Има установени случаи на деца, които на 10, 11 и 12 години са станали родители. Сливен е един от регионите, в които са идентифицирани най-много такива случаи. Това съобщи главният секретар на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) Камелия Николова по време на събитие в града, част от изпълнението на Националната програма "Превенция на насилието и злоупотребата с деца" (2023 - 2026) и плана за действието ѝ, изготвени под ръководството на Агенцията.

По думите на Николова анализът, направен при разработване на националната програма, е показал, че проблемът с ранните бракове и раждания е изключително сериозен за страната ни. 

Отчетена е необходимост да бъдат приложени конкретни мерки, информационни кампании, програми за информиране, изграждане на системи и механизми за работа с родителите, с разширените семейства, с гражданското общество за промяна на нагласите и изграждане на модели на поведение, които да не допускат тази форма на насилие над деца, обясни експертът, цитирана от пресслужбата на ДАЗД. 

Предстои изключително много работа, която трябва да бъде системна и целенасочена, каза още Николова. По предложение на Държавна агенция за закрила на детето в Семейния кодекс отпадна възможността за сключване на брак на непълнолетни лица с разрешение на съда, отбеляза тя.

В Програмата и плана за изпълнението ѝ са разписани конкретни стъпки, сред които прилагане на доказали своята ефективност добри практики за работа в общността по превенция на детските и ранни бракове, включително програми и интервенции за овластяване на момичетата и момчетата чрез информация и развитие на житейски умения, подкрепа за продължаване на образованието и осигуряване на възможности за професионална реализация, които да доведат до намаляване на случаите на деца в ранно съжителство, на семейни начала и случаите на малолетни и непълнолетни родители, посочват още от ДАЗД.

Снимка: ДАЗД

По време на срещата в Сливен представителите на различни институции споделиха опита си в работата по превенция на ранните бракове и раждания. Представена бе дейността на екипите, функциониращи на територията на Област Сливен по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Споделени бяха добри практики, като организиране на разнообразни мероприятия, извънкласни форми и дейности за образователна подкрепа и ангажиране свободното време на учениците и др. Срещата беше открита от областния управител на Сливен, инж. Маринчо Христов. Участие в нея взеха ръководители и експерти на няколко институции.

В края на миналата година от Държавна агенция за закрила на детето съобщиха, че общо 104 непълнолетни момичета са станали майки през 2022 г. в община Сливен.