Увеличението на минималните адвокатски хонорари е обнародвано днес в "Държавен вестник". Те влизат в сила до три дни, съобщи lex.bg. Хонорарите се вдигат заради високата инфлация и ръста на цените.

Висшият адвокатски съвет за първи път предвиди възможност адвокатите да падат под минимумите, когато оказват правна помощ на материално затруднени хора.

Така например, минималният адвокатски хонорар по дело за умишлено убийство, за което се предвижда най-тежкото наказание - от 15 до 20 г. затвор, доживорен затвор или доживот без замяна, ще бъде между 3000 и 6000 лв.

Ако трябва адвокат по време на полицейско задържане за 24 часа по Закона за МВР, минималният хонорат на защитника е 300 лв.

Регламентиран е двоен хонорар за работа в почивни дни или за оказана по спешност правна помощ. Изрично е уредено заплащането на пътни разходи на адвокат.

С промените се изравнява минималното заплащане за адвокатския труд по граждански и административни дела. Има промяна и в скалата, по която се определят възнагражденията за процесуално представителство по дела с материален интерес. В нея вече е добавен нов праг от 25 000 лв.

В "Държавен вестник" са обнародвани новите минимални хонорари за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански и административни дела с определен интерес:

 1. при интерес до 1000 лв. - 400 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 10000 лв. - 400 лв. плюс 10 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 10 000 до 25 000 лв. - 1300 лв. плюс 9 % за горницата над 10000 лв.;
 4. при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. - 2650 лв. плюс 8% за горницата над 25 000 лв.;
 5. при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. - 8 650 лв. плюс 4% за горницата над 100 000 лв.;
 6. при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. - 24 650 лв. плюс 3% за горницата над 500 000 лв.;
 7. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. - 39 650 лв. плюс 1,5% за горницата над 1 000 000 лв.;
 8. при интерес над 10 000 000 лв. - 174 650 лв. плюс 0,6% за горницата над 10 000 000 лв.

Значително е увеличението и на минималното заплащане за често извъшваните дейности - изготвяне на договори, споразумения и съставяне на нотариални актове и на актове по обстоятелствена проверка.

Минималното възнаграждение за "съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт", което се определя на база цената на съответния договор или акт, вече е:

 • при интерес до 1000 лв. - 250 лв.;
 • при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 250 лв. плюс 3 на сто за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 10 000 до 100 000 лв. - 500 лв. плюс 2 на сто за горницата над 10 000 лв.;
 • при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. - 2300 лв. плюс 1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
 • при интерес над 1 000 000 лв. - 11 300 лв. плюс 0,5 на сто за горницата над 1 000 000 лв.

Въвежда се и нова концепция за заплащането на услугите на адвокатите, свързани с търговския регистър. Досега принципът беше, че се дължи една твърда такса и за регистрация, и за вписване на промени. Вече има една тарифа за "пълния пакет" (независимо дали се отнася за първоначална регистрация, или за промяна в обстоятелствата) - когато адвокатът и изготвя документите, и заявява вписване на обстоятелствата и обявяване на актове. И половин цена, когато само подава документите, без да ги изготвя.

Новото минимално заплащане за подготовка на документи и заявяване на вписване на обстоятелства и обявяване на актове относно:

а) едноличен търговец - 250 лв.;(досега 150 лв.)

б) събирателно дружество - 300 лв.; (досега 180 лв.)

в) командитно дружество - 400 лв.;(досега 200 лв.)

г) дружество с ограничена отговорност - 500 лв.; (досега 300 лв.)

д) акционерно дружество - 1000 лв.;(досега 600 лв.)

е) кооперативно сдружение - 750 лв.; (досега 400 лв.)

ж) жилищностроителна кооперация - 750 лв.;(досега 250 лв.)

з) фондации и сдружения с нестопанска цел - 600 лв.;(досега 400 лв.)

Значително е увеличението и на минималните хонорари по наказателни дела. За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е: 

 1. по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - 600 лв. (досега 400 лв.);
 2. до 5 години лишаване от свобода - 1000 лв. (досега 600 лв.);
 3. до 10 години лишаване от свобода - 1500 лв.(досега 1000 лв.);
 4. до 15 години лишаване от свобода - 2250 лв.(досега 1500 лв.);
 5. над 15 години лишаване от свобода - 3000 лв.(досега 2000 лв.);
 6. доживотен затвор - 6000 лв.(досега 4000 лв.).

За защита по наказателно или административнонаказателно дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 250 лв. Освен това вече "ако административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по реда на чл. 7, ал. 2 върху стойността на всяка наложена глоба, санкция и/или обезщетение".

Според нова разпоредба - "За представителство, защита и съдействие на задържано лице по Закона за Министерството на вътрешните работи минималното възнаграждение е 300 лв".