От 1 януари 2019 г. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) от основно звено при Българската академия на науките (БАН) се преобразува в Национален институт по метеорология и хидрология като юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката, прие парламентът при второто четене на текстове от законопроекта за държавния бюджет за следващата година.

Националният институт по метеорология и хидрология е националната хидрометеорологична служба на Република България, записаха депутатите. Дейността на НИМХ ще се осъществява от служители, които работят по трудово правоотношение, в т.ч. и заемащите академични длъжности.

Националният институт по метеорология и хидрология е национална научна организация за осъществяване на оперативни дейности в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, както и за научни изследвания, и за научно-приложна, иновативна и образователна дейност.

От 1 януари 2019 г. имуществото, архивът, както и всички права и задължения, включително членствените правоотношения в национални, европейски и международни организации по метеорология и хидрология, и правото да обучава докторанти по акредитирани докторски програми на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН преминават към Националния институт по метеорология и хидрология към министъра на образованието и науката.

Отхвърлено беше предложението на БСП в закона да се запише специална разпоредба, че тези служители на института, които искат, могат да останат в БАН. От левицата посочиха, че 15 хабилитирани лица са заявили желание да останат в БАН. Не беше прието и предложението на социалистите за четиригодишен срок за разделяне на имуществото между БАН и НИМХ.

В средата на миналия месец БАН реши да създаде ново самостоятелно научно звено с работно наименование "Институт за изследване на атмосферата, климата и водите", в което да се отделят част от дейността, активите и пасивите на сегашния Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН). Новото звено ще започне работа от 1 януари 2019 г. Тогава от БАН съобщиха, че от същата дата ще функционира и НИМХ към МОН. От БАН приканиха специалистите и членовете на научно-помощния персонал на НИМХ-БАН, които искат да работят в него и да останат в БАН, да подадат заявление.

През август синоптиците от НИМХ поискаха институтът да излезе от състава на БАН и протестираха за това. Причините за искането, което те поддържат и досега, са както финансови, така и лично отношение.