Правото на Европейския съюз не възпрепятства делото за конфискация на имуществото на бившия собственик на Корпоративна търговска банка Цветан Василев и на още 27, свързани с него физически и юридически лица. Това следва от решение на Съда на ЕС по преюдициалното запитване, което Софийският градски съд отправи (пълния му текст виж тук), съобщи lex.bg

С решението си съдии в Люксембург подкрепят тезата на Антикорупционната комисия, че производствата по гражданска конфискация на престъпно имущество не са зависими от наказателните дела.

В края на месец март 2018 г. се разбра, че съдия Катерина Енчева от СГС, която разглежда иск за над 2,2 млрд. лв. на КПКОНПИ срещу подсъдимия банкер-беглец Василев, е отправила изненадващо преюдициално запитване до СЕС дали гражданската конфискация е зависима от наказателния процес. Вследствие на запитването на съдия Енчева много от делата за конфискация на престъпно имане, които Антикорупционната комисия води, бяха замразени до произнасянето, в това число и делото за отнемане на имущество от Цветан Василев.

Въпросите на СГС към СЕС бяха за съвместимостта на българския закон за конфискацията с Директива 2014/42. СЕС обаче казва, че тя не се отнася до присвояванията, а именно това е престъплението, за което са обвиненията срещу Василев, станали основание срещу него да бъде заведен иск за отнемане на имуществото.

Така на практика в решението си СЕС изследва само дали българският закон за конфискацията, който не обвързва развитието на наказателен процес за престъпление, от което да са придобити облагите, чието отнемане се иска, противоречи на едно рамково решение.

Става дума за Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления.

И днес в решението си съдът в Люксембург постановява, че то трябва да се тълкува в смисъл, че "допуска правна уредба на държава членка, съгласно която национална юрисдикция постановява конфискация на незаконно придобито имущество след производство, което не зависи нито от установяване на престъпление, нито на още по-голямо основание от осъждане на предполагаемите извършители на това престъпление".

Целта на рамковото решение

В решението си СЕС обяснява, че целта на въпросното рамково решение е, "улесняване на сътрудничеството между държавите членки по отношение на взаимното признаване и изпълнението на решения за конфискация на собственост, както и задължаване на държавите членки да признават и изпълняват на своята територия решения за конфискация, издадени от съд, компетентен по наказателни дела, в друга държава членка".

"Ето защо, като се имат предвид целите и текстът на разпоредбите на Рамково решение 2005/212, както и контекстът, в който то е прието, следва да се приеме, че посоченото рамково решение е акт, който има за цел да задължи държавите членки да въведат общи минимални правила за конфискация на средства и приходи, свързани с престъпления, с оглед на улесняване на взаимното признаване на решения за конфискация по наказателни дела...

Следователно Рамково решение 2005/212 не урежда конфискацията на средства и облаги от незаконни дейности, постановена от юрисдикция на държава членка в хода на или след производство, което не се отнася за установяване на едно или няколко престъпления", пише съдът в Люксембург.

Защо българският закон е извън обхвата му

Съдът отбелязва, че висящото пред Софийския градски съд производство по отнемане на имуществото е гражданско и че вътрешното право предвижда, наред с него, и режим на конфискация по наказателното право. "Вярно е наистина, че по силата на член 22, параграф 1 от Закона за отнемане в полза на държавата КПКОНПИ образува производство, когато е уведомена, че съответното лице е привлечено като обвиняем за определени престъпления. Видно обаче от материалите по делото, с които разполага Съдът, както и от уточненията, направени в съдебното заседание от КПКОНПИ, от българското правителство и от Комисията, разпоредбите от посочения закон предвиждат, че след откриването си това производство се концентрира само върху имуществото, за което се твърди, че е придобито незаконно, и се провежда независимо от евентуално наказателно производство срещу предполагаемия извършител на престъпленията, както и от изхода на такова производство, и по-специално от евентуална присъда за извършителя", пише СЕС в решението си.

И заявява: "При тези обстоятелства следва да се констатира, че решението, което запитващата юрисдикция следва да постанови в главното производство, не се постановява в или след производство, което се отнася за едно или няколко престъпления. Следователно то не попада в обхвата на Рамково решение 2005/212".