Повече млади хора в България смятат, че получаването на знания в учебно заведение или формалното учене само по себе си не е достатъчно, за да ги подготви за успешна професионална, лична и социална реализация. Според тях, за да си успешен в днешно време, е най-важно да развиваш личните и социалните си умения или т.нар. меки умения. Това сочат резултатите от кампания, реализирана от сдружение "Тема за хората" с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, проучила нагласите и нуждите за личностно развитие и гражданска активност на 156 младежи на възраст 15 - 29 г. от три области в страната.

Така бе насочено вниманието на обществото към критичен, а не буквален прочит на резултатите, публикувани от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), с които постави българските ученици на едно от последните места в Европа.

Според резултатите младите хора от София, Благоевград и Русе на първо място търсят отговор на въпроса: "Какво да правя с живота си?". Професионалната реализация и цялостната грижа за здравето (физическо и психическо) са другите приоритети на анкетираните младежи.

Младите хора са категорични, че трябва да са грамотни и да владеят чужди езици. Целеполагането, увереността в себе си и ефективната комуникация обаче са онези умения, които младите хора оценяват като траен и дългосрочен актив за подобряване на качеството си на живот. 

Младежите от трите области вярват, че положителната промяна в обществото зависи от тяхната гражданска активност. Те открояват и социално значимите теми, които ги вълнуват най-много.

На първо място е здравословният начин на живот, качеството на образованието и неравенството между половете. Малък е броят на тези, които активно се ангажират с доброволчество и се включват в конкретни граждански инициативи. Основната причина за това е, че до тях не стига информация за съществуващи дейности, за които те да могат да допринесат.

Според анкетираните, за да се насърчи гражданската активност на младите хора в трите области, на първо място общините трябва да предприемат действия по следните 5 водещи мерки:

да популяризират актуални инициативи и дейности;

да осигурят обществено признание на младите доброволци чрез конкурси и награди за доброволчество;

да поставят на фокус интересите, темите и каузите, с които младите хора се ангажират и да им дадат право на съавторство в доброволческия процес;

да създадат контекст на местно ниво, който да насърчава социалния диалог между младите.

"За нас беше много важно всяка дейност да бъде структурирана и изпълнена така, че на първо място да отговаря на реалните нужди на младите хора, а по този начин да подкрепя целите на националната стратегия за младежта. Момчетата и момичетата, с които работихме по време на практическите семинари предварително избраха сами темите за личностното развитие, които според тях в най-голяма степен ще допринесат за професионална им и социална реализация.", казва Боряна Колчагова - съосновател на сдружението и ръководител на проекта.