Десетки нарушения са открити при проверки за изпълнението на техническите и качествените изисквания към течните горива, разпоредени от Върховната административна прокуратура.

Налице са данни за престъпление по чл.231, ал.1, вр. чл.228, ал.1 НК - за продажба на промишлени или селскостопански стоки в значителни количества или със значителна стойност, неотговарящи на изискванията, съобщиха от държавното обвинение.

От там допълват, че проверките за законност по спазване на изпълнението на техническите и качествените изисквания към течните горива, нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни вещества (замърсители) в тях са част от плана за дейност на ВАП за 2020 г., като се били възложени на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

В изпълнение на акта по реда на надзора за законност в прокуратурата е получен доклад от ДАМТН, че са проверени 243 обекти, сред които 239 бензиностанции, 1 петролна рафинерия и 3 данъчни складове. Извършените проверки са планови, с вземане на проби - 230, от които 40 са завършили с доклад; съвместни проверки с МВР - 12, от които 1 с завършила с доклад. Извършена е и една по сигнал на граждани. Взети са 371 проби от течни горива, 128 от бензин А-95Н, 3 от бензин А-100Н, 212 от горива за дизелови двигатели и 28 от други горива ( гориво за извънпътна техника и трактори, гориво за промишлени и комунални цели, котелно гориво средно).

Установени са 10 несъответствия с изискванията на нормативната уредба. В резултатите от доклада на ДАМТН пише още, че са регистрирани 8 или 2,16 % несъответствия с изискванията за качество - от взетите и изпитани проби. Установени са и 2 несъответствия с изискванията за съдържание на биокомнонент - 0,5 %, от взетите и изпитани проби.

Нарушенията са разкрити при изпитване на проби на гориво за дизелови двигатели от съответните обекти и се изразяват в несъответствия на изисквания за качество по показател - „пламна температура“ (0С), на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво, на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво по показател - „Съдържание на метилови естери на мастни киселини“ (FAME), на изискванията за качество по показател - „общо онечиствания“ mg/kg.

В резултат на проверките са наложени 15 принудителни административни мерки както следва:

- 6 задължителни предписания за временно спиране разпространението на течно гориво и две заповеди за прилагане на принудителна административна мярка;

- 4  задължителни предписания за забрана разпространението на течно гориво и две заповеди за прилагане на принудителна административна мярка;

- 1 задължително предписание за изтегляне.

Съставени са и три акта за установяване на административни нарушения (АУАН) при установените несъответствия с изискванията на нормативната уредба, при извършените проверки през периода от 11.06.2020 г. до 11.08.2020 г., включително за установени несъответствия с изискванията за качество.

От ДАМТН са съобщили на ВАП, че предстоят съставяне и връчване на 5 акта за установени несъответствия с изискванията за качество, както и съставяне и връчване на още два за установени несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент. Предстои и издаване на 8 наказателни постановления за установени несъответствия с изискванията за качество на обща стойност 80 000 лв., както и издаване на две наказателни постановления за установени несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент на обща стойност 100 000 лв.

В резултат от проверките е изтеглено от разпространение 39 183 литра гориво за дизелови двигатели. Въз основа на обобщената информация, материалите за разкритите нарушения на изискванията за качество на горивата са изпратени на ВКП относно наличието на данни за престъпление във връзка с пускането в продажба на недоброкачествени промишлени стоки.