КПКОНПИ започва проверка на действията на уволнената от ръководството на ДКК бивша негова директорка Ваня Караганева по повод изнесените данни. Проверката е свързана и с други действия на висши длъжностни лица от обхвата на ЗПКОНПИ, съобщават от антикорупционната комисия.

"Първоначално ще се пристъпи към изискване на всички относими документи от Съвета на директорите и от Министерство на икономиката, след което ще бъдат снети обяснения от ръководни длъжностни лица", пише още в съобщението.

След завършване на проверката, КПКОНПИ ще прецени дали да изпрати материалите на прокуратурата, ако има наличие на корупционни престъпления.

Междувременно самата Караганева разпространи през БТА позиция до медиите, в която отхвърля обвиненията и изтъква, че е атакувана, защото се е опитала да пресече порочни практики в управлението на компанията.

"От встъпването ми в длъжност като изпълнителен директор на "Държавна консолидационна компания" ЕАД на 29 октомври 2021 г. до сега, във всичките си действия, се ръководя изцяло и единствено от интереса на държавата и добросъвестно изпълнявам задълженията си. Стремежът ми е да преустановя неправомерно разходване на средствата на дружеството и отказвам да се солидаризирам с порочните практики на предишното ръководство, което вероятно е и причината да бъда атакувана", заявява Ваня Караганева.

Заседанието на Съвета на директорите (СД) на "Държавна консолидационна компания" /ДКК/ ЕАД, за което е съставен Протокол номер 989 от 29 ноември 2021 г., е проведено в състав трима от петима членове на Съвета на директорите. Заседанието на директорския борд е проведено в нарушение на Търговския закон, Устава на Дружеството и Правилата за работа на Съвета на директорите, тъй като не е изготвена и връчена покана до всички, с която да бъдат уведомени за деня, часа, мястото и дневния ред за провеждане на заседанието, пише Караганева във връзка с решението да бъде освободена на 29 ноември. Тя уточнява, че целият борд на директорите се състои от петима членове. Уволнената шефка на ДКК посочва още, че процедурата по освобождаването й все още не е преминала през Агенцията по вписванията. Дадени са указания на вносителите да представят доказателства за редовно свикване на заседанието, допълва тя.

За твърдението, че е взела еднолично решение за прекратяване на пълномощията на процесуалния представител на ДКК и назначаване на друг, Караганева отбелязва, че в продължение на години юридически услуги на ДКК са предоставяни от търговското дружество "КейсПро" ООД, вместо от адвокатско дружество, което тя отбелязва, че е в нарушение на Закона за адвокатурата и допълва, че на практика това възлагане е извършено въз основа на нищожно рамково споразумение.

"Извън това, във въпросното рамково споразумение е предвидено, че процесуално представителство се предоставя въз основа на отделнидоговори. Такива отделни договори по редица множество дела са сключени само с един адвокат - Александър Андонов Бояджиев, свързан с търговското дружество "КейсПро" ООД. Огромни суми са платени и по тези отделни договори. От пет търговски дела две са изгубени и три са на първа инстанция. Всичко това създава у мен, в качеството ми на изпълнителен директор, основателно съмнение в добросъвестността на контрагентите по тези договори и предвид доверителните отношения между клиент и адвокат, съм оттеглила пълномощията му", пише в позицията си Караганева.

Тя информира, че е предприела действия да упълномощи друг процесуален представител да извърши мониторинг на делата за начина на тяхното водене.

"Съобразно наличната счетоводна документация и договорите свързани с нея установихме, че само за последните три години на адвокат Андонов и представляваното от него дружество "КейсПро" ООД са начислени и изплатени над 1 милион лева", пише в позицията си Караганева.

За твърдението, че е подписала еднолично извънсъдебна спогодба с "Дунарит" АД, с материален интерес 50 милиона лева, Караганева казва, че извънсъдебна спогодба не е подписвана. "На финален етап е споразумение, което предстои да се подпише между ДКК и "Дунарит" АД, което следва да разреши окончателно спора между страните", посочва Караганева.

За твърдението, че според Закона за публичните предприятия, директори на публични предприятия нямат право да работят на друго място (освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари) и във връзка с това изискване е подписала декларация с невярно съдържание пред Търговския регистър, Караганева заявява, че има декларацията, подписана от нея, с вярно съдържание. Към момента на избирането ми за изпълнителен директор на ДКК, не съм била в други трудови или служебни правоотношения, категорична е Караганева.

По обвинението, че еднолично е взела решение за смяна на обслужващата банка на ДКК, Караганева заявява, че обслужващата банка е била в техническа невъзможност да обезпечи системата за двоен подпис и начина на представителство, предвиден в Търговския регистър, което е наложило миграция към друга банка. "Прехвърлените средства са в рамките на размер, необходим за покриване на оперативни разходи на дружеството и в рамките на размера, гарантиран от Закона за гарантиране влоговете в банките. Основните средства на дружеството са в "Българска Банка за Развитие" ЕАД. По никакъв начин не съм поставила в риск финансовото състояние на дружеството", посочва Караганева.

За твърдението, че отказва да изплаща в срок дължими от ДКК суми към държавата (НАП, НОИ) и доставчици, с които Дружеството има подписани договори (ЧЕЗ и др.), Караганева заявява, че всички текущи задължения на ДКК е погасявала своевременно и регулярно.

По повод на казаното, че еднолично е назначила временни членове на СД на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД (ВМЗ) без одобрението им от съвета на директорите и в нарушение на решение на СД на ДКК, Караганева посочва, че временните членове на Съвета на директорите на ВМЗ са назначени, след като са й делегирани права, на основание решение на СД на ДКК, съгласно Протокол номер 984 от 11 ноември 2021 г., което обстоятелство е отразено в Търговския регистър.

По повод разкритието, че е дала ексклузивни права на частна фирма върху продукцията на ВМЗ, тя обяснява, че като изпълнителен директор е одобрила решение на Съвета на директорите на държавната компания.

"Изискала съм становище от дъщерното ни дружество "Кинтекс" ЕАД, с което те не възразяват да се предоставят изключителни права", посочва Караганева.