За да се гарантира правна сигурност за доставчиците и конкурентни доставки на газ за всички европейци, евродепутатите гласуваха нови правила за пазара на газ, които ще обхванат газопроводи, идващи от страни извън ЕС.

Евродепутатите приеха реформа на правилата за пазара на газ в четвъртък, 4 април, с 465 гласа "за", 95 гласа "против" и 68 гласа "въздържал се", за разширяване прилагането на правилата на ЕС (включително правилата на ЕС относно конкуренцията) за всички газопроводи, които влизат на територията на ЕС от страни извън ЕС.

Ще стане ли по-конкурентен и в полза на потребителите пазарът на газ в ЕС

Изменените правила ще създадат по-конкурентен пазар на газ в ЕС, като гарантират, че собствениците на газопроводите, които влизат на територията на ЕС, са различни от тези на доставките на газ. Газопроводите трябва да бъдат достъпни за други оператори, както гласят правилата за вътрешен пазар на газ в ЕС. Потребителите ще могат да се възползват от повече конкурентност и следователно от по-ниски цени. По същество тези правила се съдържат в Третия енергиен пакет.

Как е в България

У нас "Булгартрансгаз" е лицензираният оператор, а "Булгаргаз" е търговецът (доставчик). Двете компании обаче имат един краен собственик - БЕХ. 

Едно от възможните решения е друг оператор на природен газ да влезе в състава на утвърдения към момента български оператор. Това би било оправдано, тъй като транспортирането е много скъпа инвестиция, а и дава възможност за контрол. Според български експерти може да се говори и за либерализация (допускане на втори, трети оператор), но подчертават, че тя е по-важна за търговията - да може един потребител да избира от няколко конкуриращи се търговци. Да напомним - цените са регулируеми - у нас КЕВР определя цената както на пренос, така и на стоката.

Как ще се предоставят изключенията за страна "първа точка"

Изключенията за нови газопроводи от страни извън ЕС ще се правят под стриктни условия. Изменените правила предоставят изключителна компетентност на ЕС, що се отнася до сключване на споразумения за нови газови линии в ЕС от страни извън ЕС, както и за предоставяне на дерогации. Комисията има право да разреши на държава членка, в която се намира първата входна точка, да започне преговори за доставки на газ от нов газопровод от страна извън ЕС, при условие че това не е в противоречие с правото на ЕС или в ущърб на конкуренцията или сигурността в ЕС. Страната трябва да се консултира с останалите засегнати страни членки, преди да поиска такава дерогация от правилата на ЕС, и зависи от Европейката комисия да прецени дали да даде такава дерогация.

За съществуващи газопроводи (свързани с газопроводи на ЕС преди влизането в сила на директивата), държава членка може да вземе решение за дерогация в рамките на една година след влизането в сила на директивата, ако не е в ущърб на конкуренцията.

Тази реформа също уточнява правната рамка за бъдещи проекти на газопроводи със страни извън ЕС, които ще включват и Обединеното кралство след оттеглянето му от ЕС.

"От сега нататък всички газопроводи от страни извън ЕС, включително "Северен поток 2", ще трябва да спазват правилата на ЕС: достъп на трети страни, отделяне на собственост, недискриминационни тарифи и прозрачност. Това означава по-силен енергиен сектор на континента ни. Това винаги е било главната цел на Европейския парламент и съм много щастлив, че успяхме да я постигнем", каза след гласуването докладчикът Йежи Бузек (ЕНП, Полша).

След официалното одобрение от министрите на ЕС тази директива ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни след това. Държавите членки имат 9 месеца да приведат националното си законодателство в съответствие с директивата.

Над 70% от природния газ в ЕС се внася от страни извън ЕС, главно от Норвегия, Русия и Алжир и най-често чрез газопроводи.