Конституционният съд допусна за разглеждане част от искането на президента относно прекратяването на концесията на терминал "Росенец".

На заседание, проведено днес, конституционните съдии с определение допуснаха за разглеждане по същество искането на Румен Радев за установяване на противоконституционност на §2, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, се съобщава на сайта на съда.

Параграф 2, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на закона гласи:

Възложените концесии по Закона за концесиите до влизането в сила на този закон за осъществяване на дейности в стратегически обекти от значение за националната сигурност, засягащи нефт и продукти от нефтен произход, произведени от суров нефт, с произход Русия или изнесени от Русия, на лица, попадащи в обхвата на член 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (OB, L 229/1 от 31 юли 2014 г.) с неговите последващи изменения, се прекратяват в едноседмичен срок. В двуседмичен срок от отнемането на концесията Министерството на транспорта и съобщенията поема оперативното управление на съоръженията. Дейностите, възложени с концесионния договор, се запазват и се осъществяват от държавата, като за достъпа се събират такси, определени с акт на Министерския съвет, и се гарантира достъпът до стратегическите обекти с оглед обезпечаване на дейността на лицата, опериращи в тях.

Със същото определение Конституционният съд отклони искането на президента установяване на противоконституционност на §2, ал.2 и §3 от Преходните и заключителните разпоредби на закона и прекратява конституционното производство в тази му част. На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии. Определението е прието единодушно.

На 4 август президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за прекратяването на концесията на терминал "Росенец".

"Решенията в областта на енергетиката винаги трябва да почиват върху необходимостта от надеждност и непрекъсваемост на доставките на суровини и на гарантирането на достъпни цени за гражданите и индустрията. Цената за прибързаните и необмислени решения се плаща винаги от джобовете на принудените да понасят последствията им", посочи тогава държавният глава.

На 21 юли Народното събрание гласува да бъде преустановена концесията за пристанищния терминал "Росенец", както и министърът на енергетиката да започне разговори по условията и реда, при които Българският енергиен холдинг да придобие до 20 процента в консорциума - титуляр на Договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок I-21 "Хан Аспарух".