Стартира приемът в Магистърската програма "Икономика и управление на публични ресурси", Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", която привлича представители на държавната и местната публична администрация. Тя ще помага обмена на знания и предаване на натрупания опит от отношенията ни, свързани с членството в ЕС - публичните финанси и контрола на европейските средства, както и представяне на актуалната институционална, правна рамка и натрупаната съдебна практика.

Всичко за програмата ВИЖТЕ ТУК >>

Програмата стартира през 2021 г. с екип от утвърдени експерти от практиката и академичните среди. Ръководител е доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, а координатор е гл. ас. д-р Десислава Калчева. Един от основните критерии за развитието както на тази, така и на всички нови програми в Стопанския факултет, е интересът на работодателите. Представители на партниращите институции са и членове на екипа на програмата "Икономика и управление на публични ресурси". Целта е изграждането на мостове между теорията и практиката.

Магистърската програма надгражда върху бакалавърската степен по всички специалности от всички професионални направления и задълбочава познанията, придобити в бакалавърските степени по икономика, управление и финанси за студентите икономисти. Ключов фокус е усъвършенстването и изграждането на функционални умения и изграждане за работа в съвременната система на публичните финанси. Програмата се провежда изцяло на български език, а продължителността на обучението е два семестъра.

Приемът е за икономисти и неикономисти, като неикономистите посещават три допълнителни курса - микроикономика, макроикономика и финанси. Изучаваните дисциплини са задължителни и избираеми. Сред задължителните дисциплини са "Публични финанси и данъчно облагане", "Конституционни основи на държавната власт", "Планиране на развитието и устройство на територията", "Управление на собствеността в публичната сфера", "Управление на обществени поръчки и публично-частни партньорства", "Икономическа политика".