Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ) са установили замърсяване на река Манастирска от голямо предприятие от военнопромишления комплекс (ВМЗ) в Сопот. Това съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията.

Замърсяването е установено, докато е извършвана планова проверка на предприятието, съчетана с провеждане на мониторинг на водите.

При проверката експертите установяват, че чрез канализационната мрежа на завода през пречиствателната станция за производствени отпадъчни води в река Манастирска (ляв приток на река Стряма) се зауства смесен поток от отпадъчна вода и концентриран хромов разтвор.

РИОСВ - Пловдив не е била информирана от предприятието за възникнала авария, нито е получавала сигнали от граждани. Към момента не е известно от колко време непречистени отпадъчни води са се зауствали в реката, нито мащабът на замърсяването.

Взетите водни проби от пункта за мониторинг, определен в разрешителното, както и от река Манастирска преди и след точката на заустване ще дадат по-голяма яснота, след като бъдат изследвани, посочиха от инспекцията.

РИОСВ - Пловдив незабавно е сезирала Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за установеното замърсяване и експерти от институцията пътуват към Сопот. Предстои изясняване на механизма на замърсяването. Екоинспекцията ще предприеме адекватни административнонаказателни действия.