"Продължаваме промяната" внесе в деловодството на парламента проекта за декларация, който предлагат за подкрепа от всички партии в Народното събрание.

В нея от ПП изтъкват извеждат четири приоритета, около които предлагат на политическите сили в 48-то НС обединение.  Основните цели са формулирани така:

I. Развитие на конкурентна иновативна икономика.

II. Гарантиране на национална сигурност и върховенство на правото.

III. Постигане на енергийна независимост и устойчиво развитие.

IV. Намаляване на неравенствата и достъп до качествено образование и здравеопазване

"Обединението около тези национални цели би ни приближило към постигането на нашата обща цел: развитието на България като справедлива държава с висок жизнен стандарт и иновативна конкурентна икономика, подкрепена от високообразовано, здраво, съзидателно и солидарно общество от свободни граждани, които са горди с миналото си, щастливи в настоящето и спокойни за бъдещето", посочват в проекторешението вносителите от ПП.

От партията планират още да предоговорят запазването на въглищните централи, да подкрепят Украйна до края на войната и да предприемат мерки срещу дезинформацията в медиите. Намерили са място и социалните им предложения, неприети по време на обсъждането и гласуването на удължителния закон на бюджета.

Те формулират и конкретни стъпки в рамките на тази година с точни срокове за изпълнение.

Сред тях е ускоряване на работата по приемане на всички законопроекти и мерки, свързани с реформите по националния ПВУ, намаляване на административната тежест при инвестиционни проекти със срок до юни месец.

Ето и останалите стъпки, намерили място в проектодекларацията, която прилича досущ на управленска програма.

 • Запазване на текущите данъчни ставки, но въвеждане на допълнителна солидарна вноска за облагане на свръхпечалбите в сферата на енергетиката и целевото й преразпределение в помощ на бизнеса и битовите потребители - срок: в съответствие с европейското законодателство
 • Развитие на "образцови професионални гимназии" във всички региони - с подходяща материална база, квалифицирани учители и дуално обучение съобразно регионалните потребности от кадри - срок: 12/2023
 • Подобряване на материалната база и на учебните програми във висшите училища в координация с бизнеса за привличане на студенти в специалности с доказан недостиг на кадри на пазара на труда - срок: постоянен
 • Подкрепа с целеви инвестиции на държавните висши училища в регионите и оптимизиране на специалностите и програмите им в координация с бизнеса и в съответствие с необходимите кадри в съответния регион - срок: постоянен
 • Електронно управление и модернизация на администрацията чрез:

     • въвеждане на електронна идентификация за удобно заявяване на административни услуги - срок: 02/2023

     • детайлно уреждане на ясен и прозрачен процес на възлагане на ИТ дейности на системния интегратор - срок: 06/2023

     • отпадане на изискването за редица удостоверения и замяната им с вътрешни електронни административни услуги - срок: 02/2023

     • дигитализация на системата на здравеопазването чрез въвеждане на националната здравноинформационна система в пълен обхват - срок:

04/2023

     • дигитализация на ваучерите за храна - срок: 04/2023.

 •  Осъвременяване на Кодекса на труда чрез:

     • облекчаване на условията за дистанционна работа и регламентиране на правата на работещите дистанционно - срок: 09/2023

     • законодателно регламентиране на електронно трудово досие и електронна трудова книжка - срок: 06/2023

 •  Ускоряване и облекчаване на процедурите за издаване на "синя карта" с цел осигуряване на висококвалифицирани кадри; дигитализиране на процеса по издаване на "синя карта" и на други разрешителни за работа в България - срок: 02/2023
 • Улесняване на процедурите за приемане на българи от историческата диаспора за обучение и работа в България - срок: постоянен
 • Регламентиране на правила за получаване на разрешение за продължително пребиваване в страната въз основа на издадено удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект ("Стартъп виза") за привличане на предприемачи и високотехнологични компании - срок: 02/2023
 • Намаляване на тежестта върху работодателя при отпуск по болест на работника или служителя: да поема 70% само за първите 2 дни от отпуската при временна неработоспособност - срок: 04/2023
 • Създаване на законова рамка за постигане на ускорена ликвидация на юридически лица - срок: 09/2023
 • Реализиране на широка информационна кампания за ползите и рисковете от приемането в еврозоната и подготовка за приемане в кратки срокове - срок:

12/2023

 • ГАРАНТИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО
 • Актуализиране на програмите за модернизация на Българската армия и създаване на инвестиционен фонд за превъоръжаване и устойчивост на отбраната с разчет разходите за отбрана да достигнат 2% от БВП - срок:

