Със 7-часови дебати парламентът прие рамката на държавния бюджет за 2019 г. и бюджетите на държавните институции.

За рамката на бюджета гласуваха 100 народни представители, против бяха 66, а един се въздържа.

Общият размер на приходите, помощите и даренията ще е 25 693 299 800 лв., от които данъчните приходи са 23 133 200 000 лв.

Размерът на разходите ще е 13 323 731 600 лв., а на трансферите - 11 486 769 200 лв. От средствата за трансфери за общините са предвидени 3 745 750 500 лв., за държавното обществено осигуряване - 4 231 661 600 лв., а за НЗОК - 1 437 589 000 лв.

Предвижда се вноската в общия бюджет на ЕС да е 1 282 127 700 лв.

Бюджетното салдо ще бъде дефицит в размер на 399 328 700 лв.

При дебатите Милен Михов от Обединените патриоти благодари за приетото предложение 29 400 000 лв. да бъдат заделени за ремонт на студентските общежития.

Мнозинството в залата не прие предложения на опозицията. От БСП искаха повече пари да се отделят за спорт за млади хора, за ремонт на третокласни пътища и др. Дора Янкова заяви, че чрез бюджета за следващата година няма да може да се преодолеят големите разлики между регионите в страната. Красимир Янков отбеляза, че не са заложени политики за преодоляване на демографската криза. Вие сте социално неадекватни, обърна се той към управляващите. Румен Гечев пък коментира, че управляващите се движат в посока, обратна на посоката на държавите от ЕС.

Не беше подкрепено и предложение на Юлиан Ангелов от Обединените патриоти за отделяне на 20 000 лв. за сдружение на българи от Македония.

Парламентът прие и бюджета на съдебната власт за 2019 г. Предложението беше прието с 90 гласа "за", 48 гласа "против" и без въздържали се.

Приходите в бюджета са в размер на 116 млн. лв., от които 100 млн. лв. са от съдебни такси. През 2019 г. разходите са над 704,3 млн. лв. Най-голям е делът на текущите разходи - 677,3 млн. лв., последван от капиталовите разходи, които са в размер на 26,3 млн. лв. Най-много средства ще разходва съдебната власт за съдилища - 343,8 млн. лв., за прокуратурата - 260 млн. лв., и за Висшия съдебен съвет (ВСС) - малко над 51 млн. лв. Според бюджета максималните размери на разходите са 704,3 млн. лв., но могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на ВСС.

Парламентът отхвърли предложението на БСП за повече средства за ВСС, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, прокуратурата, съдилищата и др. 

Парламентът прие бюджета на Администрацията на президента за 2019 г. Разходите в бюджета са 7,3 млн. лв., от които за персонал ще бъдат дадени 4,9 млн. лв.

Капиталовите приходи ще бъдат 200 хил. лв., като те ще отидат за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт.

Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г., е 2,3 млн. лв. 

За 2018 година бюджетът на президентството бе 6.7 млн. лв.

Парламентът прие бюджетите на Конституционния съд и Омбудсмана за 2019 г.

Разходите в бюджета на Конституционния съд за следващата година са в размер на 3,3 млн. лв., от които за персонал са предвидени 2,9 млн. лв. Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г., са 400 хил. лв.

В бюджета на Омбудсмана за 2019 г. са предвидени разходи в размер на 3,1 млн. лв., като от тях 2 млн. лв. ще отидат за персонал. Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г., са 1,1 млн. лв. 

Депутатите приеха и бюджета на Народното събрание за 2019 г.

Предвижда се през 2019 г. парламентът да направи разходи в размер на 79 300 000 лв. От тях за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт са заделени 13 637 000 лв., а за текущи разходи са заделени 65 163 000 лв.

Парламентът прие бюджетите на Министерския съвет и на някои министерства за 2019 г. Това стана с гласуване на текстове от закона за държавния бюджет за следващата година.

В бюджета на Министерския съвет са предвидени разходи в размер на 95 086 000 лв. От тях за персонал са 58 934 000 лв., за субсидии и други текущи трансфери - 5 500 000 лв., за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 150 000 лв., за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт - 4 675 000 лв. Предвиждат се 27 286 300 лв. за политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България. За политика в областта на правото на вероизповедание са отделени 5 703 900 лв. За политика в областта на архивното дело са отделени 6 891 200 лв., за бюджетна програма "Администрация" - 12 403 400 лв., за бюджетна програма "Убежище и бежанци" - 8 963 800 лв.

В бюджета на Министерството на финансите са заложени разходи в размер на 521 211 000 лв.

В бюджета на Министерството на външните работи са заложени разходи в размер на 132 669 600 лв. Предвиждат се 110 295 500 лв. за политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба, за политика в областта на публичната дипломация - 853 200 лв., а за политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация - 21 520 900 лв.

В бюджета на Министерството на правосъдието са заложени разходи в размер на 274 808 000 лв.

В бюджета на Министерството на отбраната са предвидени разходи в размер на 1 414 211 000 лв. За персонал са заложени 995 922 300 лв., за субсидии и други текущи трансфери - 2 828 000 лв., за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 060 000, за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 103 397 700 лв. За политика в областта на отбранителните способности са заделени 1 331 231 000 лв., а за политика в областта на съюзната и международната сигурност - 82 980 000 лв. За Военна академия "Г. С. Раковски" са предвидени 7 490 000 лв., за Националния военен университет "Васил Левски" - 14 754 100 лв., а за Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - 5 854 000 лв.

