Конституционният съд единодушно отказа да отмени изискването шофьорите, които искат да си възстановят контролните точки, без да чакат две години, да са си платили глобите. То беше оспорено от доскорошния омбудсман проф. Диана Ковачева, съобщи правният сайт "Лекс". 

Тя искаше частично да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 158, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), която предвижда: "Броят на контролните точки за отчет на извършваните нарушения се възстановява чрез частично увеличаване с 1/3 от максималния брой точки след преминато допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година, при условие че водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3, което удостоверява със съответните платежни документи".

Според омбудсмана изискването засяга правата на шофьорите, които искат да повишат квалификацията си или да попълнят свои пропуски, заради които са им отнети контролни точки. Като изтъкна, че докато те не си платят глобите, не само не им се възстановяват точките, но и МВР има практика въобще да не ги допуска до обучение и изпит. По думите ѝ така засегнатите не могат да използват пълноценно собствеността си, а с изискването за плащане на глобите, за да се възстановят отнетите точки, се цели длъжниците да бъдат принудени да платят извън установения ред за принудително събиране на задълженията. 

Преди да се произнесе за оспореното правило КС подчертава, че управлението на моторни превозни средства е дейност с висока степен на обществена опасност, а произшествията на пътя причиняват големи щети на гражданите и на обществото. От друга страна, личната свобода на придвижване и свободата на движение на стоки и услуги са от голямо значение за всяка икономика.

Що се отнася до чл. 158, ал. 1, т. 1 ЗДвП, конституционните съдии напомнят, че в нея е предвиден един от двата способа за възстановяване на отнети контролни точки, а в следващата точка от същата разпоредба се посочва, че те се възстановяват "служебно, след изтичане на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки".

КС подчертава, че следва да се разграничава хипотезата на чл. 158, ал. 1 ЗДвП от загубата на правоспособност поради отнемане на всички точки. При първата водачите все още имат правоспособност и "могат да съобразят поведението си по такъв начин, че да не допускат нови нарушения", сочи съдът.

"В хипотезата на чл. 158, ал. 1, т. 2 ЗДвП с изтичането на двегодишния срок, в който съответният водач не е извършил нарушения, които да доведат до отнемане на контролни точки, служебно, без необходимост от подаването на заявление, се възстановяват контролните точки.

Така водачът на моторно превозно средство има избор дали да изчака изтичането на две години и да се въздържа от нарушения на правилата за движение по пътищата, така че контролните точки да се възстановят напълно, и то служебно, или да положи изпит и да подаде заявление. И в двата случая водачът не е загубил правото си да управлява моторно превозно средство, нито се ограничава възможността му да владее и ползва превозното средство. Ако лицето с отнети контролни точки счита, че има нужда от допълнително обучение, то няма пречка да опресни знанията си за правилата за движение по пътищата или да ангажира регистриран обучител и да попълни празнотите в знанията си", обясняват конституционните съдии.

И сочат, че с плащането на глобите се дава се дава възможност на шофьора да не чака две години, за да си възстанови контролните точки.

"Атакуваната разпоредба представлява допълнителна възможност за тези водачи, които решат дали да се възползват от нея при установените от закона условия. С нея не се ограничава конституционното право на защита на гражданите по смисъла на чл. 56 от Конституцията, нито се оказва натиск те да се откажат от обжалване. На изпълнение подлежат само влезли в сила наказателни постановления, което съгласно чл. 64 ЗАНН настъпва с изтичане на срока за обжалване или потвърждаване от съда при обжалване. Актовете за установяване на нарушенията, за които се отнемат контролни точки, подлежат на съдебен контрол", пише КС.