Искове за над 1.631 млрд. лева е внесла в съда Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. Предложеното за обезпечение имущество е на стойност 1.039 млрд. лева, а допуснатото от съда е в размер на 1.036 млрд. лева, съобщиха от комисията.

Според данните в доклада за дейността на КПКОНПИ за 2020 г., приет днес от Народното събрание, за миналата година общата цена на исковете е близо 472 млн. лева, претендираното обезпечение на имуществото е за 219.5 млн. лева, а на допуснатото от съда - 219 млн. лева.

През 2020 г. влезлите в сила съдебни решения са 47, с обща стойност на уважените искове в размер на малко над 12 млн. лева.

През 2020 г. са запорирани и възбранени 713 движими и недвижими вещи - 85 жилищни и 46 търговски обекта, 238 поземлени имота, 339 автомобила, един самолет и селскостопанска техника.

По закон комисията съгласува всеки законопроект на изпълнителната власт като преценява наличието на корупционен риск. За миналата година са били съгласувани 79 проекти на закони, като по 22 от тях КПКОНПИ е установила корупционен риск и е направила 48 предложения за избягването му. Управляващите са приели 31 от тях.

Сред законопроектите с потенциален корупционен риск бяха промените в Закона за движение по пътищата, по който не бяха съгласувани разпоредбите, с които бе направен опит за въвеждане на нова процедура за санкциониране на водачите на МПС, при която един и същ контролен орган едновременно установява нарушението и налага наказанието. По отношение на промени в Закона за отбраната и въоръжените сили комисията също отправи предложения за редакция на текстовете във връзка с критериите за подбор и възможност за удължаване на пределната възраст на службата, които бяха приети.

Глобите за конфликт на интереси през 2020 г. са три пъти повече от 2019 г. - 610 866 лева срещу 203 538 лева. Сигналите също значително са се увеличили. През 2018 г. те са били 119, година по-късно - 199, а през 2020 г. са вече 292.

От обработени и проверени декларации за имущество и интереси, подадени от 9095 задължените лица, са установени несъответствия за общо 507 души и за тях проверката е приключила с доклад за несъответствие.