С цел насърчаване на приключването на досъдебни производства, от чието образуване е изминал значителен срок, без те да са решени по същество, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов издаде заповед, с която на административните ръководители на прокуратурите се възлага създаването на организация по установяване на причините за забавяне на дела, както и ускоряване на тяхното приключване. Това съобщиха от прокуратурата.

На административните ръководители на апелативните прокурори е възложено да извършат преглед на наблюдавани в съответните окръжни прокуратури четири групи дела.

Сред тях са неприключени и нерешени досъдебни производства, както и спрените, чието наблюдение е било поето от окръжните прокуратури след закриването на Специализираната прокуратура преди една година; неприключени и нерешени досъдебни производства, образувани преди повече от пет години; неприключени и нерешени дела, образувани преди повече от три години, ако по тях има привличане на обвиняем; спрените досъдебни наказателни производства, по които има привлечени обвиняеми.

Такива действия спрямо районните прокуратури следва да извършат и административните ръководители на съответните окръжни прокуратури.

До 30 септември 2023 г. ръководителите на апелативни и окръжни прокуратури следва да изготвят доклади за причините и затрудненията, довели до неприключване на досъдебните производства в разумен срок. Докладите следва да съдържат и отчет на взетите мерки от управленско и организационно естество. Административните ръководители трябва да представят анализи на приложените основания за спиране на досъдебни производства и наличието на предпоставки за възобновяването им, както и евентуални предложения до главния прокурор за методическо и организационно подпомагане за трайно осигуряване на приключването и решаването на досъдебни производства в разумен срок.

На Национално съвещание на прокуратурата, проведено на 30 юни 2023 г., главният прокурор обърна специално внимание на срочното приключване на досъдебните производства, в т.ч. и на тези, които след закриването на Специализираната прокуратура са били разпределени към окръжните прокуратури. "Едно разследване в продължение на 3-4 години е лошо правосъдие, а бавното правосъдие води до недоверие в обществото към работата на съдебната власт", подчерта Борислав Сарафов, като изтъкна, че бързината не следва да се отразява на качеството на работата на прокурорите и следователите.