Конституционния съд (КС) единодушно отхвърли искането на президента Румен Радев да отмени прекратяването на 35-годишния концесионен договор на държавата с "Лукойл" за ползване на концесия на нефтеното пристанище "Росенец", съобщи Lex.bg.

Прекратяването на концесията стана с промени в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ). Те бяха приети от депутатите за три дни, като двете четения в пленарната зала бяха в един ден.

Първият аргумент на президента да сезира КС е, че промените в закона са неясни. В тях е предвидено прекратяване на възложените концесии в едноседмичен срок, но не е посочено от кой начален момент тече той.

"По този начин, без да е отправено искане от Министерския съвет за отмяна на дерогацията, Народното събрание е приело прекратяване на концесия в обхвата на чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 г., без да е фиксиран начален момент за едноседмичният срок, в който това трябва да стане", посочи Радев. И изтъкна, че за неяснотата допринася и това, че е предвидено измененията в ЗКПОМОДРДПУ да влязат в сила от 5 февруари 2023 г.

"Несъвместимо с правовата държава е и предвиждането с § 1 от изменителния закон на "двуседмичен срок от отнемането на концесията", в който Министерството на транспорта и съобщенията да поеме оперативното управление на съоръженията, с каквото съдържание се допълва § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗКПОМОДРДПУ", заяви държавният глава.

Другият аргумент на президента да сезира КС беше начинът, по който бяха приети промените в закона.

В решението си КС изтъква, че макар и използваната словесна конструкция в закона да не е достатъчно прецизна, разпоредбата, с която се прекратява концесията, е ясна. И подчертава, "че не всяко правно несъвършенство може да обуслови противоконституционност на основата на противоречие с принципа на правовата държава".

"Що се отнася до възможността на държавата да преурежда действащи договорни правоотношения, Конституционният съд подчертава, че макар и държавата да следва по изключение да прави това, парламентът, натоварен с осъществяването на законодателната власт в същността си на демократично легитимирано народно представителство, разполага с дискреционна власт, включително и да уреди със закон по нов начин действието на сключени концесионни договори. Конституционно допустимо е законодателят да може да прави обществено потребни и оправдани от публичния интерес промени в тази материя, за да осигури обективно налагаща се негова приоритетна защита пред други конституционно закрепени ценности, като приведе правната уредба в съответствие с динамиката на икономически и социални условия, включително и в съответствие с породените от тази динамика изисквания на правото на ЕС по отношение на националния правен ред", пише в решението.

С него се определя като необоснована тезата на Румен Радев, че с приемането на закона на две четения в един ден е нарушен политическият плурализъм, защото така народните представители се лишават от възможността да правят предложения.

"Народни представители са заявили желание да направят предложение по определен текст на законопроекта при второ гласуване и такава възможност им е предоставена - предложенията са направени и са подложени (всяко от тях) на гласуване", посочва КС.

Пълния текст на решението e ТУК >>