Проверка на министър Емил Димитров установи незаконни отклонения от Владайски канал. Повод за проверката стана депозирано от Областния управител на Перник писмо, в което е отправено искане от кмета на с. Владая за осигуряване на санитарен екологичен минимум на река Владайска, след водовземно съоръжение, изградено на реката, съобщиха от екоминистерството.

Проверката е извършена съвместно с експерти от басейновите дирекции "Дунавски район" и "Западнобеломорски район". Към река Владайска екологичният минимум в размер на 20 л./сек е осигурен съгласно разрешителното.

Вижте снимки >>

Комисията установи, че в посока язовир "Студена" по Владайския канал са насочени около 160 л./сек. общо от трите водохващания. В същото време справката за състоянието на яз. "Студена" от днес показва приток от 61 л./сек., или приблизително 100 л./сек. се губят от Владайския канал до яз. "Студена".

От проверките, извършени от експерти на двете басейнови дирекции, са установени няколко незаконни водовземания, в това число отклонения за Пречиствателна станция за питейни води - Рударци и отклонение за кв. Кало на с. Рударци и други отклонения с неустановени ползватели, които нямат издадени разрешителни по реда на Закона за водите, както и подадени заявления за такива.

Допълнителни водохващания включени във владайския канал, но не достигащи в язовира

Снимка: МОСВ

За установените отклонения в размер на средно от 100 л./сек. от притока за яз. "Студена" ще бъдат уведомени областния управител на област Перник и Прокуратурата за предприемане на действия по компетентност.

Допълнителни водохващания включени във владайския канал, но не достигащи в язовира

Снимка: МОСВ