Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) установи конфликт на интереси по отношение на бивш директор на Областна дирекция "Земеделие" в Варна, съобщиха от Комисията, които не упоменават обаче името на ексшефа. Според Lex.bg това е Георги Борисов, кой е и бивш депутат от БСП.

Проверката е образувана по сигнал, постъпил в Комисията. В хода на проверката е установено, че пет месеца след назначаването си като директор на ОД "Земеделие"-Варна, в качеството си на лице, заемащо публична длъжност по смисъла за закона, той е упражнил правомощията си в частен интерес. В условия на конфликт на интереси е подписал договор за аренда с фирмата, в която е бил управител преди назначението си и където към настоящия момент съдружник е жената, с която се намира във фактическо съжителство. Договорът е за срок от 50 години за безвъзмездно ползване на земя от Държавния поземлен фонд (общо в размер на 754,193 декара) с цел създаване и отглеждане на трайни насаждения - орехи, съобщиха от Комисията.

Наред с това нарушение е допуснал и още едно - не е изпълнил задължението си да депозира декларация за конфликт на интереси при обявяване на класирането на участниците в търга, когато става ясно, че същата фирма заема първо място. Такава възможност е предвидена в закона (отм.) - при наличие на частен интерес по конкретен повод лицето да направи самоотвод от упражняване на правомощията си по служба.

Според Lex.bg, до 2013 г. съдружници във фирмата на жената, с която живеел Борисов - Камелия Пархова са били Георгиев и областният шеф на БСП във Варна Цонко Цонев, а след това са прехвърлили своите дялове на съпругите си.

В производството пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), Георгиев обяснил, че е разведен от 1995 г. и срещите му с Пархова са свързани само с двете им деца. Докладна записка от МВР и по сведения от домоуправител обаче показали, че през цялата 2013 г. Георгиев, Пархова и децата им са живеели на един адрес.

В решението на КПКОНПИ се казва, че за да има осъществен конфликт на интереси за нарушения по отменения закон, по който е производството, са нужни три предпоставки: лицето да заема публична длъжност, да има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба и действията му да са повлияни от частния интерес.

Комисията е установила, че пет месеца след назначаването си като директор, Борисов е бил в конфликт на интереси, като е подписал договора за аренда с фирма "Нептун-2", защото е бил неин управител, а при сключването на договора, съдружник в дружеството е жена му. Освен това Георгиев не е подал декларация за конфликт на интереси при обявяване на класирането на участниците в търга, когато става ясно, че същата фирма заема първо място.