Представени са таблици с неиздължилите се дружества по параграф 1д, ал.3 от ЗППЦК, АДСИЦ, облигационни емисии на публични дружества и други емитенти, публични дружества, застрахователни брокери, застрахователни дружества и застрахователни агенти – физически лица, еднолични търговци и юридически лица.

Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор при неплащане в установения срок върху дължимите суми се начислява и дължи законна лихва за забава. Просрочените задължения за таксите за осъществяване на общ финансов надзор следва да бъдат заплатени от поднадзорните лица заедно с дължимата лихва към момента на плащане.

Лихвата за забава не е включена в посочените списъци и за нейното изчисляване може да се ползва лихвения калкулатор от страницата на КФН.   Просрочените такси за осъществяване на общ финансов надзор подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

При неплащане на таксите за общ финансов надзор в установените срокове комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство.

Обявените списъци на поднадзорни лица с непогасени в срок задължения за такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г. са актуални към 29.03. 2018 г. и ще бъдат актуализирани и публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор всяка седмица. Заплащането на таксите се извършва на касата на Комисията за финансов надзор или по следната банкова сметка в БНБ.