Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира министъра на околната среда и водите и началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да назначат проверка на строителните дейности в местността "Поляните" в с. Синеморец, чиито граници попадат в природен парк "Странджа".

Протест се състоя преди седмица в Синеморец пред местността "Поляните". Местни жители и природозащитници се събраха, тъй като в началото на лятото там първо се появи бетоновоз, а после израсна и скеле на сграда. Строежът се намира в непосредствена близост до скалните образувания "Корабите". Експерти твърдят, че строежът попада в защитената зона на Натура 2000 и парк Странджа. Поводът за протеста - че пада забраната за строителство по Черноморието и строежът ще продължи.

В тази връзка от ВАП съобщиха, че е образувана преписка по информация в медиите, в която се споменава, че РИОСВ-Бургас в нарушение на закона продължава да издава десетки частни разрешения за застрояване на община Царево, попадащи в Природен парк "Странджа", местността "Поляните" в с. Синеморец.

Проверява седали за одобрените подробни устройствени планове (ПУП), издадени по реда на чл. 110 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за периода 2017 г. до юни 2020 г., е предвидено да бъдат построени тридесет и два обекта.

В хода на проверката Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и ДНСК следва да установят извършени ли са и продължават ли да се осъществяват строителни действия в съответните поземлени имоти в землището на местността "Поляните" в с. Синеморец и съответстват ли на издадените строителни книжа.

Попадат ли поземлените имоти в обхвата на Природен парк "Странджа", като в този смисъл спазена ли е забраната по Закона за защитените територии за дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и проекти.

Обект на проверка е дали са издадени необходимите актове, изискуеми съобразно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и ЗУТ.

Следва да се уточни дали са съобразени изискванията за съгласуване на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение, извършена ли е оценка за степента на въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона по изискванията на ЗБР и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. На изясняване подлежат и всички останали условия за законност на строителството.

По време на проверката трябва да стане ясно дали е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съобразно характеристиките на инвестиционните предложения. Необходимо е да се изясни и спазването на конкретните правила на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Данните, събрани по време на проверката, следва да се синтезират в доклад и да бъдат изпратени до ВАП в кратък срок.

Изграждането на сграда в този имот започна през декември 2019 г. Малко по-късно строителството беше спряно от Община Царево. Според инвестиционното предложение постройката ще бъде двуетажна вила с параметри, които се различават от разписаните в закона за имоти на първа линия.

Собственикът на имота е арх. Добромир Добрев.

Подробен устройствен план (ПУП) на имота е одобрен от Община Царево през февруари 2006 г. Към момента Царево няма действащ общ устройствен план (ОУП), който да регламентира бъдещото строителство на територията на общината. В опорния план към последния проект за ОУП, който беше върнат за преработване по-рано тази година, този имот е маркиран като терен за курортни дейности.