Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решения по установени от КПКОНПИ конфликт на интереси по отношение на началник на РДНСК - Бургас, кмет на Вълчи дол и общински съветник от Общински съвет - Твърдица. Решенията и по трите дела са окончателни. Осъдените ще следва да заплатят съдебните разноски.

По отношение на Милен Ненчев - началник на РДНСК - Бургас, съдът е приел, че той, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е използвал служебното си положение в частен интерес. Сигналът срещу Милен Ненчев е постъпил в КПКОНПИ на 19 май 2020 г. и в него е посочено, че началникът на РДНСК е осъществявал контролни функции във връзка с проверка на строителството на жилищна сграда с подземни паркинги. Упражняването на строителния надзор е възложено на дружество "Консултант 7 БГ", в което съдружник е съпругата на Милен Ненчев, като до 2017 г. едноличен собственик на капитала и управител е бил самият той. РДНСК изготвя констатация, че строежът се изпълнява съобразно одобрените инвестиционни проекти и е законосъобразен. На 29.07. 2020 г. КПКОНПИ установява конфликт на интереси за Милен Ненчев за това, че е оказал влияние при съставяне на констативния протокол от работна група в РДНСК - Бургас в частен интерес на свързано с него лице, както и за издаване на акт в частен интерес на свързано с него лице, и му налага глоба в размер на 10 000 лв. Съдът е приел, че Милен Ненчев "е притежавал всички лостове за упражняване на влияние върху всички служители в ръководената от него дирекция". В мотивите си ВАС припомня, че законодателят е възприел частният интерес като мотив, движеща сила, цел на действията или бездействията на овластеното лице и че конфликтът на интереси е преди всичко деяние, което е в отклонение и противоречие на публичния интерес. ВАС оставя в сила решението на Административния съд - Бургас за установения от КПКОНПИ за конфликт на интереси.

По отношение на Георги Тронков - кмет на Вълчи дол, е установен конфликт на интереси за това, че в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е разходвал бюджетни средства в интерес на Сдружение Футболен клуб "Спортист", в което сдружение Георги Тронков е бил член на Управителния съвет и един от действителните собственици. Наложена му е глоба в размер на 5000 лв. Решението на КПКОНПИ е от 24.06.2020 г. и е оставено в сила от Административен съд - Варна, като първоинстанционен съд. Върховните магистрати приемат, че Георги Тронков е разходвал бюджетни средства и е подписал платежно нареждане за изплащане на субсидии на Футболен клуб "Спортист" в частен интерес. Съдиите посочват в мотивите си, че лице, заемащо висша публична длъжност, няма право да извършва дейности в интерес на юридически лица с нестопанска цел, в които то е било член на орган на управление или съдружник една година преди датата на избирането или назначаването му, или докато заема длъжността, и припомнят, че Георги Тронков е могъл да си направи самоотвод и да делегира правомощията си на първостепенен разпоредител на свой заместник или главен секретар.

По отношение на Иван Петров - общински съветник от в Общински съвет - Твърдица, е установен конфликт на интереси за това, че в качеството на лице, заемащо висша публична длъжност, е участвал в гласуване на решение на Общинския съвет в свой частен интерес. Иван Петров е бил съдружник в дружество с ограничена отговорност и управител и едноличен собственик в две други търговски дружества, които са сключили договор за наем на общински имоти - земеделски земи. Наложена му е глоба в размер на 5000 лв. Решението на КПКОНПИ е от 16.09.2020 г. На 15.02.2019 г. Общинският съвет - Твърдица дава съгласие за предоставяне под наем на общински имоти - земеделски земи. Иван Петров гласува "за" предложението. С друго решение на Общинския съвет, също подкрепено от Иван Петров, се възлага на кмета на общината да сключи договори за наем. На 27.04.2019 г. е проведено заседание за актуализиране на Програмата за разпореждане с имоти - общинска собственост, за настоящата година, която е приета и с участието на Иван Петров Преди гласуването на актуализацията, включваща конкретно посочени общински имоти, Иван Петров писмено е заявил желание за наемане на част от тях. Впоследствие дружествата, в които той е имал участие, сключват договори за наем с Община Твърдица за възмездно ползване на имотите. Две съдебни инстанции - Административен съд - Сливен и Върховният административен съд, приемат, че наличието на частен интерес е доказано. Магистратите посочват, че това би довело до набавяне на материална облага чрез реализиране на паричен доход, както и на нематериална облага, предвид позицията на Иван Петров като общински съветник, и оставят в сила решението на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси.