Министерство на образованието и науката обяви резултатите от Националното външно оценяване за 7 и 10 клас. Седмокласниците и десетокласниците подобряват успеха си на изпита по български език и литература, сочат данните на МОН.

Резултатите може да се видят тук >>

Средният резултат за 7-и клас е 55,04 точки. 13 ученици са постигнали максимален бал от 100 точки, 15 ученици - 99,5 точки, 34 ученици - 99 точки.

"Опълченците на Шипка" Най-трудните задачи по БЕЛ и математика на изпита след 7 кл.

По български език и литература седмокласниците се справят успешно със задачите с избираем отговор. Повече от 3000 ученици са получили максимални или много близко до максималния брой точки от работата си върху тези задачи. Умеят да намират и извличат информация от текст. Над 75% от седмокласниците не се затрудняват при определянето на синоними и антоними. Две от задачите с избираем отговор са затруднили учениците: определяне вида на употребено в изречение местоимение и определянето на вида на изречение по състав.

При задачите със свободен отговор най-трудна се е оказала 25-а задача. През тази година учениците трябваше да разтълкуват внушенията на стихове от одата "Опълченците на Шипка" - близо 2/3 от седмокласниците са се затруднили да разтълкуват смисъла на посочените стихове.

През тази година седмокласниците работиха върху разказа "Ева, която расте и се смалява" и по-голямата част от седмокласниците са се справили с преразказа, като средният брой точки на задача 26-а е 17,8 точки от общо 35.

На изпита от националното външно оценяване по български език и литература 181 седмокласници са получили 0 точки. Това са 0,3% от явилите се ученици.

Средният резултат, постигнат от седмокласниците на Националното външно оценяване по математика, е 35,29 точки. Той е съизмерим с резултата, постигнат през миналата година. Максимален резултат от 100 точки имат 262 ученици, а 180 ученици имат 0 точки.

Повече от половината ученици успешно се справят със задачите, свързани с пресмятане на числов рационален израз и с решаване на неравенство. Около 37% от седмокласниците умеят да разграничават простите числа в дадена редица от числа, почти 2/3 от учениците се затрудняват да прилагат свойствата на пропорциите. Почти 40% от седмокласниците демонстрират познания за елементите и свойствата на валчестите тела и се справят успешно с намиране обем на конус.

Учениците се затрудняват при определянето и записването на координатите на симетрична на дадена точка в правоъгълна координатна система. Проблеми има и при разчитането, използването и интерпретирането на данни, представени с текст или диаграма, както и при съставянето на математически модел на реални житейски ситуации и преобразуването му с математически методи и алгоритми.

Двама ученици имат по 100 точки и на двата изпита от Националното външно оценяване - български език и литература и математика.

По региони най-добре на изпита по български език и литература се представят седмокласниците от София-град, Смолян и Варна, а най-ниски са резултатите в Сливен, Ямбол и Кърджали.

Регионите, в които учениците имат постижения от изпита по математика над средните за страната, са София-град, Варна и Бургас. С най-ниски резултати са седмокласниците от регионите Видин, Разград и Сливен.

По свое желание седмокласниците можеха да се явят на Национално външно оценяване по английски, италиански, немски, руски и френски езици. Най-много (2120) избраха английски език, като постигнаха среден резултат 86,5 точки. Най-много десетокласници са избрали английски език, ниво В1 - 1429. Средният резултат е 63,7 точки.

Как се справят десетокласниците

При десетокласниците средният резултат по български език и литература е 49,44 точки, което е с над 6 точки повече в сравнение с предходната година.

51,28% от десетокласниците са получили над 50 точки при работата си върху теста по български език и литература. С максимален брой от 100 точки е един ученик в 10-и клас, а 74 ученици - с 0 т. Учениците се справят по-успешно със задачите с избираем отговор - 4120 ученици са постигнали максимален брой точки на тези задачи. Значително по-трудни са задачите със свободен отговор. Задачата за създаване на резюме е сред онези, които определено в най-голяма степен са предизвикали затруднения.

По математика десетокласниците са постигнали среден резултат 34,5 точки от максимален брой 100. Резултатът през тази година бележи лек ръст в сравнение с постигнатото през изминалите години. Като цяло учениците в 10-и клас по-успешно се справят със задачите с избираем отговор, изискващи прилагането на заучени алгоритми, модели, процедури в познати типични ситуации. Те се затрудняват при решаването на задачи с разширен свободен отговор и при извличане на информация от източник - текст, чертеж, графика или диаграма.

По региони най-добре на изпита по български език и литература в 10-и клас са се справили десетокласниците от София-град, Смолян и Варна, а най-слаби са резултатите в Търговище, Разград и Шумен.

Регионите, в които учениците имат постижения по математика в 10-и клас над средните за страната, са София-град, Смолян, Кърджали и Варна. С най-ниски резултати са десетокласниците от регионите Враца, Видин и Перник.

Учениците от 10-и клас имаха възможност да положат Национално външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности. 1905 ученици се явиха на този изпит. 1201 ученици са постигнали резултат равен и по-голям от 50 точки, което е 62,68% от положилите изпита.

Всеки ученик може да се запознае с оценената си изпитна работа на 29, 30 юни и 3 юли 2023 г. Информация за мястото и времето ще да бъде публикувана на сайта на съответното Регионално управление по образованието.

В МОН обмислят седмица по-късно да е НВО след 7 клас

Резултатите от националното външно оценяване в 7 клас и от матурите през май са притеснителни и затова е необходимо да им бъде направен сериозен анализ. Това заяви министърът на образованието проф. Галин Цоков, който представи екипа си и приоритетите в работата на министерството.

Той посочи необходимостта те да бъдат анализирани, "за да се сравнят поне в 3-годишен период резултатите и да се видят определени тенденции, както и определени критични места".

Обсъжда се идеята от новата учебна година датите за външното оценяване в 7 клас да бъдат изтеглени с една седмица по-късно, за да имат учениците повече време за обучение. Дискутира се още резултатите след 7 клас да се проверяват по-рано от тези за 10-и.

Сред приоритетите в работата си, които изброи новият просветен министър, е и промяната във формата на изпитите след 7 клас.

"Ако тези задачи във външното оценяване се ориентират насочено към проблемно решение, към демонстриране на компетенции, до голяма степен ще отпадне необходимостта от частните уроци".

Друг приоритет на МОН е промяната на учебните програми като се намали фактологическата тежест. Промяна ще има и в оценяването. Тя няма да е бърз процес, но ще започне още сега, каза проф. Цоков.

Според него така ще отпадне необходимостта от частните уроци, които са насочени към наизустяване. Той увери, че един от принципите на работа на неговия екип ще е приемствеността.