06/2023

 • Реформиране на КПКОНПИ с разследващи функции и ръководство, което се предлага от МС и се избира от НС, с ефективен механизъм за установяване на конфликт на интереси и на корупционни практики - срок: 01/2023
 • Приемане на промените в НПК и ЗСВ, чрез които се създава работещ механизъм за разследване на главния прокурор и заместниците му от независим съдия, както и за подобряване на досъдебното производство съгласно препоръките на Венецианската комисия - срок: 02/2023
 • Реформа на модела на прокуратурата и статута на главния прокурор с цел въвеждане на ефективен конституционен механизъм за търсене на отговорност, отчетност и освобождаване на главния прокурор - срок: 06/2023
 • Въвеждане на структурни гаранции за съдийската независимост, автономност и демократична отчетност на прокуратурата чрез разделяне на ВСС на два съвета: самостоятелен прокурорски съвет, в който мнозинство имат членове, избрани от НС, и висш съдебен съвет, в който мнозинство имат съдии, избрани от съдии - срок: 06/2023
 • Приемане на промени в НПК, с които се дава възможност на разследващите органи да образуват досъдебно производство след уведомяване на прокурор, както и да искат от съда извършване на определени разследващи действия; прехвърляне на разследващите функции за корупционни престъпления от националното следствие към органите на МВР - срок: 02/2023
 • Създаване на временна комисия за усъвършенстване на Изборния кодекс и за повишаване на доверието в изборния процес с предмет на работа възможно прецизиране на избирателните списъци, включване на протоколите от машинното гласуване към изборните книжа, въвеждане на сканиращи устройства за преброяване на хартиените бюлетини и въвеждане на допълнителни разпоредби, позволяващи достъп на всички български граждани и на международни организации до изходния код на софтуера - срок: 01/2023
 • Промени в Закона за защита от домашното насилие, свързани с подобряване на механизмите за превенция и защита на жертвите на домашно насилие - срок: 03/2023
 • Промени в режима за назначаване и освобождаване на председателите на НСО, ДАТО, ДАНС и СВР, както и на главния секретар на МВР - срок: 01/2023
 • Засилване на капацитета на съвета по сигурността към МС за координиране и контрол върху работата на службите - срок: 02/2023
 • Повишаване на капацитета на службите за сигурност за противодействие на всички форми на чуждо влияние върху България и засилване на парламентарния контрол върху работата на службите - срок: постоянен
 • Прилагане на програма за проверка на служителите на специалните служби за интегритет и лоялност към българската държава - срок: постоянен
 • Оздравяване на медийната среда, противодействие на пропагандата и дезинформацията, изсветляване на собствеността и финансовите потоци в медиите - срок: постоянен
 • Повишаване на контрола на границите и забрана на частните лаборатории за контрол на храните - срок: 02/2023
 • Продължаване на подкрепата за Украйна в усилията й да отблъсне руската агресия и да възстанови мира при запазване на териториалната си цялост, съгласно решението на НС от 09.12.2022 г. - срок: до края на войната в

Украйна

 • Изпълнение на всички необходими мерки и осигуряване на международна подкрепа за приемане на България в Шенген през 2023 г. - срок: 12/2023
 • ПОСТИГАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА НЕЗАВИСИМОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
 • Осигуряване на енергийна независимост чрез развитие на разнообразни енергийни източници, вкл. на ВЕИ, осигуряване на допълнителни количества газ, разширяване на хранилището в Чирен, качествен ремонт на ПАВЕЦ "Чаира" и обсъждане на перспективите за нови ядрени мощности - срок: постоянен
 • Допълване и прецизиране на регулаторната рамка за приоритетно развитие на възобновяемите енергийни източници - слънце, вода, вятър, хидротермална енергия, водород, биомаса и биогаз - срок: 06/2023
 • Търсене на възможност за надграждане на ПВУ в частта, свързана с въглеродния отпечатък и въглищните централи, в рамките на REPOWER-EU и в контекста на новата международна обстановка с цел запазване в експлоатация на комплекса "Марица-Изток", докато дейността му е икономически изгодна, при спазване на екологичните изисквания - срок: 12/2023
 • Реализиране на програми за финансиране на енергоспестяващи машини за бизнеса и за саниране на жилищни сгради; регламентиране на улеснена процедура по инсталиране на ВЕИ за собствено ползване - срок: 06/2023
 • Нормативно уреждане на възможността за съхранение на електроенергия, инвестиции в електропреносната мрежа и оптимизиране на структурата и дейността на държавните дружества в енергетиката - срок: 09/2023
 • Осигуряване на условия за децентрализация на производството на електроенергия и създаване на енергийно независими общности - срок: 12/2023
 • Въвеждане на пълна прозрачност и професионализъм в управлението на горите чрез изграждане на единно самостоятелно горско ведомство. Въвеждане на принципа "ползвателят плаща" за всички дървесни и недървесни продукти и плащане за екосистемните услуги - срок: 06/2023
 • Законодателни промени и предприемане на регулаторни мерки, свързани с биоразнообразието, опазването на околната среда и климатични политики, вкл.:

