Регламентиран е процесът на издаване по електронен път на Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК, съобщиха от НЗОК. Когато се изпълнява е-протокол, пациентите няма да носят оригинален хартиен протокол в аптеката. Издадените и утвърдени на хартиен носител протоколи ще се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност.

Е-протоколът е регламентиран в договорените между експерти на НЗОК и Българския фармацевтичен съюз промени в условията и реда за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти. Предстои тяхното обнародване в "Държавен вестник".

Дискусиите и обсъжданията на новите условия и ред ще продължат на съвместни срещи между представители на НЗОК и съсловната организация, за да бъдат реализирани технически проекти за въвеждане на контрол по верификационните кодове и по предварителния контрол в реално време по предписване и отпускане.

От 1 август тази година влезе в сила електронното направление за хоспитализация, преди него беше въведена електронната рецепта, а до края на годината предстои надграждане на електронното пациентско досие.