Отстраниха кмета на Благоевград след решение на ВАС. Тричленен състав на Върховния административен съд остави в сила решението на Административен съд - Благоевград

Кметът на Благоевград инж. Румен Томов се яви на местните избори като независим кандидат, подкрепен от БСП.

След вота, бившият градоначалник Атанас Камбитов (ГЕРБ) подаде сигнал до Общинската избирателна комисия (ОИК) за това, че Томов не е заличен като едноличен търговец в законоустановения срок (4 декември 2019 г.) и така е нарушил Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Проверка на документите на фирмата ЕТ "Румен Томов - Алма-ЕМ" в Търговския регистър показала, че към изтичането на крайния срок - 4 декември, няма внесено искане за заличаване на дружеството, става ясно от решението на ОИК. На 18 декември кметът внася уведомление в ОИК, че фирмата вече не съществува.

Искането на Камбитов обаче беше отхвърлено от ОИК. Административният съд в Благоевград обаче излезе с решение за прекратяване на правомощията на настоящия кмет. На свой ред кметът и Общинската избирателна комисия обжалваха пред Върховния Административен съд, който днес с решението си потвърди отстраняване на кмета от длъжност.

От съда посочват, че съгласно чл. 41, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

В съдебната практика, утвърдена като постоянна в хода на прилагане на изборното законодателство, се приема, че за да бъдат изпълнени изискванията на чл. 41, ал.3 ЗМСМА, е необходимо лицето да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността му като търговец, да уведоми писмено за предприетите действия председателя на общинския съвет и да уведоми писмено за тях общинската избирателна комисия. Законовите предпоставки в нормата на чл. 41, ал.3 ЗМСМА са кумулативни, а неизпълнението им води до предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината.

Нарушаването на изискването за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността като ЕТ от страна на избрания за кмет на община Благоевград е достатъчно основание за прекратяване на мандата. Видно от доказателствата по делото избраният за кмет на община Благоевград е предприел действия по заличаване на ЕТ от търговския регистър и такова заличаване е настъпило, но действията за това са извън срока по чл. 41, ал.1 ЗМСМА, който започва да тече от 4.11.2019 г.