     • Изграждане на органи за управление на защитените зони от Натура 2000 и на система за научен мониторинг на биоразнообразието и за защита на биологичните видове; законодателни изменения, свързани с наказателни процедури срещу България - срок: 09/2023

     • Реализиране на законодателни промени и регулаторни мерки, свързани с климатични политики - срок: 06/2023

 • Приемане на закон за защита на ландшафта (национални паркове, морски бряг и др.) и осигуряване на обществен достъп, отчитащ високата му стойност като туристически ресурс и общонационално наследство - срок:

10/2023

 • Подобряване на управлението на държавните водни ресурси и учредяване на санитарно-охранителни зони около всички водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване - срок: 09/2023
 •  НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА И ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 • Въвеждане на европейските препоръки за минимална работна заплата в страната в размер на 50% от средната работна заплата - срок: 12/2023
 • Преодоляване на дефицити в сегашната система за индексиране на пенсиите, въвеждане на модифицираното швейцарско правило: по-високото от ръста на осигурителния доход или от ръста на индекса на потребителските цени. Увеличаване на вдовишките пенсии на 30% - срок: 04/2023
 • Приемане на дефиниция за енергийна бедност и въвеждане на таргетирани енергийни помощи и компенсации - срок: 04/2023
 • Постепенно преминаване във всички области към таргетирани мерки, насочени към реално нуждаещите се от тях граждани - срок: постоянен
 • Като част от усилията за преодоляване на демографската криза увеличаване на еднократната помощ при раждане: за първо дете - 500 лв., за второ дете - 1000 лв., за трето дете - 1500 лв., за всяко следващо - 200 лв.; за майкистудентки - 8500 лв. - срок: 04/2023
 • Увеличаване на размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата - срок: 04/2023
 • Въвеждане на национална система за проследяване на ранното детско развитие и за подкрепа от специалисти за всяко дете - срок: 09/2023
 • Стартиране на изграждането на Национална детска болница - срок: 09/2023
 • Увеличаване на подкрепата за семейства с деца, като се разширява достъпът (чрез увеличаване на подоходния праг) и увеличаване на размера на месечните помощи за отглеждане на дете с ръста на инфлацията - срок: 04/2023
 • Осъвременяване на учебните програми в училищното образование, промяна в методиката за оценяване на учебниците и обогатяване на образователния "облак" с безплатни електронни уроци, видеоматериали и тестове - срок: 06/2023
 • Развитие на национална програма за безплатни занимания по интереси на учениците в областта на науката и технологиите (STEM) с участието на преподаватели от висшите училища и научните институти - срок: 09/2023
 • С цел осигуряване на качествени кадри в предучилищното и училищното образование: средна заплата на педагогическите специалисти, съответстваща на 125% от средната работна заплата за страната - срок: 04/2023
 • Повишаване на ефективността на спешната медицинска помощ и осигуряване на спешна медицинска помощ по въздух - срок: 09/2023
 • Развитие на извънболничната помощ чрез въвеждане на програми за превенция и ранна диагностика, включително развитие на спорта с неговите здравни и социални функции, скрининг и лечение на масови заболявания - срок: 04/2023
 • За осигуряване на достойно заплащане и за задържане на необходимите медицински кадри: минимални основни възнаграждения на лекари, съответстващи на 125% от средната работна заплата в страната, а за медицински сестри - на 90% от средната работна заплата за страната - срок: 04/2023

Под черта от ПП правят уговорката, че предвидените разходи ще бъдат планирани така, че да не надвишават дефицит от 3% от БВП, изчислени спрямо реалното изпълнение на бюджет 2022 г. и реалистични допускания за макроикономическата рамка за 2023 г. 

Декларацията беше връчена от номинирания за премиер Николай Денков и на президента Румен Радев по време на получаването на управленския мандат. По време на срещата Денков заяви пред държавния глава, че ако документът не получи подкрепата на пленарната зала, няма да предлагат правителство.