Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов е оспорил във Върховния административен съд (ВАС) текст от наредба, издадена от негов колега – министъра на земеделието Десислава Танева. Делото е прецедент, тъй като един централен орган на изпълнителната власт оспорва акт на друг, съобщи правният сайт "Лекс".

Става въпрос за една единствена разпоредба от Наредба № 7 от 2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни. Тя влезе в сила на 31 октомври 2020 г. и с §2 от заключителните ѝ разпоредби беше отменена Наредба № 22 от 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни.

Наредбата от 2003 г. е издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на земеделието – така е изисквал тогава вече отмененият Закон за храните. Наредбата от 2020 г. идва след влизането в сила на новия Закон за управление на агрохранителната верига и затова е издадена от министъра на земеделието.

От ведомството на проф. Ангелов не оспорват новия нормативен акт, а само това, че с него се отменя старата наредба, като изтъкват, че „отмяната е от изричната компетентност на органа, който има материалната компетентност да го издаде“ – т.е. може да я извърши земеделският министър, но съгласувано със здравния.

„В случая необходимостта от две волеизявления на всеки от органите, на които се основава издаването на административния акт, е условие за неговата валидност. До момента на обективиране в правния мир и на двете волеизявления не е изпълнен фактическият състав по издаването на акта, т. е. не е налице изобщо акт“, твърдят от здравното ведомство. И заявяват, че отделното решение на един от двата органа при издаването на акта е нищожно.

Върховният административен съд приема, че оспорването е допустимо и по искане на здравния министър магистратите постановяват и спиране на действието на оспорената разпоредба със задна дата от влизането ѝ в сила на 31 октомври 2020 г., т.е. наредбата от 2003 г. все едно никога не е отменяна и продължава да действа и в момента.

Причината за това е, че със старата наредба е бил регламентиран контролът не само на храните, но и на водите. В новата обаче изрично е посочено, че не урежда условията и реда за вземане на проби от натурални минерални, изворни и трапезни води. Причината за това е, че с новия Закон за управление на агрохранителната верига контролът над безопасността им е възложен на министъра на здравеопазването, т.е. няма как земеделският министър да го уреди в своя наредба.

Затова ВАС заявява, че трябва да спре действието на оспорената разпоредба. И сочи, че „ противен случай се получава липса на регулация на обществени отношения, свързани с условията и реда за вземане на проби от натурални минерални, изворни и трапезни води“.

„Липсата на нормативна регулация лишава компетентния орган от правната възможност да упражнява законовите си правомощия по см. на Закона за управление на агрохранителната верига. По този начин се осуетява и постигането на целите на закона, а именно за защита на здравето и интересите на потребителите по в областта на храните“, пишат върховните съдии.

И подчертават, че чрез спирането „органите на държавния здравен контрол ще могат ефективно и своевременно да предприемат адекватни мерки за осигуряване на безопасността, защитата на здравето и интересите на потребителите на бутилирани води“.