Върховният административен съд обезсили разпореждането от 19 декември м.г. на Административния съд-София град да бъдат прекратени безусловно действията по демонтажа на монумента "Паметник на Съветската армия", извършващи се в Княжеската градина, съобщиха от ВАС.

Делото бе образувано по частна жалба от Областната администрация на София. Ответниците са Сдружение „Изправи се.БГ.“, представлявано от Мая Манолова, Войслав Тодоров в качеството му на общински съветник, Виктор Йочев и Георги Кадиев, в качеството им на граждани.

Върховните магистрати оставят без разглеждане искането, подадено от Сдружение „Изправи се. БГ“ и посочените физически лица, с което се оспорват действия на длъжностните лица от Областната управа по демонтажа на монумента.

Касационният състав на ВАС приема, че разпореждането на първоинстанционния съд е недопустимо, тъй като ответниците нямат правен интерес от обжалването.

"За да е налице правен интерес е необходимо този интерес да е пряк, личен и непосредствен. Прекият интерес предполага със самата отмяна на оспорения акт, в случая с прекратяването на действията да се предотврати настъпването на щета в правната сфера на засегнатия. Интересът трябва да е личен, което предпоставя, че физическите и юридически лица имат право на жалба само в защита на свои субективни права, свободи и законни интереси. Правният интерес трябва да е непосредствен, т.е. съответният акт или действие да засяга правната сфера на подалия искането, като отнема, изменя или ограничава права или противозаконно създава задължения за искателя или създава права на трето лице, които го увреждат", категорични са върховните административни съдии.

Според тях в случая, действията по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на Паметника на Съветската армия не засягат пряко и непосредствено правната сфера на искателите-физически лица и не накърняват пряко и непосредствено техни субективни права и интереси, поради което искането им е следвало да бъде оставено без разглеждане поради липса на правен интерес.

По делото е налице още една предпоставка за оставяне на искането за прекратяване действията по демонтажа на монумента без разглеждане поради липса на правен интерес.

Административният съд не е съобразил в хода на установяване на предпоставките за прекратяване на неоснователните действия и при постановяване на обжалваното разпореждане от 19.12.2023 г., че видно от приложените към молба на искателите от 18.12.2023 г. доказателства, преди постановяването на обжалваното разпореждане на АССГ е налице постановен административен акт за прилагане на принудителна административна мярка от Закона за културното наследство на главния инспектор на "Главна дирекция инспекторат по опазване на културното наследство".

С него е наредено на Областната администрация незабавно спиране на действията по демонтажа на паметника до изясняване на законосъобразните обстоятелства във връзка с изискванията по Закона за културното наследство. Със същото разпореждане е разпоредено на Областната управа незабавно да разпореди на изпълнителя на демонтажните работи да спре всички дейности, извършвани на обекта.

Съгласно разпоредбата на чл.192 ал.3 от ЗКН принудителните административни мерки подлежат на предварително изпълнение, следователно преди постановяване на обжалваното разпореждане с наложената по силата на Разпореждане №08-00-21 от 14.12.2023 г. ПАМ е постигнат целеният от искателите краен резултат, а именно спиране на всички дейности по демонтаж на „Паметника на Съветската армия“, с оглед на което не е налице правен интерес от страна на молителите и искането им е следвало да бъде оставено без разглеждане. Предвид изложеното, като е приел за допустимо искане на лица без пряк и непосредствен правен интерес и е разгледал спора по реда на чл. 250 АПК по същество съдът е постановил недопустимо разпореждане, което следва да бъде обезсилено, се казва още в решението на ВАС.

Вместо него, подаденото от ответниците искане следва да се остави без разглеждане като недопустимо, а производството по описа на Административен съд София-град да бъде прекратено.