Спешната проверка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за смъртта на възрастна пациентка в Университетска болница "Света Екатерина" в София е открила нередности. Проверката започна, след като беше съобщено, че жената не е дочакала скъпоструваща клапа, която Здравната каса вече не поема. Шефът на болницата проф. Генчо Начев заяви, че причина за смъртта не е това, а множество заболявания на пациентката.

Днес от Здравната каса заявиха, че съобщават подробно резултатите заради повишения медиен интерес към случая.

В медицинската документация на пациентката са отразени три хоспитализации в лечебното заведение, в рамките на 30 дни, както следва: Пациентката е постъпила за пръв път в "Св. Екатерина" на 27 март 2018 г. по клинична пътека (КП) №29 "Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация". Жената е приета по спешност, с множество заболявания.

Болната е изписана от болницата на 30 март 2018 г., като още същия ден е приета повторно за лечение, в същото лечебно заведение, по КП 25 "Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване". В епикризата, в частта "Кардиологично обсъждане", е записано: "На кардиохирургично обсъждане, пациентката се прецени, като показана за кардиохирургично лечение. Предвид възрастта на пациентката и придружаващи коморбидности пациентката следва да бъде обсъдена за включване на чакащата листа за TAVI", подчертаха от Здравната каса.

От лечебното заведение е предоставен и протокол от заседание на Кардиохирургичен консилиум (02.04.2018 г.). В него се казва:

"Проведоха разширено кардио-хирургично обсъждане въз основа на придружаваща медицинска документация, клинични и лабораторни изследвания, функционални показатели, образно изследване и оценка на риска....Въз основа на цялостната клинична оценка и изчисления перипроцедурен риск се взе решение, че пациентът е показан за перкутанна клапна реконструкция - TAVI, MitraClip, балонна валвулопластика."

Пациентката е дехоспитализирана на 2 април. Жената обаче постъпва за трети път на 21 април, в 17.51 часа, по КП№18 "Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация". В 1.30 часа след полунощ на 22 април т.г. тя умира.

В предоставената от лечебното заведение медицинска документация за пациентката е приложена Декларация за доплащане на медицинско изделие или не реимбурсирани от НЗОК. В Декларацията има положен подпис на декларатор от 21 април т.г. Документът съдържа няколко текста, единият от които е: "Информиран съм, че цената, определена за заплащане от НЗОК (съгласно НРД 2018 г.) за медицинско изделие.....е........лв. и по своя воля и доброволно избирам медицинското изделие.........., чиято цена е.......лв., и съм съгласен да доплатя разликата в размер на....лв."

Декларацията е празна, не е ясно за какво медицинско изделие става дума и каква сума следва да доплати пациентката.

Според магистър-фармацевта, управител на болничната аптека, тя не е разполагала с транскатетърни клапи.

Високотехнологичните импланти се поръчват след заявка от съответното звено и след одобрение на ръководството. До 27 април т.г., когато приключва проверката на НЗОК/СЗОК, в деловодната система на НЗОК не са постъпили документи с искане от лечебното заведение за издаване на разрешение от управителя на институцията за доставяне на медицинското изделие "транскатетърна аортна клапна имплантация - TAVI" за тази пациентка.

И при трите хоспитализации е извършено високоспециализирано изследване - ехокардиография или диагностичен ултразвук на сърце (като при първата хоспитализация са извършени две изследвания) от лекар без специалност, което е отразено в медицински документ, подписан от един и същ лекар. Лекарят е без придобита специалност и не е включен като изпълнител в "Списък на специалистите, извършващи болнична помощ, както и в "Списък на специализантите, оказващи болнична помощ" - неразделна част от инидивидуалния договор на лечебното заведение с касата. Изследването е задължителна диагностична процедура за изпълнение и заплащане на клиничната пътека от НЗОК, като има изискване лекарят специалист, който извършва това изследване, да е с придобита специалност и да притежава допълнителна квалификация/ сертификат за ехокардиография - базово ниво, допълниха от НЗОК.

Съставен е протокол от проверката, който е връчен и подписан от представляващите лечебното заведение. То има право да възрази в 7-дневен срок по направените констатации, отразени в протокола.

По-късно проф. Начев коментира пред bTV, че това е формално нарушение, което няма общо с добрите лекарски практики. Специализантите, както и този, който се е подписал, винаги работели под контрола на специалист. По думите му всички трябва да знаят, че Касата няма капацитета да проверява качеството на медицинската дейност, а само дали има подпис или няма.

"Тази жена не трябва да я обсъждаме повече, не защото е отказана да бъде сложена клапа, а защото дълги години е отказвала лечението, което е било нужно. Починала е просто, защото дните й са свършили", каза още той.