Министърът на електронното управление има законово право да оправомощава заместник-министър да ръководи процеса по удостоверяване на машините, посочиха в своя позиция от Министерството на електронното управление. 

"Съгласно чл. 213а, ал 2 от Изборния кодекс "Министерството на електронното управление съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от министъра на електронното управление, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация", съобщават от министерството.

Със заповед министърът на електронното управление Александър Йоловски е оправомощил заместник-министър Михаил Стойнов да ръководи целия процес, свързан с удостоверяването на машините, и да подписва всички актове и документи, свързани с това, допълват оттам.

"Заповедта е изпратена на Централната избирателна комисия (ЦИК), същият заместник-министър е водил цялата кореспонденция с ЦИК, свързана с този процес, участвал е в работни срещи с комисията и ЦИК в нито един момент не е възразила по отношение на легитимността на всички действията, извършвани от него в процеса по удостоверяване.

Напротив, кореспонденцията от ЦИК е адресирана именно до заместник-министъра и тогава ЦИК не е смятала, че той няма право да извършва всички тези действия. Разработената от трите институции Методика по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс е изпратена за съгласуване с ЦИК и тя отново не е възразила.

В нея е предвидено, че ръководителите на трите институции могат със заповед да упълномощят компетентно лице от ръководството на съответната институция, което да изпълнява дейностите, свързани с удостоверяване на типа на техническо устройство за машинно гласуване. С цел прозрачност Методиката е публикувана на официалната интернет страница на Министерството на електронното управление за обществено обсъждане и на 09.10.2023 г. е проведена публична дискусия по документа", пишат още от МЕУ". 

От ведомството обръщат внимание на следното: 

 в предходните две процедури по удостоверяване на машините за парламентарните избори през октомври 2022 г. и април 2023 г. тези дейности също са били делегирани на заместник-министри на електронното управление и ЦИК не само, че никога не е възразявала срещу това, но е приела без възражение и двете решения, при положение, че едно от тях също е подписано от заместник-министър на електронното управление.

В разпоредбата на чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс ясно се определя чие е правомощието за удостоверяването, а именно на Министерството на електронното управление (а не на министъра), т.е. цялото ръководство на институцията е отговорно за изпълнение на това законово задължение. В този смисъл заместник-министърът, като част от политическото ръководство на МЕУ, отговорно за изпълнение на задълженията, вменени от закона на тази институция и въз основа на изрична заповед на министъра, който съгласно закона за администрацията определя функциите на своите заместници, има пълното законово право да ръководи този процес и да подписва всички документи, включително крайния акт, с който процесът по удостоверяване приключва".

"Всяко друго твърдение е в противоречие на закона и е по-скоро спекулация, отколкото отразяване на действителното правно положение", смятат от МЕУ.