Министерският съвет одобри освобождаването от такси на студенти първокурсници, приети през учебната 2020/2021 година в професионални направления и защитени специалности с очакван най-висок бъдещ недостиг на пазара на труда, съобщи пресслужбата на кабинета.

Списъкът на професионални направления и защитени специалности ще обхване 4476 студенти в първи курс на предстоящата академична година, в т.ч. 3883 студенти - в редовна, и 593 - в задочна, форма на обучение.

Политиката на държавата е насочена към ограничаване на разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда.

Освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за това да бъдат подготвени висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната, се посочва в прессъобщението.

Възможността за освобождаване на такси се дава с промените в закона за висше образование, приети края на февруари тази година. В списъка с професионални направления с очакван недостиг влизат: "Педагогика на обучението по...", "Религия и теология", "Математика", "Физически науки", "Химически науки", "Химични технологии", "Енергетика", "Материали и материалознание".

От години за тях няма достатъчен интерес от страна на завършващите гимназия, а недостигът на инженер и учители се задълбочава. Списъкът със защитени специалности е разпределен в три направления. Без такса ще са новоприетите филолози в "Арменистика и кавказология", "Иранистика", "Индология", "Новогръцка филология", "Румънска филология" и "Унгарска филология". Безплатно ще е обучение и за първокурсниците в "Хребраистика" от направление "Социология, антропология и науки за културата" и "Хидростроителство" от "Архитектура, строителство и геодезия".

В 17 вуза е предвиден прием в защитените специалности.  Най-голям е приемът на студенти от тези направления в СУ "Св. Климент Охридски", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград и Химикотехнологичен и металургичен университет - София. По-малко са местата в Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".