И през настоящата учебна година продължават дейността си клубове по интереси за компютърно моделиране и кодиране за ученици между V и XII клас по проект "Образование за утрешния ден", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд. Целта е да се даде възможност за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали.

Занятията се реализират в неучебно време извън задължителните и избираемите учебни часове на учениците, по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по самоподготовка, както и по време на ваканциите. Продължителността на занятията по време на учебната година и по време на ваканциите е 70 часа, а средната продължителност на учебния час е до 45 минути. Заниманията се организират със седмичен хорариум или на модулен принцип.

За техническото обезпечаване на занятията на много места могат да се използват и преносимите устройства, осигурени по друг проект, финансиран от ОП НОИР - "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", който е насочен към краткосрочни обучения за придобиване на умения за работа с електронни образователни платформи и преодоляване на натрупването на дефицити в образователния процес. Проектът е създаден като отговор на последиците от пандемията от COVID-19 и има основна цел да не се допусне прекъсване на процесите на образование и приобщаване в условията на кризи и да противодейства на риска от отпадане. По проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" бяха доставени на нуждаещите се училища почти 65 хиляди преносими технически устройства за ученици и над 20 хиляди - за педагогически специалисти.

С проект "Образование за утрешния ден" се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията, включително извън класната стая.

В рамките на проект "Образование за утрешния ден" беше разработена и пусната в експлоатация единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС) "Дигитална раница".

Ползите за учителите са, че могат да създават и ползват интерактивно образователно съдържание, което ще улесни и промени начина на преподаване, ще направи уроците по-интересни и атрактивни и ще мотивира допълнително ученици и учители.

В "Дигиталната раница" учениците ще открият интерактивни уроци и дигитални образователни пособия, онлайн упражнения, домашни и тестове. Съдържанието на "раницата" предоставя възможност и за персонализирано дигитално съдържание, определено от учител към конкретен ученик.

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси като основа за качествено образование. Основна дейност по проекта са обученията за придобиване на нови компетентности и дигитални умения.

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" е на обща стойност 103 213 202.01лева и е с продължителността от 50 месеца. Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца. Двата проекта се изпълняват от МОН като конкретен бенефициент.