Антикорупционната комисия установи за трети път конфликт на интереси за кмета на столичния район Красно село Росина Станиславова, съобщиха от ведомството. Производството е започнало по сигнал срещу Станиславова, която беше избрана за районен кмет като кандидат на "Демократична България", но формацията оттегли доверието си от нея след като в началото на миналата година стана ясно, че е определила себе си за ръководител на проект с европейски средства и е получила като възнаграждение над 7000 лв. за това. 

Установеното от КПКОНПИ е, че в качеството си на кмет Росина Станиславова е сключила граждански договори с двама адвокати, включително и за участието им в постоянни комисии в общината, за което им е било изплащано възнаграждение от общинския бюджет. В същото време тя ги е ангажирала да я консултират и представляват пред административни органи и съдилища и в лично качество.

Административните производства и делата, по които адвокатите са били ангажирани от нея в лично качество, са свързани с установените по-рано от антикорупционната комисия два конфликта на интереси по отношение на Станиславова - първият, за това, че е определила себе си за ръководител на проект с европейски средства, определила е възнаграждението за себе си и е избрала екипа на проекта, а вторият конфликт на интереси е установен за това, че е ангажирала дъщеря си на трудов договор по същия проект - осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания. Проектът е с финансиране по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

В хода на проверката е установено, че на 15 септември миналата година Росина Станиславова е подписала възлагателно писмо за консултация и представителство с единия от адвокатите, на следващия ден е подписала отчет за свършената от него работа, а на 21 септември - платежно нареждане, по силата на което да бъде платено на адвоката възнаграждение за сметка на общинския бюджет, затова че е бил ангажиран със защитата й като частно лице. По този начин тя е изпълнила състава от конфликта на интереси, като е упражнила правомощия по служба в свой частен интерес, който би могъл да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на правомощията или задълженията ѝ по служба, посочват от КПКОНПИ. 

От ведомството припомнят, че на 23 август 2021 г. Комисията е приела решение за установяване на конфликт на интереси за районния кмет относно това, че като ръководител на проект с европейски средства е сключила договор с дъщеря си. Наложена й е глоба в размер на 5000 лв. Преди това, на 9 юни е установено, че Росина Станиславова е определила сама себе си като ръководител на проекта за патронажна грижа и за това установяване на конфликт на интереси е наложена глоба в размер на 15 000 лв. и отнемане в полза на държавата на получената материална облага в размер на 9981 лв.

Съгласно закона, по който работи КПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимите информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно с до 30 дни.

Решенията на антикорупционната комисия за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на Административно-процесуалния кодекс. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.

За Росина Станиславова приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила, посочват от ведомството.