Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прие решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на бившия кмет на Община Благоевград Атанас Камбитов.

Проверката срещу него е започнала през 2019 г. след сигнали от орган на съдебната власт. По първия сигнал Комисията се е произнесла със свое решение от 8.01.2020 г., че не е установен конфликт на интереси при закупуване на общински поземлен терен от дружество "С-.." ЕООД, поради липса на частен интерес от страна на кмета, съобщават от КПКОНПИ.

Проверката по втория сигнал е установила, че два имота - частна общинска собственост, са продадени на "Старт-2015" ЕООД. Едноличен собственик на капитала и управител е Р. Ш. Дружеството е регистрирано през 2014 г., като преди да стане негов управител, Ш. закупила от Камбитов поземлен имот в гр. Свети Влас.

В периода 25.09.2017 - 3.10.2017 г. като едноличен собственик на капитала и управител е вписан Атанас Камбитов. Той провежда извънредно Общо събрание на "Старт 2015" ЕООД и разпределя дивидент на самия себе си в размер на 79 800 лв., формиран от натрупаната и неразпределена печалба за 2015 - 2016 г. Сумата му е изплатена от Р.Ш., в качеството й на счетоводител на същото дружество.

В същия ден, в който е взето решението за изплащане на горепосочената сума, Камбитов продава дяловете си в "Старт 2015" ЕООД на И.Б., като промените се вписват в Търговския регистър, а след това - на 20.10.2017 г., за управител отново е избрана и вписана Р.Ш.

На 17.09.2020 г. в Търговския регистър е вписана промяна на едноличния собственик на "Старт 2015" ЕООД. Новият собственик е дружеството "Старт Груп 2020" ООД със съдружници - Атанас Камбитов и дъщеря му. По този начин двата закупени имота - частна общинска собственост през 2016 г. и 2017 г., преминават в собственост на дружество, в което съдружник е бившият кмет, участвал в продажбата им, уточняват от КПКОПНИ.

Установеният от КПКОНПИ конфликт на интереси касае действията на Камбитов в качеството му на лице, заемащо висша публична длъжност - той е издал заповеди и е утвърдил протокол за продажбата на единия общински имот, сключил е договор за продажба на другия общински имот, като и двете действия са извършени в частен интерес на свързано с него лице. За това му е наложена глоба в размер на 10 000 лв. Отделно от нея, с решение на Комисията се отнема в полза на държавата получената материална облага в размер на 87 627 лв.

Новата партия на Цветан Цветанов - "Републиканци за България", определи Атанас Камбитов за свой основен представите в Благоевград.

"Ще обжалвам, защото не съм съгласен с мотивите на комисията. Аз имам своите аргументи, които комисията не е взела предвид, но ще изложа пред съда и очаквам безпристрастно решение", коментира Камбитов решението.