В бюджета на Министерството на вътрешните работи са заложени разходи в размер на 1 514 790 200 лв. От тях за персонал са предвидени 1 377 853 200 лв., а за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт - 14 947 000 лв. За политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред са предвидени 877 714 000 лв., за политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси - 212 048 000 лв., за политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации - 257 810 000 лв., за политика в областта на управлението и развитието на системата на МВР 167 218 200 лв.

Парламентът одобри 548 575 900 лева разходи в бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

От опозицията отбелязаха, че ръстът спрямо бюджета на МЗ за 2018 г. е в размер на 53 млн. лева, но предвид заложените промени в сектора и особено след сливането на Изпълнителна агенция "Медицински одит" и Изпълнителната агенция по трансплантации в новосъздадената агенция "Медицински надзор", предвиденият финансов ресурс бил недостатъчен.

Планираните бюджетни взаимоотношения от централния бюджет към бюджета на Министерството на здравеопазването са в размер на 554 075 900 лева, от тях предоставените трансфери на Националната здравноосигурителна каса са в размер на 43 000 000 лева.

За политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве за догодина са заложени 101 125 000 лева, за диагностика и лечение - 392 658 500 лева, за лекарствени продукти и медицинските изделия - 34 397 800 лева.

За капиталови разходи са предвидени 19 900 000 лева. Отхвърлено беше предложението на БСП да бъдат отпуснати допълнителни 12 млн. лева за доизграждане на новия болничен комплекс в Ямбол.

Депутатите приеха окончателно бюджета на Министерството на енергетиката. Заложените приходи, помощи и дарения са 155 299 900 лв., а разходите - 84 737400 лв. За придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт са предвидени 800 000 лв.

Министерството на околната среда и водите догодина ще разчита на приходи, помощи и дарения за 51 978 500 000 лв. Разходите са - 52 627 100 лв. За Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда са заложени 69 100 000 лв.

Министерството на икономиката ще има приходи, помощи и дарения от 26 090 000 лв. Заложените разходи са за 84 233 500 лв.

Депутатите приеха и бюджета на Министерството на туризма. Приходите, които се очакват, са 9 823 800 лв., от собственост - 4 571 200 лв. Разходите на ведомството ще са 19 352 800 лв.

В бюджета на Министерството на образованието и науката са предвидени разходи в размер на 664 974 600 лв. От тях за персонал са заложени 372 573 100 лв. За придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт са отделени 11 148 200 лв. За текущи и капиталови трансфери за чужбина са предвидени 8 350 000 лв. За политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование, Учене през целия живот са заложени 578 388 600 лв., за политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал - 80 448 700 лв., за бюджетна програма "Администрация" - 6 137 300 лв. За БАН и за държавните висши училища са отделени 551 397 900 лв.

В бюджета на Министерството на културата са заложени разходи в размер на 194 396 200 лв. От тях за персонал са 115 649 100 лв., за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт са 7 654 700 лв. За политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство са отделени 20 888 800 лв. За политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование са отделени 168 345 700 лв. за бюджетна програма "Администрация" - 5 161 700 лв.

От БСП заявиха, че средствата за култура са замразени и в бюджета културата е като сираче, оставено на студа.

Парламентът одобри приходите, помощите и даренията в бюджета на регионалното министерство да са на обща стойност 306 558 100 лв., така както ги предложи МС.

Разходите са в размер на 516 693 600 лв. Те ще бъдат разпределени главно за политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда - 4 960 000 лв.

Парламентът не прие предложението на БСП за повече пари за АПИ. От левицата предлагаха парите за пътната агенция да са с 12 млн.лв. повече от заложеното.

За политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита са 467 533 100 лв.

Георги Свиленски /БСП/ попита дали във връзка с предстоящото изграждане на тол системата са предвидени разходи за 900-те души, които ще бъдат назначени, и има ли пари в бюджета на министерството за изграждането й въобще.

От левицата са недоволни също, че в план-сметката за 2019 г. на МРРБ няма разписани средства за целенасочена политика за развитие на Северозападния регион, който е най-бедният не само у нас, но и в Европа.

В бюджета на Министерството на земеделието и храните са предвидени разходи в размер на 192 884 000 лв. От тях за персонал са 107 369 900 лв., за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия са 19 000 000 лв. За придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт са 7 757 000 лв. За политика в областта на земеделието и селските райони са предвидени 137 878 000 лв., за политика в областта на рибарството и аквакултурите - 5 703 000 лв., за политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча - 26 975 000 лв., за бюджетна програма "Администрация" - 22 328 000 лв.

Депутати от всички парламентарни групи поискаха увеличаване на бюджета на министерството, но това не беше подкрепено от мнозинството в залата.

В бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са предвидени разходи в размер на 267 226 300 лв. От тях за персонал са 33 414 100 лв. За "БДЖ Пътнически превози" ЕООД са предвидени 175 000 000 лв. За "Български пощи" ЕАД са отделени 21 449 000 лв. За политика в областта на транспорта са отделени 223 753 600 лв., за политика в областта на съобщенията и информационните технологии - 22 510 400 лв., за бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" - 20 962 300 лв.

От ДПС и БСП поискаха да се увеличи субсидията за БДЖ, но това не беше прието в залата.

С приемането на този текст от закона за бюджета депутатите приключиха работа за днес. Утре, 29 ноември, те ще продължат със следващите текстове от закона за държавния бюджет.