦСМП да се осигури техническа възможност за електронно предписване. С промяната се цели предотвратяване на случаите, в които пациенти, намиращи се в труднодостъпни и отдалечени райони на страната, няма да могат да получат предписаните медикаменти поради липса на технологична възможност за това. Предвижда се наредбата да влезе в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник", за да могат тези процеси да стартират своевременно.

Преди дни министърът на здравеопазването Христо Хинков заяви, че се предвижда да бъде дадена възможност на работещите в спешните центрове да издават хартиени рецепти.