Децата, записани за задължително предучилищно образование, също да могат да отсъстват от детската градина по семейни причини до 15 дни в рамките на една учебна година с писмено уведомление от родителя, предвижда проект за изменение на Наредбата за предучилищното образование. Той е публикуван за обществено обсъждане в страницата на Министерството на образованието и науката (МОН). 

В момента максималният брой разрешени дни за отсъствие по семейни причини от детска градина е 10. С увеличаването им на 15, ще се синхронизират изискванията към децата, записани за задължително предучилищно образование с тези към учениците.

С приетото миналия месец изменение на Наредбата за приобщаващото образование се даде възможност учениците да отсъстват до 15 дни в рамките на една учебна година с мотивирано, писмено заявление от родител до класния ръководител. Така родителите могат самостоятелно да вземат решение по отношение на отсъствията на своите деца от училище в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение и други.

Сега същата възможност се предлага и за детските градини. Извън тези 15 дни по семейни причини децата, посещаващи задължително детска градина, е допустимо да отсъстват и за времето на училищните ваканции, определени за съответната година. Те могат да отсъстват и по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган.

През януари т.г. министърът на образованието и науката Галин Цоков съобщи пред БНТ, че учениците ще могат да отсъстват до 15 дни от училище по семейни причини, с бележка от родителя. По това време тези дни бяха до три с молба към класния ръководител и още седем, но само със санкция на директора на съответното училище.