Административен съд - Русе измени размера на наложената от РИОСВ имуществена санкция на френския завод за автомобилни части "Монтюпе" ЕООД на 100 000 лв.

Делото бе образувано по жалба на "Монтюпе" ЕООД срещу Решение на Районен съд - Русе, с което е потвърдено наказателно постановление на директора на РИОСВ - Русе за наложена имуществена санкция от 300 000 лв.

Глобата беше наложена от Регионалната екоинспекция в Русе. Тя стана факт, след като на 8 ноември 2016 година, малко преди 8 часа, на горещия телефон е бил получен сигнал за миризма на изгорял бакелит в квартал "Възраждане".

При последвалата проверка, миризмата, характерна за производството на завода, била констатирана в района на фабриката. Наред с това, екипите на РИОСВ забелязали отворен капак на покрива на хале номер 3. Оказало се, че широко са отворени два димни люка. Съставен е бил протокол и издадено предписание за затваряне на капаците, така че те да не се отварят повече.

Разпореждането обаче не било изпълнено и миризмата продължила да се усеща. Това наложило издаване на наказателна санкция на фирмата в размер на 300 000 лева. От дружеството обжалваха наказанието в Районния съд, който потвърди глобата.

Съдът намира, че възражението на жалбоподателя за явна несправедливост на наложената санкция и неправилно приложение на закона в частта за определяне на наказанието е основателно.

Районният съд е установил и обсъдил посочените по делото смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, преценил е тяхното значение и тежест и въз основа на това е мотивирал извод за обоснованост и потвърждаване на наложената имуществена санкция.

Касационният съдебен състав намира, че при обсъждане размера на санкцията въззивният съд не е съобразил безспорно установени факти, имащи характер на смегчаващи обстоятелства. В конкретния случай - постъпил е сигнал от граждани само от една точка в града, а проверяващите категорично свидетелстват, че са усетили специфичната миризма едва в непосредствена близост до предприятието. Тези факти свидетелстват за много по-ограничено разпространение на неорганизирано изпускани емисии в сравнение със сходни случаи, предмет на разглеждане по други наказателно-административни дела между същите страни. Съдът приема, че смекчаващи са и обстоятелствата за предприети от жалбоподателя действия, свързани с депозирано искане за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за подобряване и усъвършенстване на производствения процес и работната среда, с цел предотвратяване на замърсявания на атмосферния въздух включително и намаляване и преустановяване на неорганизираното изпускане на емисии.

Съдът намира, че наложените санкции на дружеството в предходни случаи на нарушаване на екологичното законодателство оказват целения от законодателя предупредителен и възпитателен ефект за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения. Ето защо касационният състав приема, че наложената от наказващия орган санкция е определена в нарушение на правилата на чл. 27, ал.3 ЗАНН и следва да бъде намалена до размер под средния и над законоустановения минимум.

С тези съображения касационната инстанция намира, че решението на Районен съд - Русе е неправилно поради нарушение на материалния закон и следва да бъде отменено, а наказателното постановление - изменено, като наложената имуществена санкция бъде намалена на 100 000 лв.

Решението е окончателно.